Home

Kvalitetsmeldingen for høyere utdanning

beidet med kvalitetsmeldingen. Vi har fått gode innspill fra universitetene og høyskolene, fra stu-dentene og ulike organisasjoner, og til og med fra engasjerte enkeltpersoner. Vi har latt oss inspi- Kultur for kvalitet i høyere utdanning 4 5 7. 2016-2017 Meld. St. 1 kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen). Langtidsplanen setter for eksempel mål om å utvikle flere fagmiljøer av fremragende kvalitet, noe som det legges til rette for gjennom flere tiltak i Horisont 2020, og også i Erasmus+ Fredag ble stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning offentliggjort.. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har tidligere fortalt om hovedpunktene i meldingen, blant annet at alle universiteter og høyskoler må ha etablert et system for belønning av gode undervisere innen to år og at han skal etablere et konkurransesystem der undervisningsmiljøer kan konkurrere om.

Det skjer mye i universitets- og høyskolesektoren om dagen, og spørsmålet om kvalitet i utdanningene er i høyeste grad på dagsorden. I 2015 la regjeringen frem stortingsmelding nr. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet, populært kalt strukturreformen, og i vår kom stortingsmelding nr. 16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning, også kalt kvalitetsmeldingen I januar 2017 kom Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) 5. Der blir praksisdelen av utdanningene omtalt som «.. en viktig læringsarena i helse- og sosialfagutdanningene», og om kvalitet sies følgende: «Kvaliteten i praksisstudiene og hvordan de virker sammen me

Diku rapportserie 03/2020 Tilstandsrapport for høyere

Det er en klar linje mellom lærerløftet, økte inntakskrav til lærerutdanningene, strukturreformen i høyere utdanning, kvalitetsmeldingen, langtidsplanen for forskning og fagskoleløftet: Kvalitet skal fremmes og belønnes. Spennende med «praksisprofessorer NSOs leder Marianne K. Andenæs og Statråd Torbjørn Røe Isaksen med stortingsmeldingen. Fredag 27. januar la Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen, frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.Stortingsmeldingen presenterer en rekke tiltak for å heve kvaliteten på høyere utdanning Nå skal vi lese kvalitetsmeldingen - Kultur for kvalitet i høyere utdanning! Dette er spennende dokument vi gleder oss til å studere i mer detalj. Morten Dæhlen er leder (dekan) for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo Kvalitetsmeldingen i høyere utdanning Event. 30 JAN Tøyen Startup Village, Hagegata 23, Tøyen 30 januar 14:00 - 16:00 CET. Fredag 27. januar.

Stortingsmelding om utdanningskvalitet: - Skal bli like

høyere utdanning med tiltak og virkemidler for å heve utdanningskvaliteten. Kvalitetsmeldingen skal legges fram våren 2017. Ambisjonen er å stimulere til utvikling av en sterkere kvalitetskultur og tydeligere ledelse i norsk høyere utdanning. Institusjonene skal ha høye forventninger til studentene og studentene skal ha høy Kvalitetsmeldingen: Undervisningen får en mer sentral plass. Det er både positive og negative elementer i den ferske stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Utdanningsforbundet har i en årrekke jobbet for å fremme undervisningens betydning og plass i høyere utdanning

Kvalitetsreformen, reform av høyere utdanning i Norge vedtatt av Stortinget i juni 2001. Reformen ble innført fra studieåret 2003/04. Merittering. Stortinget vedtok ved behandlingen av Meld. St. 16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) 7. juni 2017 at alle universiteter og høyskoler, alene eller sammen med andre, i løpet av to år skal ha etablert meritteringssystemer som bidrar til at arbeidet med å utvikle god undervisning verdsettes Kvalitetsmeldingen om høyere utdanning er bare en juleferie og litt til, unna. I midten av januar kommer den. Og statssekretær Bjørn Haugstad lover at det ikke blir noen store overraskelser høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen): Innen 2020 skal 20 prosent av studentene som fullfører høyere utdanning ha hatt et utvekslingsopphold med varighet på tre måneder eller lenger. I tillegg lanserte stortingsmeldingen et langsiktig og ikke tidfestet mål om at halvparten av alle studentene ska Verdien av utdanning og utdanningsfaglig kompetanse skrives inn i dokumentet med bred penn. Sammen med Forskningsmeldingen fra 2013 (Lange linjer - kunnskap gir muligheter) bør Kvalitetsmeldingen danne felles og likeverdig basis for den kommende revisjonen av Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Treffsikre tilta

Pål Adrian Ryen spurte om hva det neste prosjektet for høyere utdanning vil være, etter strukturmelding og kvalitetsreform. Haugstad hadde ikke noe direkte svar: — Jeg tror strukturreformen og kvalitetsmeldingen vil gi norske universiteter og høgskoler nok å jobbe med de neste årene, så jeg ser ikke helt den neste Året 2017 vil bli preget av en tretrinnsrakett for høyere utdanning innen humaniora: To stortingsmeldinger og en forskningsevaluering. Første trinn er allerede åpent for inspeksjon: Kvalitetsmeldingen ble presentert av kunnskapsministeren på Blindern 27. januar, og har siden blitt ivrig diskutert i ulike fora

En stortingsmelding for kvalitet i høyere utdanning? - Magm

I år var temaet stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning (Kvalitetsmeldingen) som kommer i nær framtid. Tirsdag formiddag var store deler av undervisningseliten samlet for å få et innblikk i den kommende stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Kontaktkonferansen 2017 fant sted på Sentralen i Oslo sentrum Lærere i høyere utdanning skal utvikle en kvalitetskultur, understrekes det, og i en slik kultur kreves det en felles forståelse av praksis, normer og standarder for kvalitet. Utdanningstilbudet i det ganske land skal utvikles av solide fagmiljøer på grunnlag av faglige og pedagogiske diskusjoner Kvalitetsmeldingen 2017 10. februar kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til UiA for å presentere kvalitetsmeldingen i høyere utdanning. UiA har gleden av å invitere gjester fra hele Skandinavia til å følge opp med sine perspektiver på utdanningskvalitet og kvalitetsbegrepet Stikkord: Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Kultur for kvalitet i høyere utdanning. Av Berit Kjeldstad på 01/02/2017 i Organisasjon og ressurser, Universitetspolitikk med 1 kommentar. Inngangen i Kvalitetsmeldingen treffer en tidsaktuell nerve Kvalitetsmeldingen for videregående opplæring 2014 skal behandles i følgende er tydelig og entydig: Jo høyere kompetanse, jo større andel er sysselsatte - og jo lavere andel er utenfor arbeidsmarkedet. utdanning og arbeid ni år etter avsluttet grunnskole 2002

Kvalitetsmeldingen skal legges fram våren 2017. Den følger opp Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024 og Meld. St. 18 (2014-15) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets og høyskolesektoren (Strukturmeldingen). Ambisjonen er å stimulere til utvikling av e UiB ble hørt i regjeringens stortingsmelding om høyere utdanning NY STORTINGSMELDING: - Målet med stortingsmeldingen «Kultur for kvalitet i høyere utdanning» er å gjøre studentene bedre rustet til et arbeidsliv i omstilling, sier kunnskapsministeren - Det er en klar linje mellom lærerløftet, økte inntakskrav til lærerutdanningene, strukturreformen i høyere utdanning, Kvalitetsmeldingen, langtidsplanen for forskning og fagskoleløftet: Kvalitet skal fremmes og belønnes. Det ser vi også i budsjettet for 2018, som vi er godt fornøyde med § 1-1. Virkeområde. Forskriften gjelder kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning, samt Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningens (NOKUT) behandling av saker og fastsetting av standarder etter universitets- og høyskoleloven kapittel 1, kapittel 2 og kapittel 3, samt akkreditering av utdanninger og fagskoler etter fagskoleloven § 5

Kvinner utgjør seks av ti som fullfører høyere utdanning

Det er laget fire rapporter som belyser gjennomføring og frafall av studenter i høyere utdanning. Tilstandsrapport 2020. Diku har publisert årets tilstandsrapport for høyere utdanning. Foreløpige data for resultatbasert uttelling 2021. Institusjonenes EU-, NFR- og BOA-inntekter m.m. i 2019 er nå tilgjengelig i en egen oversikt Les mer om søknadsfrister til høyere utdanning. Ledige studieplasser etter hovedopptaket. Etter hovedopptaket er det mulig å søke på ledige studieplasser hos Samordna opptak. 19. juli legger de ut oversikt over studier som ikke er fylt opp. Disse kan du søke på fra og med 20. juli såframt du oppfyller opptakskravene Høyere utdanning, utdanning ved universiteter og høyskoler (vitenskapelige høyskoler, statlige høyskoler, kunsthøyskoler og private høyskoler). Høyere utdanning bygger på fullført og bestått treårig videregående opplæring eller tilsvarende utdanning. Krav til opptak ved universiteter og høyskoler er normalt generell studiekompetanse eller realkompetanse Fristen for å søke høyere utdanning for studieåret 2020/2021 nærmer seg. Vet du hva du vil søke og er du klar over fristene i søknadsprosessen? Fristen for å søke til offentlige høyskoler, universitet og fagskoler er 15. april. Husk likevel at noen utdanninger og søkere har søknadsfrist 1. mars. Les mer om hvilke studium og [

Høyere utdanning. Utdanningsnivå. Videregående utdanning. Voksenopplæring . Metoder og dokumentasjon. Alt innhold for området utdanning Vis innholdstyper. Statistikker (29) Publikasjoner og artikler (500) Faktasider (2) Sortering: Alfabetisk | Dato. Søkeresultat. Ansatte i barnehage og skole Kvalitetsmeldingen er siste del av Regjeringens tretrinnsrakett for sektoren. Den følger opp langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og strukturreformen i universitets- og høyskolesektoren. Aftenposten mener om strukturreformen: Riktig kursvalg for høyere utdanning; Høyere kra

Høyere yrkesfaglig utdanning, også kjent som fagskole, er korte, yrkesrettede utdanninger på nivået over videregående opplæring. En del utdanninger er nettbaserte og/eller deltidstilbud slik at du kan utdanne deg mens du er i jobb. Ofte legger arbeidsgiver til rette for at du skal kunne ta utdanningen (2) Generell studiekompetanse reguleres av forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 2-1, samt § 2-3 og § 2-4 om opptak på grunnlag av henholdsvis fullført høyere utdanning og fullført fagskoleutdanning, med mindre noe annet følger av forskriften her Fredag 27. januar la regjeringen frem stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Mandag 30. januar har vi invitert politikere, institusjonsledere, studentene og NOKUT til paneldebatt hos Tøyen Startup Village. Ledende forskere på kvalitet i høyere utdanning bidrar med faglige perspektiver på meldingen «Endelig blir det lovfestet at fagskoler skal få status som høyere yrkesfaglig utdanning, likeverdig med høyere utdanning på høgskolene og universitetene i Norge. Vi ser nå konturene av yrkesveien, fra fag- og yrkesopplæring på videregående skole og en naturlig fortsettelse til spesialisering og videreutdanning på fagskolene», sier Arvid Ellingsen, leder i Nasjonalt fagskoleråd

10 planer den nye regjeringen har for høyere utdanning

Kl. 12 i dag kommer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Realfagsbiblioteket for å presentere Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning. Store deler av meldingen er allerede kjent, enten som lekkasjer eller fra regjeringens kontaktkonferanse, der rektorer fra universiteter og høyskoler fra hele landet deltok Med kvalitetsmeldingen vil regjeringen gi dem flere verktøy og de rammene som trengs for å utvikle en kvalitetskultur. Statsministeren trakk også frem utdanningsinstitusjonenes viktige rolle når det gjaldt å inkludere innvandrere i høyere utdanning Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning. Her kan du lese mer om hvilke muligheter du har. Når du har fullført yrkesfaglig utdanningsprogram på videregående skole, får du det som heter yrkeskompetanse

Fakta om høyere utdanning utdanning

Diku - Direktoratet for internasjonalisering og

 1. ister Torbjørn Røe Isaksen. Koronasituasjonen
 2. Utdanning. Utdanning er en viktig investering i fremtiden både for å få jobb og god inntekt. Det er derfor viktig at gutter og jenter har de samme mulighetene til å få høyere utdanning. SSB ser på fordelingen mellom menn og kvinner i utdanning. Siden 1993 har det vært flere kvinnelige studenter enn menn
 3. Fredag ble stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning offentliggjort. Her gir regjeringen universiteter og høyskoler flere verktøy for å heve kvaliteten på utdanningene de tilbyr. - Vi er positive til stortingsmeldingen, den tar tak i mange viktige felter som AHO arbeider med, sier direktør ved AHO, Randi Stene
 4. Kvalitetsreformen i høyere utdannelse er en reform i høyskole- og universitetsektoren som ble vedtatt i Stortinget i 2001 og iverksatt ved studiestart i 2003 ved samtlige høyere utdanningsinstitusjoner i Norge.Viktige deler av reformen er innføring av ny gradsstruktur med bachelor-, mastergrader og phd-grad, og diploma supplement, samt overgang fra vekttall til studiepoeng etter European.
 5. Side 5 Meld. St. 16 (2016-2017) Kultur for kvalitet i høyere utdanning (kvalitetsmeldingen) setter klare forventninger til institusjonenes arbeid med å stimulere kvalitetsutvikling på institusjonene gjennom søknadsbaserte utlysninger
 6. Rammeverk for kvalitetssikring av digitaliseringsprosjekter i høyere utdanning og forskning. Digitaliseringsstyret har vedtatt at prosjekter som skal ha støtte fra fellesmidlene skal styres med en dedikert styringsgruppe og en ekstern kvalitetssikring. Digitalisering
 7. En podcast om høyere utdanning from desktop or your mobile device. SoundCloud. Den om tilbakemelding by NOKUT-podden. En podcast om høyere utdanning published on 2017-12 Dette er også et uttalt mål i Kvalitetsmeldingen som regjeringen har lagt frem

Kvalitetsmeldingen vil stille klare krav til

Høyere utdanning og forskning Høyr

Kurset passer for deg med innvandrerbakgrunn og høyere utdanning, med behov for norskopplæring på høyere nivå og hjelp til å finne en relevant jobb. Målet med kurset er todelt: Du skal bestå norskprøve på høyere nivå, også kalt Test i norsk - høyere nivå (Bergenstesten). I tillegg er målet at du kommer i fast jobb - og. Høyere utdanning i endring. Kvinnene styrket stillingen innenfor alle typer universitetsutdanning, mest iøynefallende der de før hadde stått svakt. I 1990 ble det et flertall av kvinner på medisinstudiet. Innenfor jus og flere naturvitenskapelige fag og på Handelshøyskolen steg kvinneandelen raskt Generell studiekompetanse er din inngangsbillett til høyere utdanning. Les mer. Søke på skole eller utdanning? Skaff kodene til MinID! Skal du søke videregående skole eller høyere utdanning ved høgskoler og universitet? Da trenger du brukerprofil hos MinID for å kunne søke

Utvalg foreslår: Fjern kjønnspoeng i utdanning. Universitets- og høyskoleutvalget foreslår å fjerne kjønnspoeng som inntaksfordel i høyere utdanning Retningslinjer - HKs Stipendordning for høyere utdanning (gjelder fra 01.12.2019) § 1 Formål a) Bidra til å fjerne ulikheter og fremme likestilling, slik at utdanningen kan gjennomføres uavhengig av alder, kjønn, økonomisk og sosial situasjon I henhold til lov om universiteter og høyskoler skal høyere utdanning være basert på det fremste innen forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og erfaringskunnskap. Praksis kan være en viktig arena for utvikling av erfaringskunnskap både for profesjonsfagene og disiplinfagene En nylig tilstandsrapport for høyere utdanning viser for eksempel at kun 40 % av studentene på bachelorgradsnivå fullfører på normert tid (Kunnskapsdepartementet, 2016b). Siden høgskolene er klar over at mange faller fra, tas det alltid inn flere studenter enn det skolene egentlig har plass til ( Bogen, Lund, Norgård, Sandbakken & Torp, 2014 )

høyere utdanning hvor bl.a. fysiske omgivelser, tilgang på gode hjelpemidler og tilrettelagt bolig legger premisser for deltakelse og gjennomføring av studier. I forbindelse med FNs internasjonale år for funksjonshemmede i 1981, stadfestet den norske regjeringen et overordnet mål om full deltakelse o Stillingstittel: Førstekonsulent (191848), Arbeidsgiver: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Stillingstittel: Kommunikasjonsrådgivar (191852), Arbeidsgiver: Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u Forskerforbundets innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning (10.06.16) Bakgrunn. Høsten 2014 la regjeringen frem Meld.St. nr. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015-2024. Der er det satt tre overordnede mål for norsk høyere utdanning og forskning: Styrke konkurransekraft og innovasjonsevne Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil finne ut av om opptakssystemet til høyere utdanning i Norge fungerer godt nok. (Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix) Regjeringen setter i gang et forskningsprosjekt som skal se på om opptakssystemet til høyere utdanning i Norge fungerer godt nok

Advokaten Iselin Nybø er Norges nye minister for forskning og høyere utdanning. 36-åringen fra Randaberg i Rogaland er nå bosatt i Stavanger og har flere års erfaring i kommunepolitikken i. Kvalitet i forskning og utdanning må sikres gjennom samarbeid, åpenhet og tillit, ikke konkurranse. Studentvelferden er alt for dårlig og gjør at høyere utdanning er utilgjengelig for enkelte grupper i samfunnet. Godt utbygd studentvelferd er en forutsetning for at alle, uansett bakgrunn, kan ta høyere utdanning DBH er en nasjonal DataBase for statistikk om høyere utdanning i Norge. Her kan du finne statistikk om studier, studenter, ansatte, publisering med mer. Du kan selv finne tall for din enhet, sammenligne med andre enheter eller sammenligne mellom ulike tidsperioder Forbedre campus-ressursene med Microsofts løsninger for høyere utdanning. Se hvordan Microsofts løsninger for høyere utdanning styrker fakulteter ved å la dem bruke data for å hjelpe skoler med å lykkes

Dette skjedde i september - Universitetsavisa

Spesielt relevant i vår sammenheng er to varianter av kollegaveiledning som er brukt i kompetanse- og organisasjonsutvikling i høyere utdanning. En første variant, også betegnet som Critical Friends Groups (CFG), har særlig fått gjennomslag i skolen der det veiledes i store eller små grupper (Curry 2008) Sannsynlighetsregning og statistikk for høyere utdanning viser på en pedagogisk måte hvordan sannsynlighetsregning og statistiske metoder kan anvendes innenfor en rekke ulike fagdisipliner. Det gis en bred innføring i teorien for diskrete og kontinuerlige sannsynlighetsfordelinger, og det forklares nøye hvordan denne kunnskapen brukes, blant annet innenfor hypotesetesting og beregning av. Sørg for en myk overgang til online-læring ved hjelp av hjelpemidler for fjernundervisningsteknologi til høyere utdanning fra Microsoft Education. Få gratis opplæring og mer i dag

Høyere utdanning. Fagskole. Folkehøgskole. Voksenopplæring. Videregående opplæring uten ungdomsrett (for eksempel hvis du tar opp fag). Grunnskoleopplæring for voksne. Bibelskole. Du må legge ved dokumentasjon på vanskene og en signatur fra din fastlege eller annen spesialist/fagperson som har vurdert din arbeidsevne ved siden av studiet Henrik Asheim er ny minister for forskning og høyere utdanning Erna Solbergs nye regjering ble fredag presentert på Slottsplassen. NTB. fredag 24. januar 2020 - 13:48. Hele Solbergs nye regjering inntok Slottsplassen like før klokken 11.30 fredag, til stor jubel fra de fremmøtte. Blant de.

Bedre kvalitet i høyere utdanning - Fr

 1. Verdifull utdanning: Du får en kompetanse som er ettertraktet - også i sivilsamfunnet. Sikret jobb: Etter bestått utdanning får du jobb i Forsvaret. Gratis utdanning: Vi dekker kost og losji, og du trenger ikke studielån. En variert skolehverdag: Utdanning i Forsvaret byr på både teori og praksis. Bygge videre: Du kan bygge på utdanningen din, både i og utenfor Forsvaret
 2. Hele systembeskrivelsen kan også lastes ned som et pdf-dokument. For Høgskolen i Østfold er kvalitet i utdanningene sentralt. For å fremme god kvalitet er det viktig å ha et kvalitetssystem som gir gode forutsetninger for et målrettet, systematisk kvalitetsarbeid som sikrer at høgskolen arbeidermed utdanningskvalitet på alle nivåer
 3. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse , generell studiekompetanse eller realkompetanse . Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet
 4. Diku og Unit arbeider i skrivende stund med å etablere en nasjonal delingsarena for digitale læringsressurser for høyere utdanning. Oppdraget kom etter Meld. St. 16 (2016-2017), og departementet understreker at dette er en viktig forutsetning for kvalitet og fleksibilitet i digital undervisning og læring i høyere utdanning
 5. st
 6. NIFU Arbeidsnotat 2016:3. Dette notatet ser nærmere på og diskuterer et utvalg indikatorer som brukes for å måle kvalitet i høyere utdanning i Norge. Utvalget av indikatorer er gjort med utgangspunkt i indikatorer som er viktige for utdanningskvalitet og hva som kan sies å måle dette. Notatet er en del av prosjektet Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and.
Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

Kultur for kvalitet i høyere utdanning Student

 1. - Det er bra at regjeringen øker bevilgningene til forskning, og at det er en økning i antall studieplasser. Det er en helt nødvendig satsing. Både koronakrisen, miljøutfordringer og økende digitalisering krever store ambisjoner for investering i forskning, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Regjeringen foreslår å investere 1,1 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) på forskning. Uni
 2. Les også: 66 prosent fullfører høyere utdanning. Alle lurer alle. Hvorfor fortsetter dette systemet bare å rulle videre år for år? - Det er fordi høyere utdanning gir hver enkelt av oss fordeler framfor andre, svarer Caplan. - Problemet er bare at når alle skaffer seg disse fordelene, da er det ingen i det lange løp som tjener på dem
 3. Opptak til en høyere utdanning i Sverige krever visse forkunnskaper. På utdanningsinstitusjonenes nettsteder finner du informasjon om opptakskravene til utdanningen du vil søke på. Det finnes forskjellige typer opptakskrav til høyere utdanninger i Sverige. Kravene er delt i grunnleggende krav og særskilte krav

Mens vi har ventet på kvalitetsmeldingen Titan

 1. Høyere utdanning er en av de viktigste forutsetningene for at personer med nedsatt funksjonsevne kommer i arbeid. Utdanning har større betydning for gruppa enn for befolkningen for øvri
 2. Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland er starta som eit resultat av rektor ved Nord Universitet sitt forslag om å legge ned høgare utdanning..
 3. Seksjonen bidrar til ny kunnskap, innovasjon og kapasitetsbygging innen forskning og høyere utdanning som kommer utviklingsland til gode. Seksjonen favner også programmene Digitalisering for utvikling, Likestilling for utvikling og Studiefinansiering for utvikling

Kvalitetsmeldingen i høyere utdanning - NIFU - Nordisk

 1. Høyere utdanning Som hovedregel må du ha studiekompetanse for å bli vurdert for opptak ved høyskoler eller universiteter. Grunnlaget for studiekompetanse er vanligvis: Vitnemål om bestått treårig videregående opplæring som gir studie- eller yrkeskompetanse
 2. Planlegger for studiepoeng for høyere utdanning. Ta eksamen til riktig tid ved å spore studiepoengene for høyere utdanning med denne tilgjengelige malen. Bare skriv inn kursinformasjonen, og la Excel ordne det! Excel. Last ned Rediger i nettleser Del. Flere slike maler. COVID-19.
 3. Du søker deg til alle offentlige høyere studier via Samordna opptak sine nettsider, samordnaopptak.no. I søknaden din setter du opp inntil ti studieønsker i prioritert rekkefølge. Vær oppmerksom på at du har ikke rett på studieplass når du søker høyere utdanning. Det er snittet ditt og antall studieplasser som avgjør om du kommer inn
 4. Innvandrere og flyktninger kan søke høyere utdanning på lik linje med andre, men det finnes også særegne tilbud. Her finner du en oversikt. Noen av tilbudene kan inngå i introduksjonsprogram
 5. Type utdanning Basis Studiepoeng Kandidater enkel uttelling Kandidater dobbel uttelling 208 200-B: Femårige masterprogram i arkitektur og industridesign, utøvende kunst- og musikkutdanninger på lavere og høyere grads nivå, grunnutdanning i produktdesign, grunnutdanning i animasjon, profesjonsutdanning i psykologi og farmasi,.
 6. Ledelse i høyere utdanning, og spesielt på mellomledernivå er et område som har behov for mer forskning, og jeg håper at denne masteroppgaven kan være et lite bidrag i denne sammenheng. Jeg vil rette en stor takk til veileder Dijana Tiplic for hjelp til å finne relevant litteratur, god støtte og oppbacking og konstruktive tilbakemeldinger
Kvalitetsmeldingen: Hva betyr den for oss? - For ansatteStortingshøring om Kultur for kvalitet i høyere utdanningAkademia anmelder Torbjørn Røe Isaksens innsats somKan bli økt konkurranse på bevilgninger til utdanningSensor, foreleser og veileder ga bacheloroppgaven strykStudentene krever at institusjonene tar ansvar for

Norskprøven ved opptak til høyere utdanning Hvis du tar norskprøven i mai/juni, får du prøvebeviset ditt etter at fristen er gått ut for å søke høyere utdanning gjennom Samordna opptak. For å dokumentere norskferdighetene dine, må du derfor oppgi kandidatnummeret ditt i et Word-dokument eller lignende og laste det opp som vedlegg til søknaden Skandinavisk høyere utdanning - lignende mål, ulike organisatoriske løsninger. 06/10/2020 06/10/2020. Ivar Bleiklie (UiB) og Svein Michelsen (UiB) har skrevet om Skandinavisk høyere utdanning I nyere tid har to reformer preget høyere utdanning i Norge. Disse er Kvalitetsreformen og Bologna-prosessen. Den første er en nasjonal reform av den typen som er vanlig i høyere utdanning. Bologna-prosessen er mer partikulær gjennom at den er en internasjonal, nærmere bestemt europeisk, utdanningsreform i høyere utdanning i Norge i tidsrommet 1977-2011. Sara Marie Jorunn Seehuus (2015) bygger på norske registerdata om igangværende utdanning ved læresteder for høyere utdanning blant 22-åringer i Norge. De yngste deltagerne i studien er dermed født i 1989, mens de eldste er født i 1955 For mye utdanning Mesteparten av den verdien arbeidsgiverne tillegger høyere utdanning skyldes ikke kunnskapen du har skaffet deg, men at papirene derfra signaliserer intelligens, arbeidsomhet og konformitet, skriver Bryan Caplan Leksjon 4 - Skole, utdanning og høyere utdanning Skolepolitiske spørsmål 1 Spørsmål til teksten Forslag: a) Ved at staten betaler en del, og foreldrene betaler skolepenger. b) Blant annet de som har en alternativ pedagogikk. c) At alle elever født i det samme året går på samme trinn, uansett faglig nivå. d) Opptil tre år

 • Uhørt kommende aktiviteter.
 • Bohemiskt vardagsrum.
 • Hvordan oppstod filosofi.
 • Barnløshet sorg.
 • Åndelige verdier definisjon.
 • T kort tog.
 • Brun og blid regler.
 • Was ist mochi.
 • Weber grill zubehör gasgrill.
 • Singel temperiertechnik.
 • Transmit hdmi wireless.
 • Rennrad anfänger trainingsplan.
 • Buy oneplus 5t.
 • Funda venlo te koop.
 • Kretskort bergen.
 • Romfart i dag.
 • 12v bluetooth høyttaler.
 • Skikken kryssord.
 • Promega immobilien carolinensiel.
 • Parasitter i tarmen behandling.
 • Aktiviteter for ungdomsklubb.
 • Klovn til kaffen.
 • Operasjon bakre skjedevegg.
 • Bosch stikksag batteri.
 • Grieghallen billettkontor.
 • Wochenblatt altötting.
 • Bad gastein snørapport.
 • Morningstar meaning.
 • Hva er vestkirken.
 • Videoredigeringsprogram windows.
 • Kontakte knüpfen französisch.
 • Rode nt usb boom arm.
 • Zimbabwe levealder.
 • Kor wikipedia.
 • Facts about slytherin.
 • Prinz alte hauszwetschke.
 • Uit grafisk profil.
 • Meine stadt eisenach stellenangebote.
 • Måns edwall dog av.
 • Sommerfuglbusk i potte.
 • Saree wiki.