Home

Vigselsliturgi

Vigselsliturgien - Grimstad Kirkelige Fellesrå

Her er vigselsliturgien for likekjønnede par - Vårt Lan

 1. En skisse til ny vigselsliturgi ligger klar Skrevet av: Astrid Dalehaug Norheim. ons 13. Apr. 2016, kl. 7:58 - ons 13. Apr. 2016, kl. 8:18 Del. En skisse til vielsesliturgi for likekjønnede par ligger på Nemnd for gudstjenestelivs bord. Etter planen blir den ferdig allerede.
 2. Flykter fra ny vigselsliturgi MF-professor mener at de som melder seg ut av Den norske kirke på grunn av ny ekteskapsliturgi vil møte seg selv i døra. Publisert Sun Jan 31 10:28:49 CET 2016.
 3. nelige bestemmelser. VIGSEL. 1. Ekteskap inngås ved at kvinne og mann offentlig, i vitners nærvær og for godkjent (borgerlig eller kirkelig) myndighet avgir løfte til hverandre om at de vil leve sammen i. ekteskap, og.

Vigselsliturgien - Skøyen menighe

Vigselsliturgi 2017 inneholder en moderne lære om et kjønnsnøytralt ekteskap. Etter min menig fremmer det ikke tillit og samarbeid mellom sentrale og lokale beslutningsorganer i kirken, at Kirkemøtet underkjenner Menighetsmøtets lovfestede rett til å fatte vedtak i en så viktig sak Som noen av leserne av denne blogg allerede vil ha fått med seg, ble jeg valgt inn i Nidaros bispedømmeråd i forbindelse med kirkevalget 14. september. Det betyr at jeg også er medlem av Kirkemøtet 2016-2019, hvilket igjen betyr at jeg får være i salen og avgi stemme når ny og inkluderende vigselsliturgi endelig vedta

Nemnda som har utformet forslag til ny kjønnsnøytral vigselsliturgi. Fra venstre og rundt bordet: Hans Olav Baden, Merete Thomassen, Cecilie Jørgensen Strømmen, Ole Andreas Fevang, Hege Fagermoen, Hans Arne Akerø (fra Kirkerådets sekretariat), Paul Erik Wirgenes (fra Kirkerådets sekretariat), Svein Arne Theodorsen, Per Oskar Kjølaas og Ann-Helen Fjeldstad Jusnes Kirkelig vigsel eller brudemesse er en religiøs handling som erklærer eller gjør noe hellig. Å vigsle vil si å innvie noe ved religiøse eller magiske handlinger, og selve handlingen kalles vigsling. Eksempler på vigsling er inngåelse av ekteskap, kalt ektevigsel eller vielse. Andre eksempler på vigsling er ordinasjoner av prester og biskoper til kirkelige embeter eller vigsling av. Ny vigselsliturgi vedtatt 30.1.2017 Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke Nyhetsarkiv; Om oss. Minneprotokoll - Børre Knudsen; Våre menigheter; DelsiN's organer; Økonomi og givertjeneste; MP3-taler (prekenarkiv) Bladet «Lys & Salt Men det er kirkemøtet som skal gjøre det endelige vedtaket. Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede. Kirkemøtet består av de 116 medlemmene i de elleve bispedømmerådene. Kirkemøtet samles ordinært en gang i året

Fra Dagen: Kirkerådet sier ja til vigselsliturgi for likekjønnede. Publisert 29/01/2016 av sokelys. Den norske kirke er nå i ferd med å ta et ytterligere skritt bort fra den kristne tro og vi er nå kommet dithen at vi oppfordrer bibelske kristne til å forlate henne Kirkemøtet i Trondheim fattet i formiddag et historisk vedtak. Fra 1. februar kan homofile og lebiske gifte seg i kirken med egen vigselsliturgi tilpasset likekjønnede Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede. Kirkemøtet består av de 116 medlemmene i de elleve bispedømmerådene. Kirkemøtet samles ordinært en gang i året Følgende avisinnlegg er i dag oversendt flere avisredaksjoner landet over, sammen med en kortere pressemelding: Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap! Den norske kirke (Dnk) har i mange år debattert homofili, homofilt samliv og likekjønnet ekteskap. Debatten har foregått på mange nivåer: I prestekollegiene, ved fakultetene, blant biskopene, i lærenemd og på kirkemøte En likeverdig vigselsliturgi. Reidar Engesbak. Publisert fredag 03. juni 2016 - 13:53 - Det er stort å se anerkjennelsen svart på hvitt, sier lederen i Åpen folkekirke om vigselsliturgien for likekjønnede

Vårt Land

Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap! Bispemøtets flertall uttalte: Det finnes ingen læremessige hindre for full kirkelig aksept av homofilt samliv. Så sa de noe helt annet. Publisert: 1. nov 2013 Etter bispemøtet i uke 42 var vi mange som trodde veien var ryddet for ny og inkluderende vigselsliturgi Det er klart etter at et stort flertall på Kirkemøtet mandag vedtok en felles vigselsliturgi for likekjønnede. Det historiske vedtaket e r blitt feiret av mange , men ikke alle er like fornøyde

Frikirken og koronaviruset. Norges Kristne Råd har kommet med en presisering av hva som menes med faste seter. Les også om koronakrisepakke og kriseteamets nattverdsveiledning I disse dager vedtar kirkemøtet i Den norske kirke med all sannsynlighet en ny vigselsliturgi som også inkluderer likekjønnede. For meg personlig er det en stor glede at dette nå går i orden etter flere tiårs debatt om likekjønnedes plass i kirken Den største endringen i forslaget til ny vigselsliturgi er tekstene fra Bibelen som leses av presten før selve vielsen. Alle tekster som omtaler mann og kvinne er blitt fjernet og er erstatte med bibelvers som hyller kjærligheten. LES OGSÅ: Kirkelig toppleder oppfordrer Kirken til å be homofile om unnskyldnin Vi var mange som trodde veien nå var ryddet for inkluderende vigselsliturgi. Det var før flertallsbiskopene søkte å finne en løsning som er mest mulig samlende, samt å skape liturgisk orden og konkluderte med at Kirkemøtet bør nøye seg med å vedta liturgi i kategorien Forbønn for borgelig inngått ekteskap Høringssvar - Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par Innledende kommentarer. Prinsipiell vurdering Det teologiske menighetsfakultet (MF) har mottatt forslag til «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par» til høring, og vi takker for muligheten til å uttale oss til forslaget

Vigselsliturgi. Kyrkja si ordning for bryllaup følger ein Vigselsliturgi. Det er ramma for seremonien i kyrkja. Val av liturgi. På Kyrkjemøtet januar 2017 vedtok eit fleirtal at likekjønna par kan gifta seg i Den norske kyrkja. Ein ny liturgi vart også vedtatt, og vi har no to ordningar for vigsel Vigselsliturgi for likekjønnet ekteskap-Alle skal få gifte seg i sin lokale kirke! Skulle det ikke være prester i soknet som vil vie, så hentes det inn fra andre sokn. Vil du gifte deg, så er du hjertelig velkommen til kirka di Bispemøtets veileder til ny vigselsliturgi 31.1.2017 Kirkemøtet 2017 har fastsatt en ny liturgi for vigsel som gir likekjønnede par adgang til kirkelig ekteskapsinngåelse. Bispemøtet har nå utarbeidet en veiledning til hvordan den nye situasjonen knyttet til kirkelig ekteskapsinngåelse skal håndteres Uttalelse om vigselsliturgi for likekjønnede par. Publisert: 18.08.201

Vigselsliturgi vitner om synd « Sambånde

Prost Hege Fagermoen skriver i siste Ås Menighetsblad om kirkens endrede vigselspraksis fra våren av. Siden dette vil berøre alle kirkesogn i Follo, bør de Et menighetsmøte i Agder har vedtatt at ny vigselsliturgi ikke skal innføres. Etter lovens ordlyd har menighetsmøtet kompetanse til å gjøre et slikt vedtak. Det er det neppe noen tvil om. Menighetsmøtet er derfor i sin gode rett og må respekteres - Jeg er glad for at kirken nå kan tilby en liturgi til alle par som ønsker Guds velsignelse over sitt samliv, sier biskop Solveig Fiske. Kirkemøtet for Den norske kirke vedtok 30. januar 2017 ny vigselsliturgi, som inkluderer likekjønnede par VIGSELSLITURGI: Par som vil gifte seg i Den norske kirke, får ikke nødvendigvis selv bestemme hvilken liturgi som skal brukes under vielsen

Ny vigselsliturgi vedtatt Den norske kirk

En borgerlig vigsel eller vielse er inngåelse av ekteskap uten medvirkning fra et religiøst trossamfunn eller annet livssynssamfunn. En borgerlig vigsel er altså en livssynsnøytral seremoni og en rettslig handling. Vilkårene for å inngå ekteskap og rettsvirkningene av ekteskapsinngåelsen i Norge fremgår av ekteskapsloven av 1991. Inntil 2017 var det notarius publicus, dsv. en dommer. 14. og 15. november er det samling med temaet Åleve som kristen - med utgangspunkt i de fire grunnpilarene i metodistisk teologi. Les me Flertall i Kirkerådet for vigsel av homofile. Flertallet på Kirkemøtet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken

Ny vigselsliturgi for likekjønnede gjelder fra 1. februar 2017. Likekjønnede par har samme rett som ulikekjønnede til å inngå ekteskap i sin lokale kirke. Vedtaket på Kirkemøtet 2017 i sak 06/17 om «Vigsel og forbønnsliturgi 2017» innebærer at Den norske kirke nå har to liturgier for ekteskapsinngåelse Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par - høringsbrev Kirkerådet sender med dette saken «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par» (KR sak 22/16) på høring med sikte på behandling på Kirkemøtet 2017 Ny vigselsliturgi vedtatt. Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. Liturgien er allerede gjort gjeldende. 83 av Kirkemøtets 112 tilstedeværende representanter stemte for det historiske vedtaket

Nå får kirken sin nye vigselsliturgi for alle - også homofil Som døpt, og ordinert prest i DnK, og førsteamanuensis i bibelfag finner jeg det nødvendig å gi et svar i saken «Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par» (KR 22/16) Vigselsliturgi for likekjønna par. Eit prosjekt på kollisjonskurs med Bibelen. Publisert: Publisert: 21. november 2013. Fleirtalsbiskopane hevdar å kunne vere tilhengjarar av likestilling mellom heterofile og homofile når det gjeld høve til å inngå ekteskap, men samstundes vere imot den tilsvarande likestilling når det gjeld høve til. Ny vigselsliturgi vedtatt Stort flertall for historisk vedtak. Reidar Engesbak. Publisert mandag 30. januar 2017 - 15:45. Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke

vigselsliturgi - Dage

 1. Oppropet Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap kom i stand som en spontan reaksjon på et medieoppslag. I forbindelse med presentasjonen av nyheten om at Folkekirken i Danmark får ny og inkluderende vigselsliturgi, ba avisa Vårt Land om en kommentar fra preses Helga som også leder Den norske kirkes samlivsutvalg, et utvalg som i skrivende stund arbeider på overtid
 2. 91 likekjønnede par ble viet i fjor. Mediehuset Dagsavisen. Sjefredaktør og adm.dir.: Eirik Hoff Lysholm | Direktør: Nina Kordahl | Redaktør Dagsavisen Oslo: Bente Rognan Gravklev.
 3. Tagget med vigselsliturgi
 4. Leiaren si dobbeltstemme avgjorde
 5. Følgende er Presteforeningens svar på høringen om vigselsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. Høringen er behandlet i sentralstyret 25.august 2016
 6. Et ekteskap blir, i følge Den norske kirkes vigselsliturgi, forstått som inngått når to voksne mennesker frivillig og i vitners nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap - og når en godkjent vigselsperson erklærer at ekteskapet har offentlig gyldighet
 7. Ekteskap er en samfunnsordning som ordner samlivet mellom voksne personer og gir barna som resulterer fra dette, eller som adopteres, juridiske rettigheter overfor to foreldre (de to ektemakene). Dermed danner ekteskapet en regulerende ramme om familielivet. Det å inngå ekteskap kalles å gifte seg. Inngåelse av ekteskap kalles også bryllup, vielse, vigsel og giftermål
Ingen tvil om hva Åpen Folkekirke vil

Om ekteskap og vigselsliturgi - Bymenigheten-Sandne

 1. VIGSELSLITURGI: Kirkemøtet vil i neste uke trolig vedta liturgi for likekjønnede par. Enden på dette bør være at Den norske kirke sier fra seg vigselsretten, mener sogneprester Dagen har snakket med
 2. Norsk salmebok 2013. Kyrkjemøtet vedtok i år ein ny vigselsliturgi og forbønsliturgi som kan brukast for alle par. Samtidig vedtok Kyrkjemøtet å vidareføre liturgiane for mann og kvinne frå 2003, med nokre språklege justeringar
 3. Ingen vigselsliturgi for homofile. Kirkemøtet har i formiddag sagt nei til homofile vielser i kirken. Av Merete Vikre Tirsdag 08.04 2014. Del. Et forslag om kirken skulle starte arbeidet med en liturgi for vielser av homofile falt med 64 mot 51 stemmer. Del. Flere saker. I samarbeid med Bavaria
 4. Avisinnlegg: Ja til vigselsliturgi for likekjønnede ekteskap! Den norske kirke (Dnk) har i mange år debattert homofili, homofilt samliv og likekjønnet ekteskap. Debatten har foregått på mange nivåer: I prestekollegiene, ved fakultetene, blant biskopene, i lærenemd og på kirkemøte
 5. ny vigselsliturgi vedtatt Kirkemøtet vedtok i sitt møte 30. januar 2017 ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke. Se mer om saken i oppslag på kirken.n

Video: En skisse til ny vigselsliturgi ligger klar - Dage

Flykter fra ny vigselsliturgi - Sørlande

Høringssvar: Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par Stavanger bispedømmeråd takker for tilsendt høring om Vigselsliturgi og forbønnsliturgi for likekjønnede og ulikekjønnede par. Saken ble behandlet i rådets møte 25. august 2016 og vi avgir følgense svar: 1 VIGSELSLITURGI i kirken: Erik Furnes (t.h.) vurderer å oppfordre bedehusfolket til å forlate kirken etter at Bispemøtet gikk inn for vigselsliturgi for likekjønnede. Karl Johan Hallaråker roser.. Kirkemøtet åpner for at homofile kan gifte seg i kirken ved å gå inn for en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Men prester og kirkelig ansatte skal kunne reservere seg En ny vigselsliturgi må på plass for at homofile par skal kunne gifte seg i kirken, men tidligere denne måneden ble det ifølge Vårt Land kjent at en slik liturgi tidligst kan komme på plass.

I Farsund menighet ønsker vi alle velkommen til vigsel. Vi har anledning til å foreta vigsel i alle våre tre kirker, i Torgkapellet i Farsund og på øvrige steder i soknet hvor det finnes vigslet grunn (Dagbladet): Kirkemøtet åpner for homofile giftemål ved å gå inn for en ny vigselsliturgi for likekjønnede. Et flertall gikk i dagens avstemming inn for at kirken skal innføre en liturgi. - Jeg ser ikke at det skal være de helt store konsekvensene for noen andre enn oss som er skeive, som nå kan være hele mennesker, sier Lene Tønnessen, tidligere leder i FRI sør, til sørnett. Etter at den norske kirke vedtok en felles vigselsliturgi for likekjønnede mandag 30.01, har reaksjonene vært mange. Selv om flertallet [

Vigselsliturgi på bokmål - Den norske kirk

Tidens Krav - Lovstridig innføring av vigselsliturgi

Kirken vil ha ny vigselsliturgi Flertallet på Kirkemøtet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken Det Norske Diakonforbund, the norwegian association of deacons. Kirkemøtet vedtok i sitt møte 30. januar 2017 ny vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen til å gifte seg i Den norske kirke

NKTF har skrevet høringssvar til arbeidet med ny vigselsliturgi. Du kan trykke på linken under for å lese hva vi har skrevet: vigselsliturgi-horingsvar-fra-no-rsk-kvinnelig-teologforenin Ingen vigselsliturgi for homofile. Kirkemøtet har i formiddag sagt nei til homofile vielser i kirken. Av Merete Vikre Tirsdag 08.04 2014. Del. Et forslag om kirken skulle starte arbeidet med en liturgi for vielser av homofile falt med 64 mot 51 stemmer. Del. Flere saker. I samarbeid med Obs Innlegg om vigselsliturgi skrevet av Tarald. Norges Kristelige Studentforbund mener at Den norske kirke må si ja til felles ekteskapslov

Åpen Kirkegruppe er et kristent fellesskap for lesbiske og homofile. Vi ønsker å bryte ned grenser som stenger mennesker ute eller inne. Vi ser det nødvendig å få kunne være den vi er, uavhengig om andre mener det er å være annerledes I Norge skjedde dette først med partnerskapsloven i 1993. Etter en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2009, kan to personer av samme kjønn inngå ekteskap. Dette erstattet ordningen med partnerskap. Med virkning fra 1. februar 2017 har Den norske kirke vedtatt en ny vigselsliturgi for likekjønnet vigsel. Seremoni og ekteskapets funksjone Nå kan homofile gifte seg i kirken. Kirkemøtet vedtok mandag liturgien som også kan brukes når likekjønnede par skal gifte seg Merkearkiver: Ny vigselsliturgi Menigheten er kirkens hovedbestanddel. 12 søndag jun 2016. Posted by prostpaul in Ukategorisert ≈ Legg igjen en kommentar. Stikkord. Menigheten er kirkens byggestein, Menighetsmøtet må godta ny liturgi, Ny vigselsliturgi

Ja til vigselsliturgi for homofile. Postet den 21/10/2014 av Menneskerettighetsbloggen Legg igjen en kommentar <Av Silje Mathea Kleftås Nygård, teologistudent på Det teologiske menighetsfakultet i Oslo og fremtidig prest i Den norske kirke> I det siste har likekjønnet ekteskap vært i vinden som aldri før Ekteskapsloven gir regler for hvem som kan gifte seg i Norge. Loven gir regler for hvordan man inngår ekteskap, først gjennom prøving og så vigsel. Den gir regler for hvordan ekteskap oppløses gjennom separasjon og skilsmisse. Når man gifter seg, får man rettigheter og plikter, og loven regulerer formuesforholdene mellom de som gifter seg Ikke bare er Kirkemøtet i Trondheim det første etter den avtalte skilsmissen, det skal også vedta ny vigselsliturgi som inkluderer likekjønnede par. Det skjer mandag. Vigselsvedtaket kom på.

Om arbeidet med ny vigselsliturgi - Haralds strøtanke

Innføringen av kjønnsnøytral vigselsliturgi. Refleksjoner etter Kirkemøtet 2016 Bidragsytere Bidragsytere Jostein Ådna Forfatter. ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskole. 1 - 1 av 1. Cristin Web Interface 2.18.1. Til toppen av siden. API. Kontaktinformasjon Bibelen pålegger alle troende å øve læretukt mot både kvalifisert vranglære og kvalifiserte vranglærere. Etter kirkemøtets vedtak om å innføre en kvalifisert vranglærende vigselsliturgi i Den norske kirke må vi studere bibeltekstene nøye. For læretukt mot et liturgivedtak innebærer åpenbart læretuk

Kirkas vigselsliturgi åpner ikke for ekteskap mellom to av samme kjønn. Nå har Harald Hauge, sogneprest i Brekken og Glåmos, satt i gang en underskriftskampanje for å få på plass et kirkelig ritual også for homofile og lesbiske par Vigselsliturgi. Borgelig inngått ekteskap. Vielse i Siljan kirke. Adresse: Siljan kirkelige fellesråd Sentrumsveien 87 3748 Siljan. Postadresse: Postboks 17 3749 Siljan. Telefon: 35 94 11 74. E-post: menighetskontoret@siljan.kirken.no. Åpningstid: Tirsdag og torsdag 9 - 12 Han mener en vigselsliturgi for likekjønnede par er på kollisjonskurs med både biologien, barns rettigheter og Bibelen. - Dersom kirka skal omdefinere ekteskapet på denne måten vil det bety at den sier det er greit med planlagt morløse og farløse barn. Det er dypt ubibelsk, sier Benestad

Ny vigselsliturgi vedtatt. Sjå info frå Kyrkjemøte her. Tilbake. Del. Besøksadresse Erlandsbakken 6 (inngang frå Saronsbrotet) 4349 BRYNE Se kart . Telefon 51 77 03 77. E-post Klikk for å sende e-post. Åpningtid Måndag til fredag 09.00 - 14.00 Kyrkjemøtet vedtok i år ein ny vigselsliturgi og forbønsliturgi som kan brukast for alle par. Samtidig vedtok Kyrkjemøtet å vidareføre liturgiane for mann og kvinne frå 2003, med nokre språklege justeringar. Desse fire ordningane ligg no føre i same bok, på høvesvis bokmål og nynorsk Av hensyn til Kirkens enhet legger Kirkerådet opp til at Kirkemøtet senere i år skal fatte et konsensusvedtak i spørsmålet om vigselsliturgi for likekjønnede. I Kirkerådets vedtak, som ble vedtatt med 14 av 15 stemmer, går det fram at prester skal ha frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnede par eller ha forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede Det gjør han i protest mot vedtaket om vigselsliturgi for homofile par. Den tidligere biskopen i Agder og Telemark er uenig både i kjernen i vedtaket i Presteforeningen og selve saksbehandlingen. Han har vært medlem i foreningen i 44 år, skriver Dagen. Les også: Homo-nei fra ex-biskope Vigselsliturgi for Den norske kirke. Gjeldende fra 1.5.2004. FAKTA Utgitt: 2004 Forlag: Verbum Innbinding: Innbunde

Ny vigselsliturgi unntatt offentligheten - Vårt Lan

Flertall i Kirkerådet for vigsel av homofileDyp splittelse om liturgi for likekjønnet vielse på

Den som har en for smal agenda, eller er enten veldig radikal eller veldig konservativ, vil ikke nå opp. Spørsmålet om vigselsliturgi er nok et moment, men neppe avgjørende for den store bredden. Biskopen bør ha et gjenkjennende budskap om synd, nåde og frelse - og samtidig ha et engasjement for hvordan mennesker i dag har det, og hvordan de kan finne livsmening Kirkemøtet hadde lørdag første plenumsbehandling av saken om vigsel av homofile. Flertallet ønsker en ny vigselsliturgi, og det blir ingen utsettelse av saken MeningerI Kirkemøtet 2016 ble det vedtatt å innføre kirkelig vigsel for likekjønnede par.I år ble en ny vigselsliturgi vedtatt slik at også samkjønnede og likekjønnede par kan vigsles i Den norske kirke. Som medlem i Kokelv menighetsråd, ble jeg dermed rystet da jeg så sakslista til møtet i menighetsrådet i september i år, der sogneprest Vegard Loke Rønning i Kvalsund kommune. Det er klart for vielse av homofile og lesbiske i Den norske kirke etter at Kirkemøtet mandag vedtok ny vigselsliturgi med 83 mot 29 stemmer. Stemmegivningen foregikk elektronisk, men til ære for fotografene ble det også stemt med stemmetegn. Foto: NTB scanpix Klart for homoekteskap i kirke

 • Bahai religion history.
 • Fahrradladen eschersheimer.
 • Dieter hoeneß firma.
 • Informasjon til barn av psykisk syke.
 • Firmenlauf 2017 braunschweig.
 • Hydrauliske sylindere.
 • Sjøfronten.
 • Einwohnermeldeamt wetzlar.
 • Svz hagenower kreisblatt.
 • Immobilien warburg kaufen.
 • Bastogne ww2.
 • Album charts amazon.
 • Funda venlo te koop.
 • Partnervermittlung dienstvertrag.
 • Oksygen mot fyllesyke.
 • Romjulsutstilling 2017.
 • Day spa schwarzwald.
 • Kleintiermarkt hessen 2017.
 • Uriah post.
 • Fjerne føflekk i ansiktet.
 • Rullegardin kid.
 • Klimatabelle siem reap.
 • Diebels duisburg öffnungszeiten.
 • Ford mondeo.
 • Herr nilsen åpningstider.
 • Nasjonal helseplan 2016.
 • Zapatista kaffee köln.
 • Pref matchmaking wot.
 • Bigos polski.
 • Kettenspanner fahrrad funktion.
 • Single offenburg.
 • Dyrebeskyttelsen trondheim frivillig.
 • Cfs test.
 • Café einstein koblenz.
 • Stellenangebote stadt meerbusch.
 • Neptun bergen.
 • Bachelorette 2017 drehort.
 • Er flyet i rute torp.
 • The best fifa men's player.
 • In what order was california founded.
 • Blackhead remover tool norge.