Home

Likestilling mellom kvinner og menn i dag

Likestilling mellom kvinner og menn - Ung

En mann kan altså ikke tjene mer enn en kvinne for å gjøre den samme jobben, og motsatt. Likestillings- og diskrimineringsloven stiller også krav om at det skal være kjønnsbalanse i offentlige utvalg. Dette betyr at både kvinner og menn skal være representert når et offentlig organ velger et styre, råd, utvalg eller en nemd Her finner du utvalgte nøkkeltall og analyser som belyser likestilling mellom kvinner og menn. Likestilling - SSB CSS-filen ble ikke lasted ned korrekt, skjermleseren støtter ikke CSS, eller din versjon av Internet Explorer er for gammel for dette nettstedet Likestilling mellom kvinner og menn Vi tar det som en selvfølge at kvinner og menn skal være likestilte, men i hundrevis av år var det like selvfølgelig at menn var kvinner overlegne. Bahá í-troen har alltid ment at kvinner og menn må likestilles, allerede fra 1844, bahá í-troens fødsel Men samtidig er det bare et lite mindretall, eller 14 prosent, som mener at det stemmer svært eller nokså godt at det full likestilling mellom kvinner og menn i dagens arbeidsliv. Her er det også kjønnsforskjeller: blant de kvinnelige tillitsvalgte er 10 prosent enige og blant de mannlige 25 prosent som er enige i at det er full likestilling i arbeidslivet

Både menn og kvinner deltar i arbeidslivet og på hjemmebane - men på Kvinnedagen 2014 er sprikene mellom kvinner og menn fortsatt store på mange viktige områder, viser studier Ulikhet mellom menn og kvinner er spesielt synlig når det gjelder hvem som har politisk makt og sitter i lederposisjoner. og i dag begynner så godt som alle barn på skolen. FN slår fast at vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene

Ny rapport:I dagens samfunn vil det ta 170 år før menn og

Likestilling - SS

Likestilling mellom kvinner og menn — Bahá'í-samfunnet i Norg

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet Fremgang, men ikke nok - Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere.Noen av FNs indikatorer viser at det blir bedre vilkår for kvinner i verden, særlig innenfor kvinnelig omskjæring og barneekteskap I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt

Tiden kvinner bruker på husarbeid har gått ned siden 70-tallet. Men fortsatt arbeider kvinner nesten fire timer i døgnet på hjemmebane. Denne tiden bruker de på å ta vare på barn, holde huset i stand og tradisjonelt husarbeid. Det ser ut til at menn hjelper mer til, men fortsatt jobber de nesten en time mindre hjemme hver dag Men her går skillet mellom likestilling, og normer og kjønn. I Norge handler likestillingen mellom kvinner og menn om at det skal være like rettigheter for alle. Jeg er en jente på 16 år, og jeg mener det er likestilling i Norge, men samtidig er vi langt i fra like Likestilling er at kvinner og menn har like rettigheter og muligheter innen alle vesentlige livsområder. Den norske likestillings- og diskrimineringsloven fra 2017 definerer likestilling som «likeverd, like muligheter og like rettigheter». Sentralt i likestilling er en lik fordeling av makt og innflytelse, samme muligheter til økonomisk uavhengighet, like muligheter i yrkesvalg, arbeid og. Kjernen i Norges arbeid for likestilling er å øke jenters og kvinners handlingsrom, selvbestemmelse og makt. Dette er grunnlaget for at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha like rettigheter og like muligheter

Likestilling mellom kvinner og menn i et internasjonalt perspektiv. Tentamensoppgave i 10. klasse. Bokmål Artikkel. Supermann. Menn tjener Et kåseri på sidemål om hvordan den såkalte moderne kvinnen er i dag og var før i tiden. Nynorsk Kåseri. Likestilling. Et. - Et av spørsmålene vi stilte dem, var om kvinner og menn har lik lønn for samme arbeid, sier WEF-lederen for likestilling, Saadia Zahidi. - Det er en spørreundersøkelses-indikator Men det som hindrer kvinner i å få en like sterk posisjon i samfunnet som menn, er fortsatt at de gjør mest omsorgsarbeid i familien, slår professor i rettsvitenskap ved UiT, Hege Brækhus fast. Brækhus, som fyller 70 år i april, lanserer 8. mars sin nye bok, Nærhet og frihet - Utvalgte emner om likestilling i familien. Menn får mer mak

En global studie om likestilling og kvinners rolle i samfunnet viser at holdninger er i endring, men at kvinner fortsatt møter på særstilte utfordringer. Den viser også at en majoritet av menn anerkjenner at likestilling mellom kjønnene kun kan oppnås med deres støtte, men halvparten synes det stilles for mange krav til dem De samfunnsmessige fortolkningene av forskjellene mellom kvinner og menn kaller man ofte sosialt kjønn. Dette begrepet er hentet fra sosiologien, der man undersøker hvordan forestillinger om kjønn skapes og gjenskapes i samfunnet. Da ser man på hvilke forestillinger som finnes om hva som gjør kvinner og menn forskjellige Lege og spesialist i psykiatri Dag Furuholmen gir i sitt debattinnlegg i VGs lørdagsutgave 11. mars uttrykk for et ønske om at «kvinner med voksne, rasjonelle forhold og holdninger til menn.

Likestilling. Selv om Norge regnes som et av verdens mest likestilte land, er det fremdeles slik at kvinner systematisk jobber mindre og har større omsorgsansvar enn det menn har. Kvinner har lavere inntekter, lavere formue, dårligere pensjonsrettigheter, mindre frihet i jobben og færre lederposisjoner enn menn Som skissert tidligere, er andelen menn og kvinner som er yrkesaktive like stor i Norge i dag. Å være økonomisk uavhengig er en forutsetning for reell likestilling mellom kvinner og menn. I dag har vi oppnådd lik lønn for likt arbeid. Det vi derimot må kjempe videre for er å oppnå lik lønn for arbeid av samme verdi strategier og tiltak for likestilling mellom kjønnene. Planen skal være et hjelpemiddel for å gjennomføre og videreutvikle likestillingspolitikken i årene framover. Regjeringen ønsker at handlingsplanen kan bidra til retning for en god diskusjon om likestilling og til et økt engasjement blant både kvinner og menn Likelønn blir brukt ved sammenligning av lønn mellom kvinner og menn. Likelønn er vedtatt som lov og er et politisk krav som har fulgt utviklingen i den generelle politikken for likestilling mellom kvinner og menn. Lov om likestilling mellom kjønnene (Likestillingsloven) § 21 har et krav om lik lønn for kvinner og menn Undersøkelsen fra Norstat viser at 58 prosent av kvinner mener det er svært viktig at norske myndigheter jobber for likestilling og kvinners rettigheter globalt, mot 36 prosent av menn

Likestilling i arbeidslivet - en fjern drøm - Arbeidslivet

Video: Slik står det til med likestillinga - NRK Norge - Oversikt

Kvinner og likestilling - F

Store kjønnsforskjeller i arbeidslivet - SS

ling mellom menn og kvinner. Personer uten høyere utdannelse mener oftere enn personer med høyere utdannelse, at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner på arbeidsmarkedet i dag. Dette kan forstås som et uttrykk for ulike erfaringer, der personer sysselsatt i høykompetansejobber i større grad opplever at menn og kvinner Full likestilling mellom kjønnene er umulig uten et bredere mangfoldsutfordringene som idretts-Norge står overfor i dag. Sammen . 7-JLFTUJMMJOHT PH EJTLSJNJOFSJOHTPNCVEFU t Hvordan er ressursfordelingen mellom kvinner og menn når det gjelder landslags/representasjonsaktivitet, antall lag og landskamper,. Debatten om kjønnsforskjeller, Jordan Peterson og likestilling går videre: Når man ser på enkeltegenskaper, er forskjellene mellom menn og kvinner ofte små. Men mange små forskjeller blir i sum en stor forskjell, skriver innleggsforfatteren . Foto: UfaBizPhoto, Shutterstock / NTB scanpi

Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

 1. Sørengas Badstue- og Helårsbadeanstalt inviterte til gratis badstue den 8. mars. 50 badeglade kvinner og menn var innom våre to badstuer mellom kl. 7.00-10.00 Saunaen er et sted der man kan oppleve likestilling og likeverd. Så snart man kommer inn i behagelig varme og damp, glemmes status og titler. Kvinner som saunae
 2. dre inn på konto enn det menn gjør. Karin Hamre, koordinator for likestillingsrelatert statistikk i SSB, ser at indikatorene som brukes til å samle statistikken spriker
 3. Kvinner og menn skal ha lik lønn for arbeid av lik verdi. Ved forskjellsbehandling i lønn på grunn av kjønn skal dette rettes opp. Mye av forklaringen på lønnsgapet mellom kvinner og menn i finanssektoren er at det er en hovedvekt av menn i ledende stillinger og spesialiststillinger
 4. Likestilling og likeverd Skrevet av: Få ting vit­ner om stør­re kvinne­for­akt enn når en mann slår kvin­nen han har lovet å elske og ære. Bi­be­len for­kyn­ner et re­vo­lu­sjo­ne­ren­de bud­skap om menn og kvin­ners like­verd
 5. MENINGER: Når samtalen faller på likestilling ved middagsbordet har vi nordmenn en tendens til å være selvtilfredse— og det har vi god grunn til. I motsetning til i mange andre land i verden kan Norge skryte av å ha oppnådd en høy grad av likestilling mellom menn og kvinner
 6. Menn og kvinner blir betraktet som åndelig likeverdige, siden Koranen plasserer menn og kvinner i direkte sammenligning: «Menn og kvinner som har gitt seg Gud i vold, menn og kvinner som tror, viser fromhet, er sannferdige, standhaftige, ydmyke, gir almisser, holder fasten, som holder sitt kjønnsliv i tømme, som stadig kommer Gud ihu,- for dem har Gud rede tilgivelse og en herlig lønn.

- Fortsatt ikke likestil

Utover i 1970-80-åra byrja ein heller rette fokus på likestilling, i tydinga likestilling mellom kvinner og menn. I dag handlar det fortsatt om kjønn, kjønnslikestilling og kjønnsbalanse, men og om likestilling, fridom, rettferd og forskjell, mangfald og integrering av og for grupper som historisk har vore utsette for diskriminering. slått fast at likestilling mellom kjønnene handler om demokrati og om like rettigheter og muligheter til å utfolde sine talenter i utdanning og arbeid. Likestillingsbegrepet omfatter i dag mer enn likestilling mellom kvinner og menn. UiB arbeider aktivt for likestilling og for å unng

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling

 1. Likestilling, likebehandling og samme regler. I dag utgjør antall jenter/kvinner 13% av alle som løser lisens i NIHF, og alle er enige om at denne prosentandelen må bli større i årene som kommer. For å få det til må både NIHF, regioner og klubber trekke i samme retning og prioritere jentehockey
 2. dretall i lederposisjoner og i høytlønte spesialiststillinger. Selv om det har vært en positiv utvikling i andelen kvinnelige ledere over det siste tiåret, er bare en av tre ledere i næringen kvinne og bare hver femte toppleder
 3. erte og mannsdo
 4. Kvinner er overrepresentert blant de fattigste, i de mest usikre og lavtlønte jobbene, de har svakere tilgang til landressurser, eiendom og finansielle ressurser enn menn. Lik rett til utdanning, arv, eiendom og finansielle tjenester er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å endre de økonomiske maktforholdene mellom kjønnene

Kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 - Store

 1. Og selv om kvinner har en mer fremtredende stilling i næringslivet i dag enn tidligere, er kvinner fortsatt svært underrepresentert i norsk næringsliv. Det er helt sentralt å vite årsakene for skjevfordelingen mellom kvinner og menn for å kunne endre det i fremtiden, og i denn
 2. BEGREPET FEMINISME og ideen om likestilling mellom menn og kvinner ble først formulert ved inngangen til attenhundretallet, da man gikk inn i en ny og mer sekulær tid. Modige kvinner begynte å opponere mot samtidens kvinneidealer og krevde å bli anerkjent som selvstendig tenkende vesener, på linje med menn. Men kampen ble lang og seig før kvinner omsider fikk samme rettigheter som menn.
 3. dre likestilte samfunn FN frykter at likestillingen mellom kvinner og menn skal få seg en trøkk under corona-krisen. - Det er ikke et eneste samfunn der vi har oppnådd likestilling.
 4. Hva menn gjør, hvordan menn lever sine liv og hvordan menn forholder seg til kvinner. Enten det er på arbeidsplassen, i hjemme- og omsorgsarbeidet eller på skolen - de siste 30 årene det vært mye positiv prat i offentlige utredninger og i likestillingsmeldinger om hvor viktig det er «å få mennene på banen»
 5. Det er helt avgjørende for et velfungerende samfunn at både kvinner og menn har like muligheter og rettigheter, og at vi behandler hverandre med respekt og på likeverdig grunnlag. Lov om likestilling mellom kjønn trådde i kraft for 40 år siden, men i takt med samfunnets endringer, er det i dag like aktuelt å holde dagen i hevd

Når det gjaldt likestilling mellom kvinner og menn under krigen gjenspeilte den i stor grad samtidens tradisjonelle arbeidsfordeling. - De fleste kvinnene gikk inn i støttefunksjoner som stenografer, kurerer og ga dekning og mat til flyktninger Likestilling i arbeid for frie val og like moglegheiter utan omsyn av kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsevne, etnisitet og språkval, nynorsk/bokmål. Likestilling mellom kvinner og menn. Likestilling mellom etniske minoritetar og majoriteten. Likestilling mellom funksjonshemma og ikkje funksjonshemm Og dermed velger samme menn/samme type menn. - Det er kvinneunderskudd i deler av landet fordi disse i større grad enn menn flytter ut og tar høyere utdanning. Dette er iallfall mer komplekst enn at utelukkende at kvinner velger menn med status og at vi nå har en stor klasse av mannlige tapere Kjønnslikestilling har opp gjennom de 200 årene boken dekker variert mellom å vektlegge kvinners forskjell fra menn, og kvinners likhet med menn. Eller begge deler, samtidig. ‒ Det er også viktig å understreke at dette ikke er norsk kvinnehistorie, eller feminismens historie, sier Eirinn Larsen, som blant annet har skrevet kapittelet «Næringsfrihet som likestilling»

Likestilling mellom kjønnene - F

Likestilling - NH

Likestilling handler først og fremst om at alle skal ha like rettigheter og plikter, og opptrer oftest i sammenhengen mellom mann kontra kvinne. Når det snakkes om likestilling tenker de fleste på likestilling mellom menn og kvinner, da dette er et meget omdiskutert tema Fra fotball til likestilling - et eksempel på Plans arbeid: Gjennom den mest populære sporten i Brasil, fotball, jobber Plan for å fremme likestilling, stanse vold mot kvinner og bygge fredeligere lokalsamfunn. Gutter og jenter får delta i sportsgrupper, samtidig som de er med på aktiviteter som øker forståelsen for likeverd mellom.

Fem fakta som viser at det fortsatt ikke er likestilling i

For Arbeiderpartiet er likestilling en sentral del av frihetskampen. Selv om vi i Norge har kommet langt, er vi ikke i mål. Det er for langt mellom de formelle rettigheter folk har, og de reelle mulighetene til frihet folk opplever i livene sine.Vi trenger en kraftfull politikk for å oppnå økt likestilling for flere Mål 5 har særlig oppmerksomhet rettet mot likestilling mellom kjønnene med følgende seks delmål: 5.1) Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden. 5.2) Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for. Kvinner er ingen minoritet og skal selvfølgelig ha like mye plass som menn i våre samlinger, sier Tone Hansen, direktør ved Henie Onstad Kunstsenter. Undersøkelsen viser den massive dominansen til mannlige kunstnere i norske samlinger, både fordelt på det totale antallet verk, og antall verk innkjøpt av hver enkelt kunstner

Gro Harlem Brundtland (77) sliter med helsa | ABC Nyheter

Er det likestilling i Norge? Tidsskriftet Fet

Det viser seg dessverre at hvilket kjønn man har er avgjørende for om man «har gode kort på hånden». I finansnæringen er det enorme forskjeller mellom hva kvinner og menn får betalt, og mellom hva høyt- og lavtlønte får. Her er lønnsforskjellene større enn ellers i samfunnet. Kvinner tjente i snitt 82 % av det menn tjente i 2019 Mål 5: Likestilling mellom kjønnene. Bakgrunn. Strategien gir i dag en tydelig retning og beskriver hva nettverket skal være. Dette gjør at nettverket kan lage mer målrettede arrangementer, kurs og møter, Power Groups for kvinner og menn for nettverksbygging,. Og vice versa. Ja, om en mann har brukt timer, dager og år foran speilet for å øve seg på å være feminin, avslører kroppsspråket raskt den mannlige identiteten. Det er på tide å ta tilbake sannheten: Menn og kvinner er to forskjellige kjønn, og faktisk finnes det bare to kjønn. Et tredje, fjerde eller femte kjønn, er visvas Argumenter imot likestilling er enkle. Menn og kvinner er forskjellige. Menn jobber mer og hardere, tar de vanskeligste jobbene, er mer syke men mindre borte, tjener mer, pensjonerer seg senere, og dør tidligere. De forventes også å redde kvinner og barn først, og er hovedsakelig de som dør i krig og forventes å forsvare landet

Likestilling - Wikipedi

Professor Harriet Bjerrum Nielsen om likestilling i 2018, tog på 8.mars og en 60/40-fordeling mellom kvinner og menn. Innholdet i denne annonsen er produsert av N&Ds kommersielle avdeling, NATT&DAG PartnerMedia, på vegne av Universitetet i Oslo (UiO). SaveSav Og hvorfor i alle dager er det et temahefte om menn i barnehagen og ikke om kvinner. Likestilling, sa du? I den nye rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver står det at barnehagen skal bygge sin virksomhet rundt prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn

I bunn og grunn handler utroskap om at man bryter tilliten til partneren, og dette er noe både kvinner og menn gjør. Men mye tyder på at kvinner er mer utro i dag enn de var før i tiden. - Det er jo egentlig ikke så rart. Før var kvinnen oftere hjemmeværende, men i dag har vi beveget oss ut av hjemmet og i arbeid I dag, på den internasjonale kvinnedagen, forplikter Regnskap Norge seg til å sette søkelys på gapet mellom andelen kvinnelige og mannlige ledere i regnskapsbransjen. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - generelt og regnskapsbransjen. Regnskap Norges lønnsundersøkelse fra 2019 viste at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller. Men selv om kvinner og menn ofte kunne ha mulighet til å fylle de samme rollene, så ser vi at det også fantes en del klare forskjeller i funn fra vikingtidsgravene. De aller fleste våpen er funnet i mannsgraver, mens smykker hovedsakelig finnes i graver med kvinner. Dette var statussymboler, og de var altså forskjellige mellom kjønnene Her skulle mennene stå på sydsiden, mens kvinner og barn stod på nordsiden. Den samme forskjellen kunne det være på kirkegården, men dette ble ikke alltid overholdt. På kirkegårdene i Oslo ser det ikke ut til å ha vært noen klare slike skiller mellom kjønnene

Kvinners rettigheter og likestilling - regjeringen

Men den store utviklingen på likestillingsområdet som har funnet sted de seneste 50 årene, må karakteriseres som nesten entydig negativ sett ut fra et bibelsk og historisk perspektiv. I Norge var Gro Harlem Brundtland en frontfigur i denne kampen for likestilling - ikke minst i kraft av å være kvinne og statsminister den likestilling mellom menn og kvinner, også kjent som likestilling, kjønnslikalitarisme, seksuell likestilling eller likestilling, er oppfatning at alle skal få like muligheter og sosiale og ikke bli diskriminert på grunnlag av kjønn.Dette er et av målene i FNs universelle erklæring om menneskerettigheter, som søker å skape likestilling i lov og i sosiale situasjoner, så vel som i. Er kvinner og menn likestilte i norge i dag. Muslimer tror også at Gud har gjort mannen og kvinnen likeverdige, ved at begge har de samme religiøse pliktene. En ting som er viktig å skille er likestilling og likeverd. For i min Guds øyne så er jeg og Umar verdt like mye, men vi er ikke likestilte Likestilling mellom kvinner og menn og et høyt sysselsettingsnivå for begge kjønn, har vært viktige bidrag til at vi i dag har en av verdens sterkeste økonomier. Kvinner bosatt i Norge, men som ikke er født her, har en særlig utfordring i arbeidsmarkedet

Likestilling - Daria

- Hvor føler du likestillingen mellom kvinner og menn står i dag? - Vi har kommet langt i likestillingskampen i dagens Norge, men jeg føler at det som gjenstår ofte blir bagatellisert. Det blir litt sånn at «pytt, pytt vi har kommet så langt, så det er kanskje ikke så farlig det siste» ling mellom menn og kvinner. Personer uten høyere utdanning mener oftere enn per-soner med høyere utdanning, at det ikke er likestilling mellom menn og kvinner på arbeidsmarkedet i dag. Dette kan forstås som et uttrykk for ulike erfaringer, der per-soner sysselsatt i høykompetansejobber i større grad opplever at menn og kvinner e

Debatt: Kvinner i arbeidslivet - Mer likestilling med

Både menn og kvinner møter strukturelle utfordringer i dag. Kvinneandelen i arbeidslivet er høy, men samtidig har vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder. Venstre vil føre en politikk som fremmer likestilling mellom menn og kvinner Bilag 6 Hovedorganisasjonenes arbeid med likestilling mellom kvinner og menn . Fra ord til handling - et aktivitetsprogram i 10 punkter. I arbeidet med likestilling har Hovedorganisasjonene, i perioden 1995 til 2000, lagt hovedvekten på intensjonsavtaler, brosjyremateriell og generell opplysningsvirksomhet LESERBREV: Det er ingen hemmelighet at av eritreiske kvinner var 30 prosent av soldater i krig mot etiopisk kolonialisme. Kvinner som brukes til å slite som stridende og i sivilavdelingen som leger, lærere, politiske kommissærer og så videre. Mange journalister kom for å observere den eritreiske frigjøringsorganisasjonen, og mye ble skrevet om likestilling mellom kvinner i felt

Vi trenger mer likestilling! - Debatt

Likestilling mellom mødrene. I dag mottar kvinner som ikke er i arbeid kr 46.000 i engangsstøtte når Både samfunnsmessige og individuelle hensyn taler altså for at vi må endre syn på når kvinner skal bli gravide og få barn. Det oppfordres til å ta lang og god utdannelse, men det legges alt for lite til rette for å kombinere. både menn og kvinner. Det blir spesifisert at rettighetene gjelder for begge kjønn, og at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling» (Likestillingsloven, 1978). I denne studien har vi sett nærmere på likestilling i privatlivet, og rollefordelingen mellom kvinner og menn er relevant Lønnsforskjellen mellom kvinner og menn blir mindre, men utviklingen går altfor sakte. Med dagens fart kan det ta nærmere 100 år før vi har likelønn i Norge, selv om det er lenge siden. I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt. Foto: Masko Likestilling handler om grunnleggende maktstrukturer i samfunnet. I Norge i dag har kvinner og menn stort sett de samme lovfestede rettigheter, men fremdeles er det langt igjen til full likestilling. Lov om likestilling mellom kvinner og menn er svekket og omgjort til en allmenn diskrimineringslov

Likestilling i norsk arbeidsliv. Her kan du se hvordan kjønnsbalansen er i de 400 vanligste yrkene i Norge. • Om verktøyet. Kilde: Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret. Karriereveiledning.no Snakk med en veileder om utdanning og jobb! Var denne siden nyttig for deg? Var denne siden nyttig for deg? Ja. Nei Forskjeller i arbeids- og samfunnsliv gir ulik fordeling av inntekt, karriere og makt i menns favør. Ulik verdsetting av manns- og kvinneyrker bidrar til å opprettholde et kjønnsrelatert forsørger- og omsorgsmønster. Likestilling mellom kjønnene er en forutsetning for å oppnå like rettigheter og plikter i samfunnet, arbeidslivet og hjemmet Kvinner er i ferd med å ta igjen menn når det kommer til utdanning og yrkeserfaring, men gapet innad i yrker og næringer ser likevel ut til å øke. Antologien viser kjønnslogikker i ulike sektorer og næringer, men har kanskje sin største styrke i å vise de vedvarende mønstrene for arbeidsdeling i foreldreskapet, gjennom temaer som forsørgeridealer, deltidsarbeid, permisjonsbruk og. Statistisk sentralbyrå har i anledning dagen knust tallene for en rekke områder som de mener påvirker likestillingen mellom menn og kvinner i landets kommuner. Grafikk: Kjetil Høiby Det er spesielt når det kommer til fulltidsarbeid og lederstillinger at kvinnene fortsatt ligger bak menn, viser tall som Statistisk Sentralbyrå har lagt frem i anledning dagen

Det er helt avgjørende for et velfungerende samfunn at både kvinner og menn har like muligheter og rettigheter, og at vi behandler hverandre med respekt og på likeverdig grunnlag. Lov om likestilling mellom kjønn trådte i kraft for 40 år siden, men i takt med samfunnets endringer, er det i dag like aktuelt å holde dagen i hevd Det viser seg dessverre at hvilket kjønn man har er avgjørende for om man «har gode kort på hånden». I finansnæringen er det enorme forskjeller mellom hva kvinner og menn får betalt, og mellom hva høyt- og lavtlønte får. Her er lønnsforskjellene større enn ellers i samfunnet. Kvinner tjente i snitt 82 prosent av det menn tjente i 2019 Det er derfor vi skikkelige menn bare ler av disse mindre intelligente svakekjønnsforkjemperne som krever likestilling. Menn skal, bør, må og vil alltid herske over kvinner. Men dere kvinner er søte da, så ikke vær lei dere;) Ja, menn er helt klart de mest intelligente av alle pattedyr

Likestilling i Norge | Fagartikkel - StudienettLikestilling ikke i målÅsmunds blogg: Mange kamper vunnet – mange nye å kjempe!

At menn og kvinner har like rettigheter, og arbeidet mot diskriminering av kjønn og likestilling er kommet langt. Kvinner kan den dag i dag skifte dekk, mens menn kan ta seg en tur med trillevognen. Du ser fedre tar lenger pappapermisjon, og kvinner sitter ofte i sjefsstolen i store bedrifter Likestilling mellom menn og kvinner. Regjeringen har utvidet sitt likestillingsbegrep ved å samle likestilling og diskriminering i ett ombud, likestillings- og diskrimineringsombudet, som er underlagt barne- og likestillingsdepartementet. Mette Nord er ikke glad i det hun kaller å «sause all diskriminering sammen» Erna Solberg og de andre kvinnene i regjeringen er nemlig ikke feminister i en vanlig forstand av ordet. De er bare for likestilling mellom mann og kvinne når det ikke står i veien for privatisering, skattekutt og kutt i velferd. De er i beste fall godværsfeminister eller «blåstrømper» FO krever likelønnsarbeid inn i tariffavtalene, men vil det redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn? Vi har spurt ekspertene Om kravet også kommer inn i tariffavtalene, forplikter det partene i arbeidslivet enda sterkere, mener likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm Til tross for at vi har kommet langt innen likestilling mellom menn og kvinner i Norge, møter fortsatt kvinnelige ledere mange utfordringer som menn ikke gjør

 • The fault in our stars miljø.
 • Wanderverein dresden klotzsche.
 • Tysk brev til en venn.
 • Gipsplate reparasjon.
 • Gratis leksehjelp oslo.
 • G sport storgata oslo.
 • Star wars episode vi jediridderen vender tilbake.
 • Nike missile system.
 • Magnettafel weiß.
 • T kort tog.
 • Ultra europe split 2018.
 • Varemerke registrert.
 • Lån til depositum nav.
 • Bedste fjernstyret bil.
 • Svz hagenower kreisblatt.
 • Victoria tv serie.
 • Inf3331.
 • Spise taretorsk.
 • Poetry slam 2018 berlin.
 • Oddane sand tvnorge.
 • Påske trondheim 2017.
 • Sony xperia tablet z5.
 • Stasjonær strøm.
 • Norheim superundertøy barn.
 • Magnettafel weiß.
 • Channing tatum wiki.
 • Yamaha musicsoft.
 • Wandtattoo in münchen kaufen.
 • Liktorn huskur.
 • Krav til hengerfeste.
 • Polaroid 600 film saturn.
 • Grønland fastlege.
 • Baphomet mohammed.
 • Bibliothek uniklinik heidelberg.
 • Flirt fever mahnung.
 • Intravenøs infusjon.
 • Verdens eldste skilpadde jonathan.
 • Red foxes.
 • Sjusjøen aktiviteter.
 • Walls2paint 2600.
 • Fotogefüllte schrift word.