Home

Hva er etisk mat wikipedia

Etikk - Wikipedia

Etikk er den delen av filosofi som vurderer spørsmål om hva som er godt og hva som er rett. Etikk (fra gresk ethos , sedelig ) eller moralfilosofi er den delen av filosofien som søker å besvare spørsmål som «hva er godt», «hva er det rette», «hvordan bør man oppføre seg» Veganisme er et etisk standpunkt, en subkultur og en levemåte basert på respekt for alt levende, dyr inkludert. Veganere har et plantebasert kosthold og unngår all mat av animalsk opprinnelse. Det vil si at dietten ekskluderer kjøtt, fisk, skalldyr, egg, meieriprodukter og honning, og andre ingredienser som stammer fra dyr Etisk eller rettferdig mat bygger på en produksjon og omsetning som innebærer at arbeidere og produsenter i fattige land er sikret en rettferdig pris for arbeidet/varene, gode arbeidsbetingelser og gode sosiale vilkår. Dette skal sikre at inntektene rekker til mat, skolegang, investering i produksjonen og andre nødvendige utgifter - Er det mulig å spise både sunn og etisk mat? - Dette er et ekstremt viktig og samtidig et ekstremt vanskelig område. Det er ikke vanskelig å spise sunt, men å spise etisk er mer komplisert og gjør at mange faller av lasset, sa Birger Svihus, professor i ernæring ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet i Ås

Les mer: Vil du spise mat som er bra for helsa, dyr og planeten bør du spise norsk mat. Bærekraftig mat er trygg og sunn. For at matproduksjon skal være bærekraftig er det en rekke ting ved produksjonen som må ivaretas. Et viktig element er at maten må være sunn og trygg å spise Hva mener MatPrat om bærekraft? En bærekraftig matproduksjon er for MatPrat en matproduksjon der vi kan produsere mest mulig mat basert på nasjonale ressurser, samtidig som vi ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd Mat må vi selvfølgelig ha, men hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell. Spis lavt Å spise lavt i næringskjeden er ikke bare sunt for kroppen , men også bra for dyrene og miljøet: Vi bruker mindre energi og ressurser hvis vi spiser korn, frukt og grønt selv istedenfor å bruke det til dyrefôr

Veganisme - Wikipedia

 1. Kortreist mat er lokal mat, mat som er produsert i nærheten av forbruker. Dette har mange miljøfordeler og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet
 2. g som vil hegne om menneskeslektens iboende verdighet, og som legger stor vekt på de kvaliteter som kjennetegner mennesket som har en verdi i seg selv, og.
 3. Man kan si hva man vil om Wikipedia, men til syvende og sist er det hva som står i det som betyr noe. forskning.no ba tre fagfolk om å sjekke hva nettleksikonet skriver om deres fagfelt

Gjennom etisk refleksjon skal vi kunne finne de beste handlingsalternativene, både når det gjelder de store, viktige tema og i de små situasjonene i hverdagen hvor det er svært viktig å ha god moralsk handlingsevne. Et viktig poeng i moralsk sammenheng er at enhver tjenesteyter har et personlig moralsk ansvar For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som er rett og galt. Et etisk dilemma kan for eksempel være der man i utgangspunktet har taushetsplikt, men det er fare for liv og helse for brukeren, og man må vike fra prinsippet og kontakte andre instanser for å redde liv Et etisk dilemma er en situasjon som er preget av tvil og usikkerhet og som handler om å foreta valg mellom to ubehagelige muligheter. Vi står overfor et etisk dilemma. når ulike verdier er i konflikt med hverandre; når det som er rett for én, er galt for en annen; når alle tenkelige løsninger har minusside

Når det er nødvendig å spise kjøtt for å opprettholde liv og god helse, er det etisk å spise kjøtt. Når vi ikke har noe annet valg, er det etisk å spise kjøtt. Hvis vi endrer spørsmålet til om det er etisk forsvarlig for de aller fleste å spise kjøtt i Norge i dag, så vil mitt svar være noe ganske annet, og sikkert mer i tråd med det dere forventer, nemlig nei Hvorfor bruke etisk refleksjon Du blir bedre rustet til å møte etiske dilemma. Når du bruker refleksjon på en bevisst måte, er dette en læringsprosess som gjør deg bedre rustet til å møte etiske dilemma og situasjoner i hverdagen på en institusjon

Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig Initiativ for etisk handel (IEH) er en medlemsorganisasjon og Norges største nettverk av bedrifter, organisasjoner og offentlig virksomheter som jobber forpliktende og systematisk med etisk handel.IEHs formål er å fremme ansvarlige og bærekraftige leverandørkjeder, slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling, og. De beste resultatene oppnår vi når etisk handel blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Vi må lage handlingsplaner, plassere ansvar og sette av ressurser. De ansatte må vite hva som er vedtatt, hva som ventes av dem, hva som er gjennomført, hva som har lykkes, og hva som har vært vanskelig å gjennomføre. Følge opp samarbeidspartner Er det bedre for oss å kjøpe billig mat, og støtte dårlige arbeidsforhold, eller er det bedre å kjøpe litt dyrere mat, og støtte et hakke bedre arbeidsforhold? (Sandra) Når man skal handle etisk må man tenke på hva man kjøper. Man må tenke på at varen ikke er fraktet fra andre siden av jorden, fordi det kan gjøre skade for miljøet Mat fra økologisk landbruk er framstilt med bruk av husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel og uten kjemisk-syntetiske plantevernmidler. Økologiske produkter er framstilt uten kunstige aroma- og fargestoffer og med strenge restriksjoner for bruk av konserveringsmidler. All bruk av genmodifiserte produkter er forbudt

Når etisk mat er et relativt nytt begrep blant norske forbrukere, er det sannsynligvis takket være få skandaler blant norske matvareleverandører. At økologisk dyrket mat heller ikke er blitt noen salgssuksess her, har trolig samme årsak. I Storbritannia er økologiske matvarer blitt ett av dagligvarekjedenes største konkurransevåpen Etisk handel er en retning eller prinsipp innenfor handel som fremmer hensynet til etiske prinsipper gjennom hele forsyningskjeden fra produksjon til forbruk. Viktige organisasjoner innenfor etisk handel er Ethical Trading Initiative (ETI), norsk gren er Initiativ for Etisk Handel (IEH), Fairtrade Labelling Organizations International og Max Havelaar

Men hva betyr etisk? Det er et veldig problematisk begrep. Kraftforet til norske dyr, for eksempel, lages av soyabønner som er dyrket i regnskogområder i Brasil. Det er hverken kortreist eller spesielt etisk. Man opptrer dermed ikke nødvendigvis spesielt etisk når man spiser et Gilde-produkt, sier Lem til Forbruker.no Hva er definisjonen på etikk? Se side 9 Hva er et etisk dilemma? Se side 10 Hva er sammenhengen mellom etisk og faglig kompetanse? Se side 14 Hva er et etisk problem? Se side 15 (nederst) og side 16 Annen viktig kunnskap: Samtykkekompetanse: Et nytt kapittel i pasientrettighetsloven trådte i kraft den 1. januar 2009 Undervisningsfilm om etisk forbruk og hva du som forbruker kan gjøre for å ta mer miljøvennlige og etiske valg Livssyn er en overordnet, felles og egen benevnelse om det menneske tror om livet og verden, om det fins noen høyere makt eller ikke, hvilken etikk man bør leve etter. Et livssyn inneholder synsmåter innen tre områder: virkelighetsoppfatning, menneskesyn og verdioppfatning. Virkelighetsoppfatning er en oppfatning om hvordan man kan få kunnskaper om verden (en epistemologi)

FN har estimert at ca. 1/3 av all mat som produseres i verden ikke blir spist. Dette er et alvorlig miljøproblem da matproduksjon opptar 37 % av verdens landarealer, 70 % av ferskvannet og 24 % av globale klimagassutslipp. I tillegg er matsvinn et etisk problem Et etisk dilemma oppstår når vi er usikre på hva som er anstendig og riktig å gjøre i en situasjon, understrekte Wabø. Skille mellom problemene. Hun mente det er viktig å skille reelle etiske dilemma fra vanskelige situasjoner. — Det kan oppstå faglige problemer der man mangler kompetanse for å finne løsningen på dette problemet I HVERDAGSLIVET brukes ordene etikk og moral om hverandre. Men i filosofien har de ulik betydning. Der handler moral om sed og skikk og konkrete handlingsvalg, mens etikk handler om å reflektere allment over dette, og om å formulere etiske teorier. Ofte kan filosofer som forfekter ulike etiske teorier være enige om hva som bør gjøres i bestemte situasjoner, men begrunnelsen for dette vil. Når merkeordningene først finnes, så er mange villige til å betale mer for de varene som er utstyrt med et etisk merke. - De beste tallene har vi på økologisk merkede produkter. Rundt 10-15 prosent sier at de ofte eller alltid kjøper økologisk mat

Hva er økologisk og etisk mat? - adressa

For å forstå begrepet «etnisk minoritet» er det er nyttig å begynne med å se på betydningen av de to ulike ordene begrepet er satt sammen av. «Etnisk», eller «etnisitet», betegner særtrekk som er felles for en gruppe mennesker som gjør at disse menneskene selv, og andre, oppfatter dem som en egen folkegruppe Hva er etisk handel? At du tar hensyn til spørsmål som er arbeidet utført av barn? Når du kjøper en vare. Hvor mange hektar trenger hvert menneske for å dekke alt av mat og klær osv? 2,3 hektar. Hvorfor har vi et ansvar for hvordan et produkt er laget selv om det skjer langt unna SVAR: Hei Forklaring på hva en humanetiker er finner du best på Human-etisk forbund sine nettsider. De har en egen side som forklarer livssynet sitt. Ungdomsorganisasjonen til Human-etisk forbund..

Hva gjør jeg hvis jeg vil importere kjøtt og melk eller produkter av disse til Norge til privat konsum? Er det noe jeg må passe på hvis jeg skal ta med kjøtt- eller melkeprodukter til Norge fra EU/EØS-land? Kan jeg ta med meg fra en tredjestat kjøtt- eller melkeprodukter som opprinnelig kommer fra EU/EØS-området Kanin: Her finner du artikler med tips og praktisk informasjon om kaninhold. Lær hva som er nødvendig for at kaninene dine skal leve et godt liv, hva slags mat de skal ha og hvilke kaninmyter som ikke stemmer Den norske portalen til Wikipedia, det frie leksikone Hva er bærekraftig mat? Hva slags mat er miljøvennlig? På nettsidene til Grønn hverdag kan du finne svar på bl.a. dette: http://www.gronnhverdag.no/artikkel.

Denne sida vart sist endra den 31. mars 2013 kl. 21:49. All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra.Sjå Vilkår for detaljar.; Personvern; Om Wikipedia; Atterhald; For mobil; Utviklara Hva du spiser har mye å si for helsen din, og av og til kan det kanskje virke som om det er bare det sunn livsstil handler om. Det er imidlertid også flere andre levevaner og livstilsfaktorer som har betydning for helsen din, som aktivitetsnivå, kroppsvekt, alkoholinntak, stressnivå, søvnvaner og røyking Ofte er det eldre pasienter i livets sluttfase som ikke kan uttrykke om de ønsker mat eller drikke eller om de ønsker å få være i fred. I noen tilfeller er man ikke enige om hva pasienten vil. Det kan være langtkommende demente eller slagpasienter med afasi/apraksi der det er vanskelig å tolke pasientens ønsker Flere matvarer er gode og viktige kilder til jern. Kjøtt er vår beste kilde til jern, men nordmenn aller mest jern fra grovt brød. Bønner, linser og erter, er også gode kilder til jern. I en særstilling her er grønne grønnsaker som spinat, kruspersille og brokkoli Et etisk dilemma er en situasjon hvor det finnes tungtveiende grunner til å velge minst to handlingsalternativer, men du kan velge bare ett av dem. Noe viktig må vike og avveininger må foretas. Etikk defineres som en systematisk tenkning om moralske normer og verdier. Hva er godt, rett og rettferdig

Hva er økologisk mat? Såkalt økologisk mat er i ferd med å bli mer populært, men hva er så egentlig dette og hvorfor koster denne maten mer? I tillegg til å være sunnere opplyser en stor test utført av britiske Soil Association at mange faktisk synes økologiske produkter smaker bedre enn de tradisjonelle Det er stort sammenfall når det gjelder hvordan hoveddimensjonene i folks verdisyn beskrives av ulike forskere, forklarer Hellevik. Noen er moderne, andre er tradisjonelle. Ifølge statsviteren er det altså typisk at noen mennesker tenker moderne mens andre tenker tradisjonelt. Andre igjen er materialistiske, mens andre er idealistiske Livssynshumanisme, human-etikk eller sekulær humanisme er ei grein av humanismen som står for ein ikkje-religiøs måte å sjå verda på. Han oppstod under opplysningstida som ein reaksjon mot den kyrkjelege dominansen og autoriteten ved universiteta og i staten.Dei første representantane for denne retninga var likevel som regel kristne.Ein meir vidtgåande form av ikkje-religiøsitet er.

Du er her: Matportalen.no / Merking / Merking av mat Merking av mat For at du som forbrukar skal kunne velje mellom ulike næringsmiddel på marknaden, finst det detaljerte reglar for korleis mat og drikke skal merkjast, for eksempel med ingrediensliste, vekt og haldbarheit Etisk forbruk dreier seg om å dekt behovene sine som forbruker uten at det går utover andre eller dem som kommer etter oss. Det vil si at en må ta stilling til om produktet en ønsker å kjøpe er blitt til på en forsvarlig måte

Er sunn mat etisk mat? Tidsskrift for Den norske

Offer (norrønt offr) er noko ein gjev frå seg eller gjev opp for eit høgare føremål, ofte til ein guddom men også for ei sak eller for andre. Offer er kjend frå heile verda og frå dei eldste kjende formene for guds- og åndedyrking. Offer kan ha ulike funksjonar, men går ofte ut på å byggja eit godt tilhøve mellom menneske og makter For mange er julen først og fremst en familiefest med gaver og mat der fellesskapet er viktig. Mange tenner lys, og noen markerer at vi går mot lysere tider når vintersolverv inntreffer 21. eller 22. desember. Julen er en tradisjon som gir året rytme, og som gir mennesker påskudd for å samles i godt lag Etikk, eller morallære, er den gren av filosofien som undersøker hva som er rett og hva som er galt, og som setter normer og prinsipper for riktig handling. Dersom man sier at noe er «uetisk» eller «umoralsk», mener man at det er i strid med visse moralnormer

Hva er egentlig bærekraftig matproduksjon? - Norsk

Human-Etisk Forbund (HEF) er et norsk livssynssamfunn, stiftet i 1956. Forbundet arbeider for en livssynsnøytral stat og et pluralistisk samfunn med toleranse for livssynsmangfold, og for å fremme humanistiske verdier. HEF organiserer både ateister og agnostikere som vil basere sin etikk på et sekulært og mellommenneskelig grunnlag, uavhengig av religiøs tro (se også humanetikk) Human-Etisk Forbund (HEF) er eit livssynssamfunn for human-etikarar eller sekulære humanistar.Forbundet passerte 70 000 medlemer tidleg i 2007, og er det største livssynssamfunnet i Noreg utanfor Den norske kyrkja.Organisasjonen er landsdekkjande og har nær 120 lokallag, og dessutan fylkeslag i alle fylka Er du opptatt av å kle deg mest mulig miljøvennlig og etisk? Her finner du den mest miljøvennlige og etiske moten. 1. I klesskapet ditt. Klærne du allerede har er mest miljøvennlige. Finn nye måter å kombinere det du har på. Hva med å gi nytt liv.. Etter at kisten bæres til graven eller kjøres til en annen kirkegård er det vanlig at man går bort til familien til den som er død og tar de i hånden. Hvis du ikke vet hva du skal si, noe som er helt normalt i en vanskelig situasjon kan du si kondolerer til hver av dem. Kondolerer betyr at man er lei for sorgen deres Det er imidlertid en utfordring at det legges svært forskjellige betydninger i begrepet, og at det derfor er vanskelig å definere akkurat hva en bærekraftig utvikling er. Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov

- Når frukt og grønnsaker kommer i flerpakninger, kan det hende at én er litt stygg. Da er det mulig å spørre om rabatt, tipser hun. Hun viser partneren sin Levi Try på DNB Ung hva man bør se etter for å finne ut om maten er på vei til å bli dårlig Det handler om å forstå hva kunnskap er, det handler om å være i stand til å vurdere sine egne forestillinger om verden. Hva er og ikke er vitenskap? Siri Holtung og undertegnede foreslår derfor en modernisering av de allerede eksisterende ex.phil og ex.fac., som dessverre ikke er obligatoriske på høgskolenivå, og heller ikke griper inn i studentenes hverdag - slik intensjonen er. Kosher, hebraisk betegnelse på mat som det er tillatt for jøder å spise, basert på forskriftene i Mosebøkene (3. Mosebok 11,3-22 og 5. Mosebok 14,3-47). Disse opprinnelige budene er senere blitt utvidet og forklart av rabbinerne. Det som er forbudt å spise betegnes som urent, eller terefa. Å overholde disse forpliktelsene anses som en del av pakten mellom Gud og det jødiske folket. Postmodernismen er et paradigme og omfatter både vitenskap, samfunn, kunst, og filosofi. Hva er postmodernisme avhenger av om du spør en kunstner, filosof, vitenskapsmann, eller historiker. For meg er kanskje dekonstruksjonismen et av de mest typiske kjennetegnene på postmoderne tenkning

Matproduksjon - MatPra

En etisk problemstilling er kjennetegnet ved at følelser ikke er tilstrekkelig, hverken for å finne ut hva som er rett eller for å begrunne det. Da må vi argumentere. God etisk argumentasjon avhenger av at man har nødvendig kunnskap om temaet, har kartlagt de ulike valgmulighetene som finnes, og hvilke konsekvenser de ulike valgene kan få Ledelsen i helseforetak og kommunale helse- og omsorgstjenester bør sikre at virksomhetene har rutiner og kultur for etisk refleksjon. Rutinene bør sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap til å kunne identifisere og reflektere over vanskelige verdiavveininger og vite hvordan de skal håndtere etiske dilemmaer i sitt arbeid med pårørende, innenfor rammene av gjeldende regelverk

Bærekraftig mat - naturvernforbundet

Initiativ for etisk handel (IEH) er ressurs-senter og pådriver for etisk handel stiftet av Kirkens Nødhjelp, LO, Virke og Coop i 2000. Formålet er samarbeid for handel som fremmer menneskerettigheter, arbeids-takerrettigheter, utvikling og miljø. IEH er organisert som en medlemsorganisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlig Humanistisk vigsel er en vakker og stemningsfull seremoni, tilrettelagt for hvert par. Seremonien bygger på verdiene kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt. Les mer her Hei, trenger litt hjelp med en eksamens oppgave her. Kom opp i Religion og mitt tema er Etisk dilemma, innfor det så valgte jeg å gå for abort. Så jeg trenger litt hjelp om hva Religioner og andre livssyns ser på abort som, lov eller ikke lov. Setter stor pris på all den hjelpen jeg kan få Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn som arbeider for å videreutvikle humanismen og bidra til at mennesker kan praktisere det humanistiske livssynet. Forbundet har over 98 000 medlemmer, og er en av de største livssynsorganisasjonene i Norge utenfor Den norske kirke Our Private Photo Sharing section allows you to securely share your pictures with friends on your favorite social networking sites

Kortreist mat - naturvernforbundet

Noen av dem, for eksempel det veganske kostholdet, har en etisk komponent som motiverer mange mennesker til å begynne med det (pluss løftene om vekttap). Kjøtteter-dietten er ikke mye annerledes. I sitt spesielle tilfelle refererer det til en spisemetode som er helt motsatt fra veganisme. Det består av å bare innta mat fra dyr som bor på. Funnet er i tråd med stort sett alt som er gjort av forskning på sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp: Det viktigste du kan bidra med er å spise mindre kjøtt. Å kaste mindre mat kommer på en sterk andreplass. Hva så med kortreist mat? Vel, mat som har reist kort, har lavere transportutslipp enn mat som har reist langt Dette fører ofte til diskusjoner rundt hva som er den autentiske opriften og om hva som er rett eller galt. Pasta, italienske oster, risottoris, polenta, fingerkjeks, olivenoljer, olivener og pinjekjerner er eksempler på råvarer man kan få kjøpt i butikken, som gjør det lettere for deg å lage mat etter italienske oprifter og tradisjoner Rettsfilosofi (også kalt allmenn rettsteori eller allmenn rettslære) har nær sammenheng med alminnelig filosofi og med politisk filosofi i særdeleshet. Det er et svært bredt og tverrfaglig område, og rommer både en rekke ulike temaer og ulike tradisjoner. Rettsfilosofiens utgangspunkt er jussens grunnspørsmål. Rettsfilosofi kan eksempelvis undersøke hva rettferdighet innebærer.

Humanisme - Wikipedia

Etisk mat. Gå ned i vekt fort uten å sulte deg selv. Begynn i dag Ifølge Grønn hverdag og Framtiden i våre hender bør vi kjøpe og spise økologisk og etisk mat hele året.Her er en forklaring på hva disse begrepene. 09.12.2014: Aktuelt i foreningen - Kan vi spise sunt og samtidig bærekraftig og kan vi brødfø alle på hele planeten uten samtidig å ødelegge den Mat fra dem som fikk åpenbaringer før dere (dvs. jøder og kristne) er tillatt for dere, og deres mat er tillatt for dem. (5,5) Selvsagt med unntak av det som over er nevnte. (Hva et trenet jaktdyr tar, er det også lov å spise. 5,4) Og videre: Spis av alt det som Guds navn er blitt uttalt over! (6,119) Vi kan føye til et hadith. Folk sa. Hva er omega-6? Omega-6 er en gruppe av flerumettede fettsyrer. Den viktigste omega-6 fettsyren er linolsyre og den er essensiell. Kroppen kan ikke lage den selv, men må få i seg fettsyren gjennom kostholdet. Et normalt vestlig kosthold dekker behovet for omega-6 fettsyrer Norsk mat og matkultur bærer preg av vårt marginale jordbruk og tøffe klima. Råvarene har vært tilgjengelige i relativt korte sesonger og ofte i store mengder, slik som under torskefisket, sildefisket, innhøstingen av korn, opptak av poteter og slaktingen av dyr. Behovet for å konservere råvarer mens de er i sesong, slik at de rekker til et helt års forbruk, er grunnlaget for mye av.

Kan du stole på Wikipedia? - Forskning

Hva gjør du med Matrester? Det finnes mange gode tips og oprifter slik at matrester blir spist opp og matsvinn unngås. I Bruk-opp-leksikonet til Matvett finner du oprifter for enhver matrest. Å kaste mindre mat er ikke bare bra for miljøet, det er også bra for lommeboken. Gode tips til å kaste mindre mat Hva er egentlig matsvinn? Alle ønsker å bidra til et mer bærekraftig forbruk, men det er ikke alltid like lett å vite hva det egentlig er snakk om. Matsvinn er all mat som burde vært spist. Altså den nyttbare den av matavfallet, ikke skrell, skall og beinrester

Etisk refleksjon som verktøy Helsekompetanse

Hva er en problemstilling når en skal skrive en skoleoppgave? 01.05.2020 2020 Skolehverdag Skal skrive særemne og trenger hjelp til problemstilling. 12.05.2014 2014 Skolehverdag Problemstilling til skoleoppgave 28.03.2014 2014 Rusmidle Kortreist mat. Transport av mat er forbundet med utslipp av fossilt brensel. Jo kortere maten vi spiser reiser jo mindre forurensning vil den gi i gjennom transport. Men det betyr ikke alltid at produktet som er produsert i nærheten er mer miljøvennlig, selv om transporten har vært kort Særlig om våren er dette aktuelt, for når de våkner fra dvalen er de svært tørste. Må de gå langt for å finne vann blir de kanskje øre og desorienterte, begynne å sjangle, legger seg ned og gir opp. Rett og slett tørster i hjel. Mat Pinnsvin spiser alle mulige insekter, snegler og annet kryp Bioteknologirådet gir råd, skaper debatt og informerer om etisk bruk av bioteknologi på mennesker, dyr, planter og mikroorganismer

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Hva er FNs bærekraftsmål? FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn Mangel på B-vitamin kommer ofte av for dårlig opptak i tarmen, men det finnes også en sterk sammenheng mellom B-vitaminmangel og utilstrekkelig kosthold. 1 For å unngå mangelsykdommer er det viktig med et balansert kosthold med mye frukt og grønt som er de viktigste kildene til B-vitaminer. Det er få som får i seg anbefalt mengde med 500 gram frukt og grønt hver dag. Hva er viktigst å lære? - Akkurat nå er jeg skikkelig spent på å lære om mat og helse. Og så gleder jeg meg til naturfag, det er skikkelig kjekt. Jeg liker også de andre fagene. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst Hva slags mat var det egentlig vikingene spiste den gangen de satte Norden på verdenskartet med sine herjinger? Grøt var for fattigfolk, hest for de rike, mens den helt alminnelige, herjende nordiske viking faktisk fylte vommen med noe langt mer nærliggende

Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om «godt» og «vondt» samt «rett» og «galt» henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkning Gjennom flere år har hun gjort en solid innsats for at de eldre skal få sunn og smakfull mat og drikke. Hun gir oss gode råd og tips om hvordan maten bør tilberedes, og hva vi bør være bevisst på når det gjelder eldre og ernæring. Dessuten har måltidene en sosial verdi som er helsefremmende i seg selv og som øker livskvaliteten Hva skal kaninen ikke spise? Visste du at de fleste sykdommer og lidelser kaniner pådrar seg følger et feilaktig kosthold? Det er derfor viktig å unngå uheldig mat og heller sørge for at kaninen får de beste forutsetningene for god helse. Kaniner skal ikke ha pellets beregnet på andre dyr

 • Hayao miyazaki.
 • Chromecast built in pioneer.
 • Schizophrenie wikipedia.
 • Spansk kryssord.
 • Nike fotballsko hypervenom.
 • Wohnen auf zeit freising.
 • Polizeibericht langenfeld.
 • Terror i frankrike 2017.
 • Opptrening droppfinger.
 • Stadtverwaltung peine.
 • Mtg card collection.
 • Blodkreft dødelighet.
 • Matschema vegan.
 • Zumba moormerland.
 • Polaroid 600 film saturn.
 • Disney animators adventskalender.
 • Cytomegalovirus behandling.
 • Bewertungen schreiben muster.
 • Storyboard erklärung.
 • Hvorfor er det et mål å begrense lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.
 • Brukt lastebilkran.
 • Veranstaltungen silvester 2017 2018.
 • Hallo hessen schönster garten.
 • Is 1734.
 • Varia küchen herne.
 • Rennrad anfänger trainingsplan.
 • Brukte mercedes deler norge.
 • Spruchbild generator app.
 • Fußball weltmeisterschaft 2018.
 • Lån fra foreldre selvangivelse.
 • Strikke trekantsjal oppskrift.
 • Jordomseiling med barn.
 • Klippe leppebåndet.
 • Deutscher tourist in thailand ertrunken 2018.
 • Thüringer landesverwaltungsamt weimar kontakt.
 • Firmenlauf 2017 braunschweig.
 • Power supply calculator pc.
 • Fahrradgeschäft dresden.
 • Bilder auf samsung tablet übertragen.
 • Appelsinris.
 • Porta potti 335.