Home

Oppbevaring regnskapsdokumentasjon

Oppdag tidløst, skandinavisk design i vårt store utvalg av designklassikere her! rum21 samarbeider med mange av europas ledende designvaremerker og møbelprodusente Oppbevaring i utlandet. Du kan oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i Danmark, Finland, Island og Sverige hvis du melder fra om dette til Skatteetaten. Du trenger ikke søke om det. Dette under forutsetning av at det er elektronisk tilgjengelig og kan skrives ut på papir i Norge hele oppbevaringstiden Krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon . Det er krav til hvordan og hvor lenge du oppbevarer regnskapsdokumentasjon. Det viktigste er at dokumentasjonen er leselig og sporbar. Hanne Mørch 18. oktober 2019 - 3 min lesing. Det er krav til. Oppbevaring av regnskapsmateriale. Formålet med oppbevaring av regnskapsmateriale er å sikre at det i ettertid er mulig å gjenfinne dokumentasjonen og utføre kontroll av fullstendighet, nøyaktighet og realitet av bokførte opplysninger og regnskapsmessige disposisjoner og den pliktige regnskapsrapporteringen Selv om oppbevaringstiden for regnskapsmateriale nå er fem år etter regnskapsårets slutt, er det fortsatt noe regnskapsmateriale og annen tilstøtende dokumentasjon som må oppbevares lenger. Her følger en oversikt over unntak som det er viktig å være klar over. Regnskapsmateriale Bokføringsforskriften 10 års oppbevaring etter regnskapsårets slutt: • Kjøpsdokumentasjon ved ny-, på.

Sv: Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon ‎03-06-2020 13:17 Jo det er før 2015 de må oppbevares i 10. å samt tolldeklerasjoner og fusjoner mellom firmaer i 10 Det er imidlertid ikke tillatt med oppbevaring i Norden før det er sendt melding med det foreskrevne innholdet. Problematisk med sky-basert løsning (nettsky) Som nevnt innledningvis er det per i dag problematisk å lagre regnskapsdokumentasjon på en såkalt «nettsky». For det første er det usannsynlig at leverandøren oppgir. Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Med virkning fra og med 1. januar 2014 har det nå tilkommet nye regler for minstetiden for oppbevaring av årsregnskap, årsberetning, revisjonsberetning, revisorbrev og annen pliktig regnskapsrapportering Med virkning fra 1.1.2015 har Finansdepartementet fastsatt endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Endringene innebærer at minstekravet til oppbevaringstid for de fleste former for primærdokumentasjon blir fem år OPPBEVARING Det skal alltid være mulig å kontrollere regnskapsdokumentasjon innenfor oppgitt lagringstid. Dette betyr at oppbevaringen må skje på en sikker og forsvarlig måte, uten mulighet for parter å endre dokumentene i etterkant, miste eller slette dem. For mange vil det være utrolig mye lettere å oppbevare slike dokumenter elektronisk

Codex i media: Synlighet og nyhetssaker – Codex… | Codex

1. januar 2015 ble kravet til oppbevaring av regnskapsmateriale endelig redusert fra ti til fem år. Før du kan kaste permer med papirer som er eldre enn fem år, må du sjekke unntakene fra de nye reglene Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Nyhet | Dato: 28.01.2014 | Finansdepartementet. Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Endringen i bokføringsloven som reduserer oppbevaringstiden for primærdokumentasjon til fem år trer i kraft 1. februar 2014 Rutine for oppbevaring av regnskapsmateriale for DFØs kunder. Denne rutinen skal hjelpe våre regnskaunder å identifisere hvilken regnskapsdokumentasjon fra UBW de skal oppbevare, og hvor lenge materialet skal oppbevares

Oppbevaring. Alt regnskapsmateriale skal være mulig å kontrollere så lenge det er aktuelt. Det må også oppbevares på en forsvarlig og sikker måte slik at det ikke kan endres urettmessig, gå tapt eller bli slettet. Ved elektronisk oppbevaring innebærer dette blant annet at det skal foreligge en sikkerhetskopi av regnskapsmaterialet Oppbevaring skal skje i en form som opprettholder muligheten for å lese materialet. 9. Sikring: Regnskapsmaterialet skal på en forsvarlig måte sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. 10. God bokføringsskikk: Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i samsvar med god. NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale (april 2015) NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale - alle historiske versjoner samlet i en zip-fil Endringer i standarden april 2015 Punkt 6.2.5 og 8.2: Angivelse av oppbevaringstid på 10 år er erstattet med henvisning til bokføringsloven § 13 annet ledd første punktum. Punkt 6.2.6.4: Gjengivelsen av bokføringsforskriften § 7-2 er oppdater

For mange eiendomsselskaper betyr kravene om 10 års oppbevaring av regnskapsdokumentasjon både heft og kostnader. Fra 1. februar 2014 ble oppbevaringstiden redusert til 5 år. Overgangsreglene medfører imidlertid viktige begrensninger i de nye reglene Halvering av oppbevaringstiden for regnskapsmateriale. Som regjeringen tidligere har varslet legges det i statsbudsjettet for 2014 frem forslag om halvering av oppbevaringstiden for regnskapsmateriale (primærdokumentasjon) fra 10 til 5 år etter regnskapsårets slutt

Holdbar og trendy design · Fri frakt over 1000 NOK · Over 200 merke

oppbevaring av regnskapsdokumentasjon i utlandet tas stilling til hvor serveren med den elektroniske dokumentasjonen befinner seg. Det er viktig å være opp-merksom på dette da serveren ofte er plassert et annet sted enn der bokføringen utføres. Bokføring kan eksempelvis foregå på shared service-senter i Tyskland, men Regler om unntak fra fem års oppbevaringstid for regnskapsmateriale Fem års oppbevaringstid blir stående med få unntak. Unntak vil gjelde for prosjektregnskap, kjøpsdokumentasjon knyttet til fast eiendom underlagt justeringsreglene og for bankers kunde- og leverandørspesifikasjon Finansdepartementet har nå vedtatt at minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon er 5 år. Det er noen unntak som du finner i artikkelen under her. Dette gjelder spesielt byggebransje og Finansnæring. Hvis du er tvil om hvilke regler som gjelder for ditt firma så ta kontakt med oss Trenger du hjelp? Våre bedriftsveiledere sitter klar for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Norge. Tjenesten er gratis. Telefonnummer til Altinn brukerservice 800 33 84 Krav til oppbevaring av fakturaer . Alle salgsdokumenter skal oppbevares av de fleste firmaer, både kjøper og selger, i minst fem år. Dette Bruker har eneansvar for at regnskapsdokumentasjon som genereres ved bruk av Tjenesten blir oppbevart på en måte som tilfredsstiller lovmessige krav,.

Oppbevaring online - Prisgaranti på tidløs desig

Oppbevaring og tilgjengelighet. Z-rapport og rapport fra betalingsterminal skal oppbevares sammen med avstemmingen av kontantsalget. Kassasystemet må i sin helhet befinne seg i Norge. Elektronisk journal skal til enhver tid oppbevares i Norge og opplysningene skal være tilgjengelige elektronisk i hele oppbevaringstiden Oppbevaring kan likevel skje i utlandet i følgende tilfeller: •Midlertidig oppbevaring dersom bokføringen foregår i utlandet. •Permanent elektronisk oppbevaring i Danmark, Finland, Island og Sverige, når det er sendt melding om dette til Skatteetaten. •Dispensasjon til permanent elektronisk oppbevaring i utlandet Offentlig sektor består av mange typer virksomheter: Fra store organisasjoner som NAV, med tusenvis av ansatte og en rekke spesialiserte IKT-systemer, til små tilsyn med et tyvetalls ansatte hvor de viktigste systemene er e-post og tekstbehandling Oppbevaring av regnskap i skyen - trygt, men ofte ulovlig Er nettskyen hostet fra et datasenter i utlandet, er det i utgangspunktet ulovlig å oppbevare regnskapsdokumentasjon på den, advarer Codex-advokat Sebastian Brodtkorb

Revisorforeningen mener at flere av Skattedirektoratets forslag til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon ut over fem år ikke bør gjennomføres. Revisorer og regnskapsførere bør kunne oppbevare oppdragsdokumentasjon i fem år. via DnR: Newsfeed kunde Departementet vil legge fram et lovforslag i løpet av høsten. Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, som vil øke mulighetene for digital behandling av regnskapsdokumentasjon, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon Øvrig regnskapsdokumentasjon som f.eks. bilag og kontospesifikasjoner må fortsatt oppbevares i 10 år. Men det er grunn til å forvente en nærmere utredning i løpet av 2014, og kanskje til og med en avklaring. Les vår ebok 033 Regnskaps-ABC: Tips om bokføring. NKRF har særlig vurdert hvilken betydning de foreslåtte forskriftsendringene har for kommunal sektor og stiller seg positiv til den reduserte oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon og de forenklingene det medfører også for kommunal sektor. Det er foreslått utvidet krav til oppbevaring av dokumentasjon på kjøp av kapitalvarer Oppbevaringstiden halveres. Regjeringen vil halvere tiden norske bedrifter må oppbevare regnskapsmateriale fra 10 til 5 år. Kombinert med økt adgang til å oppbevare dokumentasjonen digitalt, vil det spare bedriftene for mye tid, penger og lagringsplass

Altinn - Oppbevaring av regnskapsmaterial

Les mer om krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Hvis du bruker regnskapsprogrammet til Conta bokføres alle fakturaene du lager automatisk. Du får også med ferdig utfylt MVA-melding, alle tallene du trenger til å levere Næringsoppgave 1 og en gratis mobilapp slik at du kan ta bilde av kvitteringene dine og sende rett til regnskapet Det foreslås å redusere krav til oppbevaringstid til fem år for selskapsdokumentasjon samt oppheve aksjelovens spesialregler om krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon mv. ved fusjon, fisjon, oppløsning og avvikling. Slik regnskapsdokumentasjon skal i stedet oppbevares i tråd med bokføringslovens alminnelige regler

Krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon Conta Hjel

 1. Utarbeidelse og oppbevaring av dokumentasjon, meldinger mv. Endringer fra og med 1. juli 2017. Mindre justering av reglene om handleplikt for styret ved tap av egenkapital, trådte i kraft 1. juli 2017. Aksjeeierboken skal inneholde digital adresse, denne delen av aksjeeierboken skal ikke være tilgjengelig for enhver
 2. dre Regnskapsbyrået åpenbart måtte oppdage manglene. Avtale om regnskapsføring reduserer uansett ikke Kundens eget ansvar for korrekt bokføring, regnskapsavleggelse og oppgaveinnlevering. 4. Oppbevaring Den del av Kundens regnskapsmateriale so
 3. Nå er jo oppbevaring av dokumentasjon i forhold til regnskap blitt 3,5 og 5. år. Men det er noe unntak. Ettersom jeg jobber på sykehus så er vi kommet inn under momskompensasjons reglene og leverer inn skattemelding kun for salg av mat til kantinen og noen eksterne kunder
 4. Verdipapirhandelloven § 3-5 oppstiller en plikt for børsnoterte foretak til å føre liste over personer som gis tilgang til innsideinformasjon. I bestemmelsen er det gitt utfyllende regler om hvem som skal føres på listen, hvordan listen skal føres og oppbevaring av listen. Innsidelister skal oversendes til Finanstilsynet på forespørsel
 5. Oppbevaring av regnskapsmateriell Bestemmelser om oppbevaring finnes i bokføringsloven § 13 og bokføringsforskriften kapittel 7. I loven defineres nærmere hva som regnes som oppbevaringspliktig regnskapsdokumentasjon. Det er bestemmelser om hvor lenge den respektive regnskapsdokumentasjon kreves oppbevart
 6. Oppbevaring. Regnskapsdokumentasjon og regnskapet skal oppbevares i ti år. Det oppbevarte materialet skal oppbevares på forsvarlig måte og sikres mot urettmessig endring, sletting eller tap. Det er spesielt viktig å være oppmerksom på dette dersom regnskapet oppbevares elektronisk. (Husk backup!) Selskapsformer: regnskap og pengetransaksjone
 7. Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Info om frivillig registrering . Her er alle Ukens Tips samlet på en side. Foto. Erik Burås/StudioB13 . nyheter aktuelt. Vil oppføre høyblokk i Stavanger. Kvitter seg med flere næringslokaler på Sørlandet (+) Ute etter faglig påfyll

Oppbevaring av regnskapsmateriale - DF

Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon foreslås redusert til 5 å I personalmappen lagres det informasjon om den ansatte som omfatter fødselsnummer, adresse, nærmeste pårørende mv. Dette er legitimt og nødvendig i alle ansettelsesforhold - Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring som ble vedtatt i 2012, som vil øke mulighetene for digital behandling av regnskapsdokumentasjon, kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, kommenterer Finansdepartementet i sin pressemelding. Dette er Sandra Riise enig i

Regnskapsmateriale som må oppbevares lengre enn 5 år

Reduksjon i pliktig oppbevaringstid av regnskapsdokumentasjon må etter forslagsstillernes vurdering ses i sammenheng med endringer i skatte- og avgiftsmyndighetenes anledning til å gå tilbake i tid og foreta endringer ved tilbakeholdte og feilaktige opplysninger. Forslag. På denne bakgrunn fremmer forslagsstillerne følgende . forslag: 1 Løst: Nå er jo oppbevaring av dokumentasjon i forhold til regnskap blitt 3,5 og 5. Ettersom jeg jobber på sykehus så. Krav til oppbevaring av regnskapsbøker, bilag, fakturaer og annet regnskapsmateriale. Grunnleggende bokføringsprinsipp. Her er det viktigste du må vite når det kommer til lagring og oppbevaring av regnskap Vi kan bevare kundeopplysninger opptil 3 år etter siste avsluttede leveranse til kunden. Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre spørsmål forbundet med kundeforholdet

Nordnorsk Revisjon AS, Postboks 3, Havnekvartalet, 8301 Svolvær - Tlf: 76 06 89 60 - Org. nr. 936 929 443 Leknes: Postboks 261, Storgt. 105, 8376 Leknes - Tlf: 76 06 89 5 Plikt til å oppbevare regnskapsdokumentasjon er regulert i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 13. Regnskapsdokumentasjon som angitt i § 13 første ledd nr. 1 til 4 skal lagres i ti år (primærdokumentasjon), mens regnskapsdokumentasjon som angitt i § 13 første ledd nr. 5 til 8 skal lagres i tre år og seks måneder (sekundærdokumentasjon), se § 13 annet ledd regnskapsdokumentasjon Finans Norge viser til Finansdepartementets brev av 25.06.14 hvor det var vedlagt et høringsnotat utarbeidet av Skattedirektoratet om behovet for lov- og forskriftsendringer i adgang til å gi pålegg om oppbevaring ved bokettersyn mv

Økonomiske transaksjoner skal Identifiseres registreres eller bokføres behandles måles lagres klassifiseres presenteres Oppbevaring av regnskapsmateriale Hva er regnskapsmateriale ? 10 år BL §13 BF§8-1-5 Primær & selundærdok i bygg og anlegg BF §8-4-2 Timebestillinger for tjenesteytende n 3år 6 mnd BL §13 sekundærdokumentasjon BL 13 Elektronisk tilgjengelighet BF §7-3 Timelister i. Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon; Få tilbud nå. Naturalytelser til ansatte. Naturalytelser er goder som gis fra arbeidsgivere til arbeidstakere i annen form enn penger. For eksempel kan naturalytelser være rabattavtaler, betalt internett- eller mobilabonnement Det er i tråd med GDPR-lovverket og kravene for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Personopplysningene dine kan anonymiseres når visse vilkår er møtt: Ett år etter at saken er avsluttet kan du kreve å få anonymisert taushetsbelagt informasjon, for eksempel at det har vært «intet til utlegg» • Oppbevare regnskapsdokumentasjon - for å bevise regnskapspåstander • i overensstemmelse med grunnleggende bokføringsprinsipper (konseptuelt • Oppbevaring av regnskapsmateriale • sikring (autentisk) • god bøkføringsskikk skal følges. 2 Regnskapsorganisasjon og I

oppbevaring for spesifikke dokumenter ut over den generelle femårs regelen. Annen regnskapsdokumentasjon, som omfatter dokumenter som er grunnlaget for primærdokumentasjonen, se bokføringsloven § 13 første ledd 5-8, skal oppbevares i 3 år og 6 måneder etter regnskapsårets slutt Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta Kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra Kunden Posted Sv: Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon on Faglig diskusjon. ‎08-10-2018 09:58; Posted Sv: Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon on Faglig diskusjon. ‎08-10-2018 09:18; Kudoed Manuell føring på kunde- og leverandørreskontro for Emilie Røed. ‎26-09-2018 15:4 Denne oppbevaringen er blant annet begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon m.v. men er også nødvendig for å ivareta dine interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser.Du kan når som helst be oss om å slette opplysninger knyttet til. 8 455678917023137 2 1 2 49 Fornyelse/forlengelse av leieavtaler 51 Markedsleie 53 Fastsettelse av markedsleie 55 Når leietaker ikke betaler 57 Når leietaker går konkurs 59 Tilbakelevering av leieobjektet 61 Tilbakelevering ved leietakers konkurs KAPITTEL 2: TRANSAKSJONER 67 Salgsoppgave 69 Kjøpstilbud 71 Budaksept 73 Oppkjøpsfinansiering - asl. § 8-1

Holder Excel som regnskapsdokumentasjon? Oppbevaring ; Hva jeg kan gjøre for deg: Til å begynne med kan valg av selskapsform være en ting vi kan diskutere med deg. Å velge feil kan fort bli kostbart. Registrering i offentlige registre kan vi ta oss av Onsdag meldte finansminister Sigbjørn Johnsen at regjeringen reduserer minstekravet for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon fra ti til fem år. Nyheten ble tatt godt i mot av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), ifølge Finansavisen Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden Små boksen fra HAY - perfekt til å oppbevare grønnsaker/frukt i kjøleskapet. Bli inspirert hos oss. Rask levering

Bokføringsloven har regler om hvordan regnskap og regnskapsdokumentasjon skal oppbevares. Loven krever i all hovedsak at disse skal oppbevares i Norge. - Skytjenester tilbys av forskjellige leverandører, men felles for de fleste er at de er knyttet opp mot gigantiske datasentre som kan være beliggende hvor som helst i verden, tillegger Eide til FA Oppbevaring og konsekvenser ved bruk av shared service center Bokføringsloven - utvalgte problemstillinger og fallgruver Oppbevaringspliktig materiale - Egenprodusert regnskapsdokumentasjon skal være på norsk, svensk, dansk eller engels Det foreslås å redusere krav til oppbevaringstid til fem år for selskapsdokumentasjon, samt oppheve aksjelovens spesialregler om krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon mv. ved fusjon, fisjon, oppløsning og avvikling Finansdepartementet fremmet i høst et forslag om å redusere minstekravet til oppbevaringstid for regnskapsdokumentasjon fra 10 til 5 år. Den foreslåtte endringen i bokføringsloven § 13 ble vedtatt før jul 2013, men ved en inkurie ble det ikke tatt med noen bestemmelse om ikrafttredelsestidspunkt Oppbevaringstiden for regnskapsdokumentasjon reduseres til 5 år (FIN) Sammen med den utvidede adgangen til elektronisk oppbevaring kan dette redusere den administrative byrden ved oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. 20.08.2013 Lavere barnehagesatser, høyere SFO-satser (SSB.

Løst: Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon - Visma Communit

Oppbevaring av elektronisk regnskapsdokumentasjon - hvor

Strengere krav fra myndighetene har medført at mva- og tollkompetanse er viktigere enn noen gang. Tidligere manuell arkivering og kontroll av tolldeklarasjoner erstattes av et web-basert tollarkiv som omfatter mottak, lagring, avregning og etterlysning av tolldokumenter, uansett hvilken speditør som har gjort fortollingen Oppbevaring og sletting av personopplysninger Personopplysninger vi har mottatt av det vil kun oppbevares så lenge det er behov for det. Opplysninger knyttet til ordre- ig kjøpshistorikk oppbevares for å oppfylle vår plikt til å ha regnskapsdokumentasjon, samt for å ivareta dine garanti. og reklamasjonsrettigheter lovpålagte krav til lagring av regnskapsdokumentasjon mv. Side 2 av 3 4. Personvernsikkerhet Regnskapsforetaket påtar seg ansvar for fortsatt oppbevaring av Kundens øvrige regnskapsmateriale, med mindre annet er avtalt, mot vederlag i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste oppbevaring av regnskapsdokumenter. Regnskapsførertjenester som er omfattet av denne avtalen og overlevere regnskapsdokumentasjon i i samsvar med regnskaontorets retningslinjer. Regnskapsdokumenter skal leveres innen frister nevnt nedenfor: standard regnskapsdokumenter.

oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill . forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ve Oppbevaring av personopplysninger knyttet til ordrehistorikk oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon (normalt 5 år) og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Så lenge du har et løpende kundeforhold hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger Oppbevaring Lovmodellen Bokføringsloven -konsekvenser av teknologiske endringer og globalisering Side 5 Formålet med bokføringsreglene • Produksjon av pliktig regnskapsrapportering -Etablere grunnlag for å produsere årsregnskapet og annen historisk regnskapsrapportering som følger av lov eller forskrift (pliktig regnskapsrapportering) Noen av opplysningene lagrer vi for å overholde gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Denne vil også kunne være nødvendig i forbindelse med eventuelle reklamasjoner og andre etterspill. Vi har også behov for tilgang til historikk hvis du kontakter oss

Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon - hvor er serveren? Årsregnskap på engelsk (ikke lag dobbelt opp!) Kjøp og salg av virksomhet - og beregning av MVA; Nyhet! MVA-helsesjekk for eiendomsbransjen MVA-helsesjekk er et kontrollverktøy for å optimalisere fradragsretten og unngå de dyre MVA-fallgruvene oppbevaringen er blant annet begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon m.v. men er også nødvendig for å ivareta dine interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser Oppbevaring av Personlige opplysninger. Dette gelder ikke nødvendige opplysninger for regnskapsdokumentasjon. Å gi innsigelser mot behandling av dine persondata -Du har rett til å kontakte Datatilsynet hvis du mener, dine persondata behandles galt Oppbevaring av personopplysninger knyttet til vår ordrehistorikk oppbevares for å oppfylle de pliktene vi har i forbindelse med oppbevaring av regnskapsdokumentasjon (vanligvis 5 år) og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt i vår nettbutikk

Oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

Oppbevaring av personopplysninger vil måtte oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon, normalt 5 år, og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Så lenge du har et løpende kundeforhold hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger økonomisystem være oppe å gå i 5-10 år fremover for å ivareta krav om oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Uavhengig av dette er det svært ønskelig å ha systemet søkbart knyttet til saker og spørsmål som inn i mellom dukker opp knyttet til regnskapstransaksjoner tilbake i tid Oppbevaring av personopplysninger vil måtte oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon, normalt 5 år, og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Så lenge du har et løpende kundeforhold hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger. 5 Oppbevaring av personopplysninger vil måtte oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon, normalt 5 år, og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss

Redusert oppbevaringstid for regnskapsmateriale Deloitte

Oppbevaring av personopplysninger knyttet til ordrehistorikk oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon (normalt 5 år) og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Så lenge du har et kundeforhold hos oss, vil vi oppbevare dine kontaktopplysninger - Et håpløst gammeldags regelverk, ifølge skatteadvokat Finn Eide. Svært lite tilsier at det er mer risikabelt å oppbevare regnskapsbilag på en server i Nederland eller Irland fremfor i Norge, slik regelverket krever, mener skatteadvokat Finn Eide i Advokatfirmaet Deloitte. - For at vi skal komme oss over i den nye tid, er det på sin plass at bokføringsloven endres så snart som. Lagring av personopplysninger om deg som kunde/leverandør er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon, men er også nødvendig for å ivareta kundens interesser i forbindelse med mulige reklamasjoner og andre etterspill forbundet med kundeforholdet, samt behovet for å ha tilgang til historikk rundt kontakter og leveranser ved forespørsel fra kunden

Hvor Lenge Må Du Egentlig Spare På Regnskapet

mentasjon, samt opphevelse av aksjelovens spesialregler om krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon mv. ved fusjon, fisjon, oppløsning og avvikling Denne oppbevaringen er begrunnet med gjeldende krav til oppbevaring av regnskapsdokumentasjon. Personopplysninger vi samler inn i forbindelse med bruk av våre tjenester, lagres hovedsakelig avidentifisert eller kryptert, og elektronisk med datasikkerhet i lokale IT Informasjon om Adolf Øiens Fond sin behandling av personopplysninger. Vi i Adolf Øiens Fond er opptatt av ditt personvern. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan, hvorfor og når Adolf Øiens Fond behandler dine personopplysninger. Formål med behandlingen Adolf Øiens Fond behandler primært dine personopplysninger for å kunne behandle din søknad i forbindelse med tildeling av. Oppbevaring av personopplysninger knyttet til ordrehistorikk oppbevares for å oppfylle pliktene vi har til å ha regnskapsdokumentasjon (normalt 5 år), og for å sikre dine rettigheter for garanti og reklamasjon på produkter du har kjøpt av oss. Vi er opptatt av at produktene du får og tjenestene vi yter skal fungere lenge Oppbevaring og sletting av personopplysninger Personopplysninger vi har mottatt av deg vil kun oppbevares så lenge det er behov for det. Opplysninger knyttet til ordre- og kjøpshistorikk oppbevares for å oppfylle vår plikt til å ha regnskapsdokumentasjon, samt for å ivareta dine garanti- og reklamasjonsrettigheter

Lagringstid for regnskapsmateriale halvert til fem år

FINANSAVISEN: Oppbevaring av regnskap i skyen - trygt, men ofte ulovlig Er nettskyen hostet fra et datasenter i utlandet, er det i utgangspunktet ulovlig å oppbevare regnskapsdokumentasjon på den, advarer Codex-advokat Sebastian Brodtkorb Personvernnemnda var enig i Skattedirektoratets tolkning av bokføringsloven og kom til at det forelå en lovpålagt plikt til å oppbevare passeringsdata i ti år (fram til 1. februar 2014 var det i loven stilt krav om oppbevaring i ti år) og at bompengeselskapene i begge saker hadde behandlingsgrunnlag i personopplysningsloven 2000 § 8 første punktum, annet alternativ

Overgangsregler for oppbevaring av regnskapsdokumentasjon

Oppbevaring av dine personopplysninger. no.hyggehome.com oppbevarer dine opplysninger så lenge det er nødvendig å oppbevare dem. Faktura oppbevares i fem år på grunn av regnskapsloven som gjør at no.hyggehome.com ved lov er forpliktet å oppbevare regnskapsdokumentasjon. no.hyggehome.com sletter ikke din faktura automatisk Hovedinstruks for virksomhetsstyring i Stortingets administrasjon Side 4 av 16 1. Innledning og overordnede føringer Presidentskapet fastsatte 10. desember 2012 at Stortingets administrasjon fra 1. januar 2013 ska

 • Havnekontoret bergen parkering.
 • Plafond coop.
 • Deduksjon definisjon.
 • Star wars snoke lore.
 • Manchester united bournemouth stream.
 • Define fri for.
 • Aniara ship.
 • Coop poäng fritidsresor.
 • Ballongbutikken stavanger.
 • Steirerhof storno.
 • Futterhaus käfige.
 • Bella hadid age.
 • Chat paderborn.
 • Produktet.
 • Macbook air price in norway.
 • Johann sebastian bach wikipedia.
 • Realism philosophy.
 • Heidelberg bücherei uni.
 • Hugendubel filialen düsseldorf.
 • Schwetzinger zeitung online.
 • World's longest tunnel.
 • Wandergruppe münchen senioren.
 • 2014 world cup.
 • Wast berlin stellenangebote.
 • Hva er promotering.
 • Sigrid p3.
 • Winter wonderland how to get there.
 • Granit grensen.
 • Power supply calculator pc.
 • Når starter ettermiddagen.
 • Brann nedre eiker.
 • スキッパー ハイドロ 工賃.
 • Kartoffel restaurant kiste trier.
 • Hvilke nudler til wok.
 • Nordea depositumslån.
 • Radiolog.
 • The creation haydn.
 • Speak out setninger.
 • Firefox fenstergröße ändern.
 • Byggesett bassgitar.
 • Schöne bilder von frankfurt am main.