Home

Åkertistel bekämpning

åkertistel. Inom den konventionella växtodlingen hålls åkertisteln under kontroll genom att den är känslig för bland annat fenoxisyror. 2. SYFTE Syftet med denna litteratursammanställning har varit att samla resultaten från de senaste årens försök kring herbicidfri bekämpning av åkertistel. 3. AVGRÄNSNIN Åkertistel var før introduksjon av fenoksysyrene (for eksempel MCPA) i 1950-årene, trolig det verste ugraset i norsk landbruk. Etter at vi fikk fenoksysyrene til bl.a. bruk i korn, gikk åkertistel sterkt tilbake, men da fikk vi kveke som verste ugras i stedenfor, som jo grupperes i grasfamilien, akkurat som kornet

Plan: L5-0111 Rubrik: Bekämpning av åkertistel i vårsäd Syfte: Olika preparats verkan på i huvudsak åkertistel men även ettåriga örtogräs samt skörd. Beställare: Regionala försöken. Plats och antal: 3 försök i östra mellansverige. Preparat: Skickas ut via HS Skåne, Jonas Schön, Borgeby Slottsväg 4B. Försöksplan: För led och rutfördelning: Se PC -fältförsök i NFTS Åkertistel. (notera de underjordiska plantdelarna) Vid bekämpning av tisteln i detta sena utvecklings-stadium är effekten av mekanisk bekämpning mycket sämre än om man lyckas bekämpa i dess känsligaste stadium (8-10 blad). Illustration: Emil Korsmo. CHECklISta - för att reducera tistelförekomsten Åkertistel på hösten Åkertistel, beskrivelse av åkertistel. Med Roundup ugressmidler kan du lett som en lek fjerne ugresset varig og effektivt fra hage, plen, bed, terrasser, stier, m.m Åkertistel (Cirisum arvense): 4-8 godt utvikla blader (ofte når første blomsten i bestanden kommer) Åkerdylle (Sonchus arvensis): 5-7 godt utvikla blader Hestehov (Tusilago farfara): Bladene er ca 10 cm i diameter. Les mer. Dierauer, H. m.fl. 2016. Creeping thistle. Successful control in organic farming. FiBL & Organic Research Centre.

Faktablad Integrerat Växtskydd Bred kompetens - behovsanpassad bekämpning Åkertistel Åkertistel. (Notera de underjordiska växtdelarna). Vid bekämpning av tisteln i detta sena utvecklingsstadium är effekten av mekanisk bekämpning mycket sämre än om man lyckas bekämpa i dess känsligaste stadium (8-10 blad). Ill om bekjemping av åkertistel Christoffer Jønsson Oslo GK, Norge christoffer@oslogk.no Tel: + 47 47363586 Niels kvist Sørensen Randers GK, Danmark nk@randersgolf.dk Tel: 45 53602452 Per Fahlen Vara-Bjertorp GK, Sverige per.fahlen@vara-bjertorpgk.se Tel + 46 76 878 26 50 Faktablad Integrert plantevern Åkertistel Revidert april 2016 Cirsium arvens Åkertistel (Cirsium arvense) (L.) Scop. är en art i familjen korgblommiga växter.. Det är en flerårig grågrön ört med små violetta blommor som blommar från juli till september. Åkertistel anses vara ett mycket besvärligt rotogräs i större delen av Sverige. Lättbekämpad med kemiska växtskyddsmedel, men på frammarsch inom ekologisk odling 11. Åkertistel. Åkertistel är en perenn som förökas med utlöpare men även med frö. Små plantor bildar utlöpare som året efter kan bilda blombärande skott. Åkertisteln tillhör besvärligaste ogräsen i odling utan kemisk bekämpning

Broschyr: Åtgärder mot åkertistel i ekologisk odling; Broschyr: Åtgärder mot kvickrot i ekologisk odling; Förebygg och bekämpa nattskatta och bägarnattskatta i radodlade grödor; Biologisk bekämpning. Biologisk bekämpning med hjälp av olika bakterier, nematoder, insekter och spindeldjur tillämpas framförallt i växthuskulturer Under sådana viloperioder kan även resultat av kemisk bekämpning påverkas, eftersom många kemiska växtskyddsmedel är beroende av att plantan växer, skriver Josefine Liew i sin doktorsavhandling. Ingen tillväxt. I sina försök odlade hon åkerfräken, hästhov, åkermolke, åkertistel och kvickrot i krukor utomhus Snärjmåra, åkertistel och svinmålla de mest vanliga ogräs Vid den av MTT utförda kartläggningen av ogräsväxter i södra och mellersta Finlands vårrybs- och vårrapsåkrar var de fem mest förekommande ogrässorterna: snärjmåra, åkertistel, svinmålla, dån och baldersbrå ( Bild 1 ) Biologisk bekämpning av åkertistel - en invasiv art på Nya Zeeland. Publicerad: 15 juni 2016. Kontakt. Skriv ut. Lyssna. Länkar. Dela. Åkertistel, Circium arvense, är ett ogräs som ställer till med problem på Nya Zealand. Foto: Richard Bartz

Bekämpning av rotogräs Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland . Östergötland • 220 000 ha åker, mycket lera kvickrot, åkertistel och åkermolke • Bekämpningsstrategier - när och hur? • Var i växtföljden ska bekämpningen ske Bekämpning av tistel i vårsäd, L5-111 Karin Jahr, Jordbruksverkets växtskyddscentral, Uppsala. Ogräs 83 Åkertistel Efterverkan % täckning Försöksled 2010 Vid skörd 2010 2011 1. Obehandlat 1120 g/m² 40 70 1. Obehandlat relativtal 100 100 100 2. 2,5 MCPA 2) 0 53 1 Bild: Före och efter bekämpning av åkertistel i spannmål i Sverige. Att bekämpa åkertistel. Tisteln. Det mest effektiva tillfället att bekämpa åkertisteln är när den s k kompensationspunkten infaller d v s när roten slutar försörja växten med näring och växten ska börja ladda ner energi till roten Åkertistel : biologi och icke-kemisk bekämpning. SLU, Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101), Alnarp. Alnarp: SLU, Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101 Slutrapport 2011 för projekt Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Delprojekt för att jämföra olika radavstånd i en växtföljd Sammanfattning I ett fastliggande försök har odling på tre olika radavstånd jämförts i en ekologisk spannmålsväxtföljd. Försöket har skördats under 2006-2011. Radhackning har använts vid 2

En oberoende forskning gjord av SLU visar att mekanisk selektiv skärning är lika effektiv som användning av kemiskt bekämpningsmedel (MCPA) av åkertistel. De redovisade försöken har genomförts i vårvete i Sverige med likvärdiga resultat mellan selektiv skärning och MCPA. Forskarna från SLU, Sveri Ogräsdatabasen - Jordbruksverket Välj ogrä bekämpning. De ligger ytligt i matjorden (sällan djupare än 12 cm) och är därför möjliga att komma åt med redskap. När vädret är torrt och varmt är uttorkning en effektiv strategi. Kvickrot är svår att konkurrera bort vilket gör att mekanisk jordbearbetning krävs för effek-tiv bekämpning. Skräppa och maskros har pålro Bekämpning av åker- och fettistel. Med preparat som innehåller klopyralid är det möjligt att bekämpa även åkertistel, fettistel och baldersbrå som förekommer i rybs- och rapsbeståndet. Bekämpningen utförs när åkertisteln är ca 20 cm hög och fettisteln i 6-8 bladsstadiet

åkertistel. Skörden av höstvete påverkades inte negativt av avskärning medan vårkornskörden ökade signifikant jämfört med obehandlat led. I vårkorn gav dessutom selektiv ogrässkärning liknande effekter på ogräs och gröda som kemisk bekämpning när metoderna användes under två växtsäsonger efter varandra Åkertistel, som er plassert under bildet, er en flerårig plante, og nådde en høyde på 120 centimeter.Det er en fordervelig ugress, og vanligvis vokser i jordbruksvekster, grønnsakshager og frukthager.I tillegg gresset funnet i raviner og på bakken av skogen, langt fra veier og menneskelig habitat og på elvebreddene.Utbredt anlegget har nesten hele russisk territorium, samt i Sentral. Bekämpning Rotogräs kan bekämpas genom utsvältning och Strategi mot åkertistel Välj konkurrenskraftiga grödor och sorter. Undvik odling av ärt, åkerbönor, lupin och lin i renbestånd. Använd höstsådda grödor i växtföljden. Vårplöj, när det är möjligt Ogräsrådgivaren är din guide till ogräsens värld, vare sig du är lantbrukare, trädgårdsodlare, rådgivare, lärare eller bara en växtintresserad person i största allmänhet. Vi hjälper dig att artbestämma växtarter som kan uppträda som ogräs, berätta om deras biologi och utveckling, informera om kontrollåtgärder och bekämpning i såväl ekologisk som konventionell odling. Ogräs eller skadeväxter är kärlväxter som växer på platser där de för människor inte är önskvärda, såsom åkerfält, trädgårdsland, blomsterrabatter, trädgårdsgångar, gator och torg. En art kan alltså vara både ogräs och kulturväxt beroende på var den växer. Ogräs kallas oönskade växter. Ofta används benämningen sly för samma fenomen

Comments . Transcription . ODLINGSGUIDE - Åkertistel: Plöj skiftet djupt, minst 20 cm. Bekämpa i växande gröda på våren och avdöda med glyfosat på hösten 1-2 veckor efter skörd, i augusti. Höj utsädesmängden och satsa på täta grödor, då tistel har svårt för konkurrens. Åkermolke: Djup plöjning har effekt. Täta grödor som konkurrerar bra Åkertistel är optimal för bekämpning när den är 15-20 cm. och åkermolke när den har 6-8 blad. Varmt väder maximerar effekten av Matrigon och Cliophar. Safari tar däremot ner på effekten av dessa två preparat och därför måste de användas någon dag innan eller 14 dygn efter en Safari-besprutning undersökningar om bekämpning av åkertistel. När första avslagningen ska göras är dåligt undersökt. Flera studier har genomförts där man jämfört olika antal puts-ningar, men använt samma starttidpunkt i alla led. Den första putsningen har i regel gjorts vid kompensationspunkten. Det är det stadium då tistelns näringsförråd ä

 1. Åkertistel har sitt känsligaste stadium vid 8-10 blad eller när första knopp kan observeras i ett bestånd av tistelsskott (bild 4). Generellt kan sägas att kompen-sationspunkten för en växt inträffar alltid före väx-tens blomning. Det är således effektivt att slå av eller på annat sätt störa oönskad vegetation före blomning
 2. For åkertistel har forsøk i USA, der det ble harvet 15 cm dypt med 1-6 ukers intervaller, vist at harving hver 3. uke gav raskest effekt. Våre erfaringer tilsier at 2-3 ukers intervaller ofte kan være lagelig, men værforhold og hvor god vekst det er i ugraset, påvirker dette valget
 3. Bekämpning av åkertistel i vårsäd: Bekämpning av örtogräs i vårkorn: Ogräsbekämp. i höstvete, örtogräs + renkavle: Ogräsbekämp. i höstvete, örtogräs + åkerven: Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs: Ogräsbekämpning i höstrap

Snärjmåra, åkertistel och svinmålla; Växtsjukdomar och deras bekämpning. Ogräsväxterna borde därför bekämpas effektivt redan under växtperioden ; Bekämpning av vitgröe i höstsäd Syngent . åkerven, våtarv, snärjmåra och pen-ningört gynnas av höstsådda grödor åkertistel är mera utbredd i södra Finland (Riesinger & Hyvönen 2006b). Förebyggande ogräsreglering Ogräsreglering bottnar i en ändamålsenlig växtföljd, bör även medge tillräckligt med utrymme för en mekanisk bekämpning av ogräsen i form av jordbearbetning Missar du chansen att göra något innan DC 50, är alternativet att bekämpa baldersbrå, blåklint, tistel och åkertistel. 0,165 kg Matrigon 72 SG + 0,5 l SF SuperOlja pr. ha ; Matrigon ska användas senast i DC 55, Effekten av bekämpning vid denna tidpunkt är dåligt undersökt Under sådana viloperioder kan även resultat av kemisk bekämpning påverkas, eftersom många kemiska växtskyddsmedel är beroende av att plantan växer. Josefine Liew odlade under sitt doktorsarbete vid SLU de fleråriga ogräsen åkerfräken, hästhov, åkermolke, åkertistel och kvickrot i krukor utomhus Örtogräs i ärter, mekanisk och kemisk bekämpning 73 Örtogräs inklusive blåklint i höstvete, vårbehandling 76 Örtogräs i vårkorn 80 Örtogräs i höstvete, höst- och vår 83 Åkertistel i vårsäd 87 Tillväxtreglering i höstraps 91 Tillväxtreglering i vårkorn 93 Örtogräs i höstraps 96 Örtogräs Åkerböna 9

Åkertistel - Plantevernleksikone

Åkertistel, beskrivelse av åkertistel - Roundup ugressmidde

Åkertistel og åkerdylle @ Agropu

Väletablerad gröda och tajmad mekanisk bekämpning - bästa sättet att kontrollera ogräs! Anneli Lundkvist och Theo Verwijst, TS säger att åkertistel, tussilagon och kvickrot är de besvärligaste ogräsen att kontrollera. De utgör en utmaning främst i de konkurrenssvaga grödorna åkerbön För bekämpning av örtogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor, rödbetor, rybs, raps, majs, lin, Kontroll av vanlig åkertistel och andra fleråriga ogräs kan bli nedsatt av jordbearbetning inom en period av två veckor före eller efter behandling med Cliophar 600 SL Bekämpning av åkertistel i ekologisk odling Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland. Ogräs 66 Gåsfoten måste gå ner i marken ordentlig m .fl. ekologiska bekämpningsmedel bladlöss och larver. bekämpa kvarvarande lusägg om angreppen varit starka det före-gående året Hej Torsdag, Är nu hemma i Stockholm sedan en tid Undvik bekämpning i närheten av växthus. Undvik vindavdrift över arealer som snart skall sås eller nyligen såtts med andra grödor. • Jordtyp: Titus® WSB har god ogräseffekt på såväl lerjordar, sandjordar som på mulljordar. • Ljusfärgning: Grödan kan ljusfärgas temporärt 3-7 dagar efter behandlingen

This is the descriptio E-MAGIN. In order to view this page you need a browser with JS-support and the Adobe/Macromedia Flash Player 10.0.0 (or greater) plug-in. Activate JavaScript and download Flash Player Den aktiva substansen klopyralid ger långvarig effekt vid bekämpning av åkertistel och åkermolke, eftersom klopyralidet synnerligen effektivt transporteras in i rotsystemet. Förhållanden vid besprutning: Besprutningen görs på våren, då temperaturen överstiger +12 °C och man inte behöver vara rädd för nattfrost

Åkertistel - doczz

 1. Kemisk bekämpning är många gånger nödvändigt för att säkerställa en god skörd av hög kvalitet. Bekämpning av örtogräs i våroljeväxter Åkertistel - 2 2 1) Behandlingstidpunkt: från sådd - hjärtbladsstadiet 2) Behandlingstidpunkt: grödan 2-4 örtblad
 2. Vi har identifierat ett antal områden där det finns stort behov att utveckla ny kunskap för ökad produktivitet och rationell växtodling: 1) Förbättrad bekämpning av rotogräs (främst åkertistel) med radhackning, 2) utveckling av beståndsetableringen för ökad skörd vid radhackning på 50 cm radavstånd i höst- och vårvete och 3) utnyttja radhackningstekniken på ett innovativt.
 3. fett- och åkertistel. Användningsändamål: För bekämpning av ogräs i stråsäd. Höstsäden besprutas tidigt på våren då den börjar växa. Vårsäden. behandlas efter att fröogräsen kommit upp då stråsäden. har 2-4 blad, dock senast innan stråskjutningen börjar. Vid bekämpning av fett- och åkertistel görs besprutningen
 4. vätmedel. Högsta dosen används vid stort ogrästryck, samt vid bekämpning av åkerviol och åkertistel Vårsäd: Behandling görs vid ogräsens hjärtblad till 4-bladstadium, bäst när grödan är i god och aktiv tillväxt. Vid normalt ogrästryck rekommenderas följande: Den rekommenderade dosen är 18*-27 g CDQ™ SX® per ha + vätmedel
 5. Denna mekaniska bekämpning stimulerar tillväxt av nya skott och leder till att växtens förråd av lagrad näring förbrukas. åkertistel och kvickrot i krukor utomhus
 6. Bekämpning av kvickrot i vårol-jeväxter Focus Ultra och Expand Plus är registrerade för bekämpning av gräsogräs i raps, rybs och oljelin. Expand Plus används tillsammans med en olja. Dosen 6,0 l/ha Focus Ultra har i fältförsök haft något kraftigare verkan mot kvickroten än 2,0 l/ha Expand Plus + tillsat-smedlet Kvicker, men.
 7. Rotogräs är ett ökande problem hos många ekologiska lantbrukare och det finns många besvärliga arter. I detta Råd i praktiken behandlas kvickrot, åkertistel, åkermolke, gråbo, hästhov, krusskräppa och maskros. Både förebyggande åtgärder och bekämpning tas upp. Materialet är finansierat med medel u
Gödsling och kalkning | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Åkertistel - Wikipedi

ogrästryck, samt vid bekämpning av åkerviol och åkertistel. Vårsäd Behandling görs vid ogräsens hjärtblad - 4-bladstadium, bäst när grödan är i god, aktiv tillväxt. Vid normalt ogrästryck rekommen-deras följande: Den rekommenderade dosen är 18*-27 g CDQ™ SX® per ha + vätmedel Primus är en brett verkande produkt. Bekämpa ogräset redan från +2°C. I Primus har du en flexibel och effektiv produkt för bekämpning av ogräs i din gröda - även under kalla perioder. Du behöver inte heller vara orolig för efterföljande grödor eftersom Primus snabbt bryts ner så att det inte lämnas rester kvar till nästa år

11 vanliga ogräs - och hur du blir av med de

Oljeväxternas odling och marknad | Vilja-alan yhteistyöryhmä

Video: Växtskyddsåtgärder - Jordbruksverket

Bekämpa ogräsen vid rätt tidpunkt - Jordbruksaktuell

EkoNu! ordnade tillsammans med Lantbrukssällskapet rotogräsdagar i Vasa och Esbo 23-24.1. med föreläsare Per Ståhl från Hushållningssällskapet Östergötland i Sverige. Per's föreläsning filmades i Vasa av projektet Boden; se hela föreläsningen här: Bekämpning av rotogräs. Per har en lång erfarenhet som ekorådgivare och han har jobbat mycket med forskning och utveckling i. Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel är bruksmängden 165 g/ha och besprutningstiden då åkertisteln är 15 - 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad. JORDARTER Matrigon 72 SG kan användas på alla jordtyper. REGNFASTHET Matrigon 72 SG är regnfast efter 6 timmar En oberoende forskning gjord av SLU visar att mekanisk selektiv skärning är lika effektiv som användning av kemiskt bekämpningsmedel av åkertistel. Preparatet som jämfördes var MCPA. De redovisade försöken har genomförts i vårvete i Sverige med likvärdiga resultat mellan selektiv skärning och MCPA. Forskarna från. Bland de fleråriga ogräsen är kvickrot och åkertistel besvärliga att bekämpa och för att klara dessa måste man ha kännedom om rotutvecklingen i olika växtstadier. När det gäller mekanisk bekämpning av rotogräs finns, enligt Christer Johansson, teknikrådgivare på LRF Konsult i Linköping två principer; uttorkning och sönderfrysning eller utsvältning Till bekämpning av åkertistel (Cirsium arvense) och gråbo (Artemisia vulgaris) rekommenderas 3 x 0,5 l/ha Callisto®. 2. Enkelbehandling: 1 x 1,5 l/ha när ogräset har max 3-4 örtblad. Enkelbehandling kan utföras om dåliga väderförhållanden har medfört att tidpunkten för delad behandling har överskridits

Snärjmåra, åkertistel och svinmålla de mest vanliga ogräs

Fleråriga rotogräs har ökat i mängd både i konventionell och ekologisk odling i Finland. I synnerhet har åkermolke (Sonchus arvensis) och åkertistel (Cirsium arvense), som båda tål jordbearbetning, förökats. Eftersom de vanligtvis växer från rotutlöpare, har ögräsharvning bara liten effekt på rotogräs. Det behövs antingen kraftigare mekaniska åtgärder eller utnyttjande av. Vid bekämpning av mjölktistel och åkertistel är bruksmängderna mot mjölktistel 2,0 l/ha och mot åkertistel 2,5 l/ha. Bekämpningen görs då tistlarna har 6 - 8 blad. Vattenmängden är vid sädens 2 - 4 -bladstadium 150 - 200 l/ha och vid senare besprutningar 200 - 400 l/ha. I gräsfröodlingar är vattenmängden 200 - 400 l/ha

Biologisk bekämpning av åkertistel - en invasiv art på Nya

Förebygg åkertistel . Artkännedom Växtföljd Jordbearbetning Hindra fröspridning . Gödsling . Artkännedom . Fårtunga Åkertistel Kemisk bekämpning . Om man upptäcker renkavlen kring axgång bör man glyfosatbehandla eller slå av och ensilera alternativt destruera grödan innan renkavle Maskinen har redan utvärderats av JTI och SLU och resultaten har visat att fröspridningen kunde minskas med 87 till 100 procent vid bekämpning av åkertistel och att detta i sin tur kunde fördubbla skörden. Ekoforsk finansierar nu ytterligare en treårig utvärderingsomgång Mekanisk bekämpning kan göras med en massa olika redskap; trädeskrossar, kultivatorer, olika skärare, hackor o.s.v. I sin enklaste form görs den med en helt traditionell lie. Flyghavre och kvickrot är jag rätt så förskonad ifrån, men mjölktisteln är ett ogräs som ger mej ordentligt huvudbry Logo® är ett mycket bredspektrat ogräsmedel för bekämpning av en lång rad svårbekämpade grässorter, inklusive kvickrot och bredbladigt ogräs. Verkningssätt och synlig effekt Logo® innehåller de aktiva substanserna foramsulfuron och jodosulfuron, som båda tillhör gruppen sulfonylurea 2.3 Bekämpning 2.3.1 Förebyggande åtgärder En mångsidig växtföljd förhindrar uppkomsten av en ensidig ogräsflora. En växling mellan höst- och vårsäd samt fleråriga vallar minskar behovet av direkt bekämpning mot ogräsen. Med gröngödslingsvallar och grönfodergrödor kan man locka ogräsfröna i fröbanken att gr

Bekämpa ogräs med CombCut — Lyckegår

I projektet Klimatrobusta odlingssystem med radhackning mot rot och fröogräs i stråsäd ingick två delprojekt om 1) bekämpning av rotogräs (främst åkertistel) med radhackning på 50 cm radavstånd, 2) utveckling av radens utseende kan öka skörden vid odling på 50 cm radavstånd i höst- och vårvete Bekämpning med Callisto ska göras senast i 8-bladsstadiet och maxdosen på en säsong är 1,5 l. Året efter kan man odla alla grödor utom sockerbetor, ärtor, bönor och grönsaker. Åkertistel bekämpas med två körningar 0,75 l Callisto (80-90 % effekt) Risken för uppförökning vid låga förekomster visar vikten av uppföljning efter en radhackning mot åkertistel. Efter skörd och året efter bör åtgärder vidtas för bekämpning av nya tistelskott. Radhackningen bör anpassas efter rotogräsens känsliga stadier; före 6 blad på åkertistel och före 5 blad på åkermolke Åkervinda utrota. finns den i rosa? jag tror att det är åkervinda jag har, men den är rosa haha, jag har vårdat den ömt, och trott att det varit nåt fint Åkervindan håller på att etablera sig rejält i ett hörn hos mig. Jag kan inte rensa för det är en stor schersmin där Vad GÖR jag Vid bekämpning av åkertistel och mjölktistel är bruksmängden 165 g/ha och besprutningstiden då åkertisteln är 15 - 20 cm hög eller mjölktisteln har minst 6 blad. Gräsfröodlingar, beten, klöverfria gräsvallar Vallar kan besprutas med MATRIGON 72 SG med dosen 110 - 165 g/ha i ,

Logo® - Green business - BayerCliophar 600 SL – Nordisk Alkali

Bekämpning av örtogräs i vårkorn. All info: L5-4110 2006: 2. Bekämpning av åkertistel i vårsäd : All info: L5-8000 2006: 4. Ogräsbekämpning i höstraps. Höstbehandling: Preparat-Dos-Tidpunkt. All info: L5-9000 2006: 2. Ogräsförsök i majs: Testa nya ogräsbekämpningspreparat med åkertistel och åkersenap (Sinapis arvensis) som de mest betydelsefulla ogräsen. I ett nystartat projekt under-söker vi om radhackning på 50 cm radavstånd kan ge en bättre bekämpning av framförallt åker - tistel. Tanken är att öka effekten på åkertistel genom att hacka under hela växtsäsongen äve Försök med radhackning 2006-2010 Fastliggande försök med tre radavstånd Följer gårdens växtföljd och gödsling Sådd med Rapid vid 12,5 cm radavstånd och Cameleon vid 25 och 50 cm (dubbelrad 5 cm mellan) radavstånd Ogräsharvning i 12,5 cm ledet och två hackningar i övriga led Med delad behandling uppnås den säkraste effekten, och den bör alltid föredras då förhållandena medger det. Till bekämpning av åkertistel (Cirsiumarvense) och gråbo (Artemisia vulgaris) rekommenderas 3 x 0,5 l/ha Callisto®. 2. Enkelbehandling:1 x 1,5 l/ha när ogräset har max 3-4örtblad Bekämpning i ekologisk odling sker mekaniskt samt med anpassad växtföljd. Förekomsten av rotogräs varierar normalt ganska mycket bedömdes visuellt. Åkertistel och åkermolke (samt ev. andra ogräs) graderades var för sig för att eventuellt kunna särskilja arterna i flygbilderna

 • Guernica format.
 • Wienerschnitzel oppskrift svin.
 • Stadler motorradbekleidung in berlin.
 • Morgenhoste.
 • Oppsigelse leiekontrakt mal.
 • Kjøre med defekt turbo?.
 • Definere rasisme.
 • Persillerot kcal.
 • Pseudovitenskap definisjon.
 • Turn usb into bootable windows 10.
 • Flamazine salve.
 • Byer i nærheten av roma.
 • Championship table home away.
 • Sonos play 5 review.
 • Tanzfüße weil der stadt.
 • Tajtlajn.
 • Kampfisk oppdrett.
 • 4k video.
 • Læringsportalen ullevål.
 • Cuzco.
 • Isabel raad as.
 • Neo tastatur lernen.
 • Gastroesophageal reflux.
 • Susan miller daily horoscopes.
 • Norwegian faktura.
 • Flatt batteri automatgir.
 • Parken römisch germanisches museum.
 • Kissnofrog impressum.
 • Verdens giftigste dyr.
 • Disneyland los angeles wikipedia english.
 • Mazda rx 8 motor dichtsatz.
 • Usf verftet restaurant.
 • Studienverlaufsplan inklusive pädagogik uni bremen.
 • Drammen busstasjon.
 • Stade de la beaujoire.
 • Ritalin formula.
 • Unternehmen region.
 • 4tests toefl.
 • Pågående konflikter i verden 2018.
 • Impala bil.
 • Sirarriba kennel.