Home

Hvordan kontrollerer stortinget regjeringen

Kontroll og konstitusjon av Fredrik Sejersted (Innbundet

At Stortinget kontrollerer regjeringens opptreden, er ikke et barn av parlamentarismen. Parlamentarismen har likevel endret kontrollens karakter. Selve prinsippet om at regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget, med muligheten for å kaste en gjenstridig regjering, styrker selve grunnlaget for kontroll og muligheten for å gjøre den effektiv Stortinget er den lovgivende, bevilgende og kontrollerende makt. Det vil si at Stortinget vedtar Norges lover, bevilger penger over statsbudsjettet og kontrollerer at regjeringen følger opp Stortingets vedtak. Les mer om lovarbeidet. Les mer om budsjettarbeidet. Les mer om kontrollvirksomheten. Regjeringen er den utøvende makt Stortinget stiller spørsmål til regjeringen for å kontrollere dens arbeid, og dette er en av Stortingets viktigste oppgaver. Se film om oppgavene stortingsrepresentantene har. Figuren framstiller samspillet mellom storting og regjering. Illustrasjon: Stortinget Finn ut: Hvordan blir en lov til? Beskriv saksgangen fra forslag og til loven er vedtatt og tatt i bruk. Forklar med egne ord hva som er forskjellen mellom Regjeringen og Stortinget. I januar 2020 gikk Fremskrittspartiet ut av regjeringen Solberg. Da gikk vi fra å ha en flertallsregjering til en mindretallsregjering

Stortinget.no inneholder informasjon om saker som behandles i Stortinget, oversikt over møter og høringer, informasjon om stortingsrepresentantene, omvisninger, læringsspill, kurs med mer Regjeringen trenger nemlig ikke bestå av partier som har flertallet av plassene i Stortinget, så lenge flertallet i Stortinget ikke går imot den. Dette kalles «negativ parlamentarisme». Ettersom Fremskrittspartiet forlot Solbergs regjering, ble den på ny en mindretallsregjering, slik den var i perioden før Kristelig Folkeparti trådte inn i 2019 Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget. Regjeringen ledes av statsministeren og består av en rekke ministere (statsråder) som har ansvar for hvert sitt departement Regjeringen Solbergs langsiktige strategi og plan for håndtering av covid-19-pandemien og justering av tiltak. Siste dokumenter G-24/2020 - Revidert rundskriv om ikrafttredelse av forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen Rundskriv 08.11.202 Regjeringen.no skal gi befolkningen innsikt i regjeringens og departementenes arbeid og skape engasjement i demokratiske prosesser

Hvordan kontrollerer Stortinget at regjeringen bruker pengene i budsjettet riktig? Ta utgangspunkt i det nye forslaget til statsbudsjettet og diskuter hvordan penger bør brukes. Lenke Gjennomgåelsen sikrer Stortinget kontroll med blant annet at regjeringen har overholdt plikten til å innhente samtykke. De øvrige departementene skal hvert år melde fra til Utenriksdepartementet ved Traktatregisteret om folkerettslige avtaler under deres fagområde som har trådt i kraft for Norge for det gjeldende år Regjeringen møtes til vanlig hver fredag kl. 10.00 hos Kongen i statsråd. Her signerer kongen de lovene og vedtakene som regjeringen har vedtatt. En regjering styrer i én valgperiode (4 år), med mindre Stortinget ikke aktivt stemmer for at de ikke lengre har tillit til regjeringen. Fire typer regjering Flertallsregjering og mindretallsregjerin Kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging Rapport 01.07.2020; Meld. St. 16 (2019-2020) - Nye mål i kulturmiljøpolitikken Melding til Stortinget 17.04.202

- Stortinget har kontrollerende makt. Det vil si at Stortinget ser til at Regjeringen følger opp det Stortinget vedtar. Det gjøres blant annet gjennom ulike kontrollorganer som kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget samt eksterne kontrollorganer som Riksrevisjonen. - Stortinget vedtar regler og retningslinjer for statens drift 7. oktober 2020 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021 Hvordan kontrollerer Stortinget at regjeringen bruker pengene i budsjettet riktig? Statsbudsjettet 2019 - Fordypningsoppgaver del 2 På www.statsbudsjettet.no finner du budsjettdokumentet, og viktige momenter fra neste års budsjett Stortinget er den statsmakten som i størst grad representerer folkets vilje i Norge. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta og endre lover, å vedta statsbudsjettet, og å kontrollere regjeringen og statsforvaltningen. Sagt med andre ord er Stortinget den lovgivende og bevilgende makt

Stortingets kontroll med regjeringen og den utøvende makt

 1. g av toleranse, sameksistens, forståelse eller samarbeid med den jødisk-israelske «andre» i noen skolebok i skoleåret 2020-21 på noen av de tolv klassetrinnene
 2. Lederne på Stortinget skal drøfte regjeringens koronahåndtering. Presidentskapet har kalt inn de parlamentariske lederne til møte i dag. Der blir dårlig dialog med regjeringen et tema
 3. isteren skal orientere om hvordan de skal følges opp
 4. ister Erna Solberg (H) kommer om kort tid til Stortinget for å redegjøre om den aktuelle koronasituasjonen og de siste tiltakene fra regjeringen

Fordeling av makt - stortinget

Stortinget og regjeringen Stortinget regjeringen Regjeringen Solberg Partiene på Stortinget Arbeiderpartiet Fremskrittspartiet Høyre Kristelig Folkeparti Miljøpartiet De Grønne Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre norske politiske partier. De politiske partiene som er representert på Stortinget i perioden 2017-21, er. Debatten raste, og Stortinget ville vite mer om hvordan seksåringene hadde det i skolen. Dette ba de regjeringen om å gjøre Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, sa han. Hvordan tiltakene vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte, og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, er andre spørsmål Støre vil ha svar på - Det innebærer at Stortinget nå imøteser en redegjørelse fra statsministeren om den aktuelle situasjonen og om de tiltakene regjeringen nylig har vedtatt, legger hun til. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre har krevd at Solberg skal orientere om hvordan de nye og skjerpede koronatiltakene de siste dagene skal følges opp. Han tok nylig opp i Dagbladet at Norge nå står overfor. Stortinget er en kontrollerende myndighet. I tillegg skal Stortinget fungere som en kontrollerende myndighet. Det betyr i praksis at Stortinget hele tiden følger med på om regjeringen gjør som avtalt. Dette innebærer i prinsippet at regjeringen skal informere Stortinget. Et av organene som kontrollerer kalles kontroll og konstitusjonskomiteen

Domstoler, maktfordeling og uavhengighet. Kravet om uavhengighet for domstolene og dommerne gjør at maktfordelingsprinsippet får en helt annen betydning for «den tredje statsmakt» enn for Stortinget og regjeringen Det er nyttig for Stortinget å vite hvordan regjeringen har forholdt seg til det, sier Støre. Han peker videre på tre hovedpunkter som Solberg må svare på: Det er hvordan tiltakene vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet Stortinget har den lovgivende makten.Det vil si at Stortinget vedtar, endrer og opphever Norges lover. De fleste lovene Stortinget vedtar, er såkalte rammelover eller fullmaktslover.Det vil si at regjeringen har fullmakt og ansvar for å utarbeide forskrifter til lovene.; Stortinget har den bevilgende makt.Det vil si at Stortinget vedtar statsbudsjettet hvert år, altså statens beregnede. Stortinget er dermed den ene av de tre statsmakter, ved siden av den utøvende makt, som er Kongen og regjeringen, og den dømmende makt, som er domstolene med Høyesterett på toppen. Da Grunnloven av 17. mai 1814 ble vedtatt, var det meningen at Stortinget på den ene siden og Kongen og regjeringen på den andre reelt sett skulle være to forskjellige statsmakter

Rødt fremmer fredag flere forslag som tar sikte på å øke Stortingets kontroll med hva regjeringen gjør når Norge fra årsskiftet trer inn i FNs sikkerhetsråd. I forslaget som NTB har fått innsyn i, står det blant annet: «Når Norge nå går inn i FNs sikkerhetsråd, er det avgjørende at det skjer Beslutningsprosessen, dvs. reglene for hvordan vedtak blir fattet i styringskjeden, er i korthet slik: Regjeringen utarbeider forslag i samarbeid med statsforvaltningen. Stortinget gjør endelige vedtak. Regjeringen får ansvaret med å sette i verk vedtakene Regjeringen må ha stortingsflertallets tillit for å kunne styre. Det er de folkevalgte på Stortinget som vedtar lover, vedtar skatter og avgifter og bevilger penger. Men det er regjeringen og departementene som foreslår hva det skal bevilges penger til, og hvordan man skal skaffe inntekter til disse bevilgningene Vil holde bransjen under oppsikt. For å sørge for at loven om god handelsskikk i dagligvarekjeden etterleves, vil Erna Solbergs regjering opprette et tilsyn rettet mot de store aktørene i bransjen. Loven ble vedtatt av Stortinget 17. mars, og trer i kraft fra det tidspunkt som Kongen bestemme

Noe som innebærer at Regjeringen er blitt gitt rett til å bestemme hvordan noe skal gjennomføres, mens Stortinget bestemmer at noe skal gjennomføres. Men igjen er dette makt de har fått fra Stortinget og ikke noe de har i seg selv. Noe som også innebærer at Stortinget kan trekke tilbake kompetansen de har gitt Smitten har økt, og regjeringen har skjerpet koronatiltakene. Nå vil Ap-leder Jonas Gahr Støre at statsministeren skal orientere om hvordan de skal følges opp Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre ber statsminister Erna Solberg (H) om å komme til Stortinget og forklare de nye, strenge tiltakene og hvordan regjeringen skal beskytte sårbare grupper Regjeringen mener Russland har hacket Stortinget For første gang har den norske regjeringen offentlig anklaget et annet land for dataangrep mot Norge. PST, som leder etterforskningen, sitter stille i båten

Regjeringen har innkalt til en pressekonferanse med statsminister Erna Solberg om koronasitiuasjonen cirka klokka 1145 i dag. Solberg har tidligere i dag varslet Stortinget om skjerpede tiltak, og det er ventet at dette blir tema på pressekonferansen. Vi sender hele pressekonferansen direkte på denne siden fra cirka klokka 1145 Når blir statsbudsjett vedtatt, og hvor lenge har da Stortinget arbeidet med det? Hvem lager alternative budsjetter og hvorfor? Hva skjer i finansdebatten? Hvordan kontrollerer Stortinget at regjeringen bruker pengene i budsjettet riktig Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen anklages for ikke å skjønne hva han går med på, mens de rødgrønne partiene beskrives som konspiratoriske. Kampen om domstolene drar seg til på Stortinget

Regjeringen har bestemt seg for å omdøpe kulturminnevernet til kulturmiljøvernet. Selv mener de det er en stor seier. Men regjeringen vil ikke snakke om hvordan den har nedprioritert kulturarven de siste åra. Den historien er nemlig ikke så behagelig for Høyre, KrF og Venstre - Dette er uakseptabelt og svært alvorlig, sier stortingspresident Tone W. Trøen om dataangrepet mot Stortinget som regjeringen mener Russland sto bak. Dette er uakseptabelt og svært alvorlig Stortinget med ny rekord: Aldri før har regjeringen fått så mange spørsmål om budsjettet. Ap spør om gratis frukt til statsrådene. SV spør om både gratis frukt og gratis menskopper. Rødt spør om restaurering av myr Stoltenberg-regjeringen holdt tilbake rapport om mulig milliardtap på oljeboring i nord. Oljedepartementet visste i 2013 at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregninger for Stortinget, melder NRK Det handler om selvsagt om klima- og miljørisiko, men dette handler først og fremst om hvordan vi forvalter fellesskapets økonomiske ressurser, sier Breivik. SV varslet tidligere denne uken at også de vil ha en kontrollsak i Stortinget, der de vil granske sin egen regjering

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan PPT og kontaktlærere bedre kan følge opp elever i overganger, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte. Forslaget ble ikke vedtatt 24. april 2020 12:53. Fremmet av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. stemte for Etter offentliggjøringen av innbruddet i Stortingets informasjonssystemer har Regjeringen vært rask med å peke ut Russland som angriperen. De er helt klare og tydelige på at de vet at angrepet kommer fra Russland. Men det er svært lite sannsynlig at det vil komme ut hvorfor de er så sikre, og hvor informasjonen kommer fra. Detaljene vil aldri bli offentliggjort På bakgrunn av innspillene under høringen fattet Stortinget 3. desember 2018 følgende anmodningsvedtak nr. 81 (2018-2019): «Stortinget ber regjeringen komme tilbake i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2019 med en ny vurdering av størrelsen på kompensasjonsordningen for bortfall av eiendomsskatt på produksjonsutstyr og installasjoner, basert på resultatet av kommunenes.

For første gang har den norske regjeringen offentlig anklaget et annet land for dataangrep mot Norge. PST, som leder etterforskningen, sitter stille i båten. Det vekket oppsikt da utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) tirsdag gikk ut med en offentlig anklage om at det var Russland som sto bak. Venstre mener saken der den rødgrønne regjeringen holdt tilbake en rapport om oljeleting i Barentshavet, må behandles i kontrollkomiteen. Terje Breivik varsler at Venstre vil ha kontrollsak i Stortinget om avsløringene om hemmeligholdet av en rapport om oljeleting i Barentshavet. - En samlet. Hvordan kan politikerne planlegge 2021, hvis ingen vet når koronakrisen er over? Regjeringen og Stortinget plikter å planlegge hvor mye penger som går inn og ut av staten neste år Hvis regjeringen skal nå målet om at alle nye biler i 2025 er nullutslippsbiler, må Stortinget få dette på plass, sier NBBL-sjefen. Mer Enøk i det blå NBBL har lenge jobbet for at borettslag og sameier skal få mer penger fra Enova til ENØK-tiltak

Maktfordelingen: Forstå samspillet mellom - stortinget

Gjennom etterlevelsesrevisjon kontrollerer vi at statlige virksomheter bruker pengene slik Stortinget har bestemt, og at de følger lover og regler. Etterlevelsesrevisjonen skal skape tillit til at penger blir brukt i henhold til budsjettvedtak, at lover og regler blir fulgt og at innbyggernes rettigheter ivaretas - Fram til det skjer, så må regjeringen nå svare på hvordan det er mulig at Hurtigruten får omgå reglene. Det må statsråden svare på for Stortinget så fort vi får muligheten til det.

Samfunnskunnskap - Regjeringen og Stortinget - NDL

EU-dom slår fast at masseovervåkning er ulovlig: - Den nye loven Stortinget vedtok må skrotes før den trer i kraft. Regjeringen må stanse innføringen, sier Datatilsynet som får støtte fra flere uavhengige juridiske eksperter. Forsvarsministeren sier at de vil vurdere om dommen får betydning for den norske lovgivningen - Stortinget har ikke vedtatt å innføre en leieordning, men å legge frem en utredning som viser effektene. Næringskomiteens vedtak er som følger: « Stortinget ber regjeringen om å utrede en ordning med utleie av tidsbegrensede akvakulturtillatelser for å sikre egenproduksjon i fiskeindustrien»

3. Stortinget ber regjeringen sikre at dagens ordning for finansiering av juridisk hjelp for veteraner opprettholdes. 4. Stortinget ber regjeringen gjennomgå saker om erstatning for veteraner fra Statens pensjonskasse og klagenemnda. Hensikten er å identifisere om praksis er i strid med gjeldende rett - Hvordan påvirker dette forholdet til Russland? - Vi ønsker å ha et pragmatisk og godt forhold til Russland, men vi kan samtidig ikke la være å reagere når angrep treffer Stortinget og de viktige, demokratiske interessene som Stortinget representerer, sier Søreide. Offentlig smekk på fingren

Organisering - stortinget

Regjeringen vil gjeninnføre flypassasjeravgiften og normale momssatser fra 1. november. Frp reagerer, og varsler avgiftskamp i Stortinget. I forbindelse med koronakrisen har Stortinget vedtatt. Hvordan dette skal innrettes skal være klart i løpet av første halvår av 2021. Regjeringen og Stortinget plikter å planlegge hvor mye penger som går inn og ut av staten neste år

DEMOKRATI DEL 1

Hvordan dannes en regjering? - stortinget

I dag legger forsvarsministeren fram forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret. På Andøya forventer de ansatte svar fra regjeringen om hva flybasen skal brukes til etter omstridt nedlegging Stortinget ber regjeringen kartlegge hvordan politiets sikkerhetsvurdering fungerer i saker basert på negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, sikre beskyttelsesbehovet før vurderingen er ferdigstilt, og foreslå en tidsfrist for sikkerhetsvurdering og tilbud om trygg bolig for mennesker som har brutt med familien Flere og flere var bekymret for hvordan de minste barna i skolen egentlig hadde det. Den 31. mai 2018 påla Stortinget derfor regjeringen å evaluere 6-åringenes skolehverdag opp mot premissene. Grunnen til at regjeringen ikke følger opp vedtaket, er at statsråden er bekymret for at det en så rask økning av antall plasser ikke vil ha god nok kvalitet. Regjeringen vil vente til man vet om fagskolesektoren er i stand til å bygge ut tilbudene så raskt som Stortinget legger opp til Pengebruken på jernbane må under kontroll. Derfor vil Stortinget la Bane Nor få større makt. La oss bli mer lik Nye Veier, tryglet sjefen for Bane Nor. Det sier alle partiene på Stortinget ja til. De er likevel rykende uenige om akkurat hvordan

regjeringen - Store norske leksiko

 1. Norges politiske system, eller styreform, er en samlebetegnelse for hvordan den norske staten er organisert og hvordan staten samhandler med det øvrige samfunnet. Norge er formelt en enhetsstat bygget på maktfordelingsprinsippet og prinsippet om parlamentarisme. Det innebærer kort fortalt at politisk makt og myndighet i Grunnloven er fordelt nasjonalt mellom regjeringen, Stortinget og.
 2. Koordinater Stortinget er Norges nasjonalforsamling.Det består av 169 representanter valgt fra 19 valgdistrikter. I henhold til Grunnloven § 49 er Stortinget «folkets» instrument for å utøve den lovgivende makt. Stortingsvalg avholdes hvert fjerde år. Stemmerett har i hovedsak alle norske statsborgere som har fylt (eller vil fylle) 18 år i løpet av valgåret eller før
 3. Stortinget har myndighet til å vedta skatter og avgifter, og vedtar årlig Statsbudsjettet som fastsetter hvordan regjeringen kan bruke pengene. Ifølge statskikken skal Stortinget unngå å blande seg inn i enkeltsaker, men heller gi generelle instrukser til regjeringen i form av lover og budsjettbevilgninger

Koronasituasjonen - regjeringen

Regjeringen lager forslag til nye lover. Regjeringen setter de lovene og tiltakene som Stortinget vedtar, ut i livet. Regjeringen utarbeider retningslinjer og forskrifter til lover som Stortinget har vedtatt. Regjeringen har ansvaret for driften av statens virksomheter, for eksempel Forsvaret og universitetene Det underliggende prinsippet er respekten for mistillitsvotumet: En norsk regjering sitter til den får et flertall i Stortinget rettet mot seg - her i form av et mistillitsvotum. Dette innebærer at avtroppende statsminister ikke bør utpeke en etterfølger som umiddelbart blir felt av Stortinget. Håper dette ikke ble for komplisert Statsrådssaken var en politisk konflikt i Norge om hvorvidt statsrådene skulle ha adgang til Stortinget. Striden utviklet seg til å gjelde spørsmålet om regjeringen måtte ha støtte fra flertallet av Stortinget, eller om det skulle sammensettes, virke og bestå uavhengig av det; med andre ord om Norge skulle ha en parlamentarisk statsskikk eller ikke I 2017 stemte velgerne for en fortsatt Høyreledet regjering med mer kunnskap, forskning, infrastruktur og skattelettelser som bidrar til innovasjon og vekst. Nå består regjeringen av Høyre, Venstre og KrF, og den styrer på grunnlag av Granavolden-plattformen

Forsiden - regjeringen

Dataangrepet mot Stortinget: Det første man kan gjøre er å begrense og holde oversikt over hvordan slike medier brukes av politiske aktører. - Det ene er det regjeringen har gjort nå, slik at angrepet faktisk har en kostnad for russiske myndigheter Regjeringen tiltrådte som følge av den borgerlige valgseieren ved stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre fikk 96 mandater mot de rødgrønne partienes 72 (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti).Sammen med Miljøpartiet De Grønne, som ble representert på Stortinget for første gang, fikk den rødgrønne blokken 73 mandater

Rettigheter – børge forteller

Politikk og makt - versjon 2: Kapittel 8 - Stortinget

 1. Oldesting-kontrollerer på sin side den utøvende makt, som Å vedta nye lover, å bestemme statens årlige inntekter og utgifter, vesta statsbudskjett, å kontrollere at regjeringen gjør det Stortinget har bestemt, å drøfte politiske Politiske parti består av personer som har lik oppfatning av hvordan samfunnet skal utvikle og.
 2. Frp-leder Siv Jensen mener regjeringen holder Stortinget utenfor når samfunnet skal gjenåpnes. - Regjeringen er opptatt av å styre et medieshow, sier Jensen
 3. Digitale dokumenter fra regjering, storting og domstolene Foto: Stortinget. Om materialet Stortinget har valgt å strukturere stortingsforhandlingene etter hovedregistrene, mens Nasjonalbiblioteket bruker navigatorer og søk i fulltekst. De to løsningene utfyller hverandre
 4. stepensjonen. Det er derimot ikke satt noen
 5. Det er regjeringen som utarbeider forslag til statsbudsjettet, men det er Stortinget som vedtar det. Hver høst, rett etter at Stortinget har åpnet etter sommeren, legger regjeringen frem nasjonalbudsjettet og et forslag til Stortinget om statsbudsjettet for neste år

Enigheten på Stortinget betyr at det nå må settes av ytterligere 36,8 millioner kroner. Totalt er det i dag omkring 16.000 fagskoleplasser. Nytt system for finansiering. I tillegg er de tre opposisjonspartiene enige om å kreve at regjeringen legger fram forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler Den rødgrønne regjeringen holdt tilbake informasjon fra Stortinget om at Barentshavet kunne bli et tapsprosjekt. Nå vil SV ha kontrollsak på Stortinget, og får støtte fra Venstre

I et møte mellom statsminister Erna Solberg og koronakomiteen på Stortinget onsdag, startet dialogen mellom regjeringen og stortinget om hvordan en slik gransking skal organiseres Ulf Christian Sand (Ap) var finansminister i Odvar Nordlis regjering og Gro Harlem Bruntlands første regjering fra 1979 - 1981. Arne Skauge var finansminister i Jan P. Syses regjering 1989-1990. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap) var finansminister i Stoltenberg-regjeringen fra 17. mars 2000 til 19. oktober 2001

Om forholdet til Stortinget - regjeringen

Regjeringen kan være en flertallsregjering. Da har den et flertall, altså over 50 %, av representantene på Stortinget bak seg. En mindretallsregjering har ikke et flertall bak seg. En slik regjering må få støtte for sine saker fra andre partier som ikke er med i regjeringen. En regjering kan være dannet av ett eller flere partier Masud Gharahkhani (Ap) avviser KrF-leder Kjell Ingolf Ropstads påstand om at det ikke er flertall på Stortinget for å hente flere enn 50 asylsøkere fra Morialeiren i Hellas. Nå ber han KrF og. Da Stortinget i 2011 behandlet et forslag om å oppheve visse grunnlovsbestemmelser som gir et særlig vern for regjeringen (blant annet i saker om benådninger, embetsutnevnelser og -avskjedigelser og utenriks- og forsvarsspørsmål, §§ 20-22 og 25-26), uttalte en nær samlet kontroll- og konstitusjonskomité at disse bestemmelsene, som også tidligere har vært forsøkt erklært.

Helge André Njåstad - Posts | Facebook

Mener Russland står bak IT-angrep mot Stortinget. Flere stortingsrepresentanter fikk innbrudd i e-postkontoene sine 24. august. Nå mener regjeringen at Russland står bak SV mener regjeringen prioriterer milliardærene, og frykter større forskjeller. - En skatteskandale, mener Jonas Gahr Støre (Ap) Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan private og ideelle aktører som yter velferdstjenester kan kompenseres for ekstrakostnader de har grunnet virusutbruddet. Relaterte dokumenter Innst. 232 L (2019-2020) Lovvedtak 71 (2019-2020) Lovvedtak 72 (2019-2020). Stortinget ber regjeringen redegjøre for hvordan de konkret vil følge opp kritikken fra Sivilombudsmannen og Likestillings- og diskrimineringsombudet, slik at kvinner under soning får det samme tilbud om kriminalomsorg, samt soning i tilfredsstillende bygningsmasse Støre etterlyste i Dagbladet avklaringer av hvordan nye tiltak vil påvirke sårbare grupper, hva regjeringen skal gjøre med importsmitte, og avveiningene som er gjort mellom ulike faglige råd. Grensen er nådd for hva regjeringen bør kunne bestemme alene, og Stortinget må få komme på banen, slo Lysbakken fast overfor VG nylig Helsepolitikere ber regjeringen granske ulovlig besøksstans. Politikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV ber regjeringen finne hvor mange utviklingshemmede som har.

 • Verdens største våpenprodusenter.
 • Jody kristofferson.
 • Lost places düsseldorf umgebung.
 • Wüstenleguan.
 • Buegangene funksjon.
 • Bowling for columbine pt 1 lyrics.
 • Prüfungen hs offenburg.
 • Krokus symbol.
 • Farliga djur japan.
 • Cc by sa.
 • Ikea stekeovn.
 • Diablo wiki andariel.
 • Tiere im herbst kindergarten.
 • Hörselberghaus öffnungszeiten.
 • Lafite rothschild 10.
 • Kromosom 2.
 • Hannibal original movie.
 • Hulk hogan 2016.
 • Maxim sportsdrikk.
 • Få takst på bolig.
 • Burger graz.
 • The larkins tv series wikipedia.
 • Hvor ofte smøre kjede mc.
 • Pseudovitenskap definisjon.
 • Facts about slytherin.
 • Dnb residens frogner.
 • Baby sprukket leppe.
 • Morbus osgood schlatter heilung.
 • Printe ut bergen.
 • Stamina helse hønefoss.
 • Stade de la beaujoire.
 • Gnagsårplaster på vannblemme.
 • Katt bilder.
 • Fm mattsson blandebatteri kjøkken.
 • Engelsk importerte ord.
 • Strikke trekantsjal oppskrift.
 • Wizz priority.
 • Winter wonderland how to get there.
 • Deduksjon definisjon.
 • Saltgruvan i wieliczka djup.
 • Leie småfly pris.