Home

Hvorfor er det et mål å begrense lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn vedvarer - SS

I kvinnedominerte serviceyrker er det generelt både lav lønn og små lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, slik figur 2 viser. Til sammenligning ser vi at det i mannsdominerte yrker, som blant annet håndverksyrker, er høyere lønnsnivå og større lønnsforskjeller Menn er mer opptatt av inntekt enn kvinner, og de unngår ikke utdanninger med inntektsusikkerhet i like stor grad som kvinner. Dette bidrar sterkt til inntektsforskjellene mellom kjønnene. Resultatene er presentert i forskningsarbeidet Preferences for lifetime earnings, earnings risks and nonpecuniary attributes in choice of higher education», av SSB-forsker Lars Johannessen Kirkebøen Hvilke forklaringer nevnes til at menn tjener mer enn kvinner? Trykk deg inn på linkene i artikkelen, og skriv også her stikkord. Finner du flere forklaringer eller utdypinger til hvorfor menn tjener mer enn kvinner? Tenk etterpå: Hvorfor er det et mål å begrense lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

1 Regjeringens mål: Utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Det er et mål for regjeringen å redusere dokumenterte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Regjeringen arbeider for å hindre lønnsdiskriminering og for å fremme like muligheter i arbeidslivet. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn berører to problemstillinger LES OGSÅ: Forventer du et saftig lønnsoppgjør i 2016, kan du bli skuffet Derfor er det lønnsforskjeller. Årsakene til de store lønnsforskjellene mellom menn og kvinner er etter alt å dømme flere. Forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har tidligere uttalt til Forskning.no at kvinner har en tendens til å nedprioritere drømmen om høy inntekt når de velger jobb Det er også en del som jobber med salg og i ulike serviceyrker. - Og det er ikke mulig å kjøpe seg en bolig med en slik inntekt, sa Jon Erik Dølvik. Nylig viste en amerikansk studie at visse typer jobber øker dødsrisikoen. Les mer om den her: Disse jobbene kan gi deg et kortere liv; De fleste er nordmen I tillegg har vi lønnsforskjeller mellom mann og kvinne, selv om det er snakk om like stillinger og lik utdanning. Dette tilsier at vi enda ikke er i mål når det gjelder likestilling for arbeidslivet og arbeidsdelingen, mellom kjønnene. Men heldigvis har vi i dag like muligheter til å arbeide med det vi vil, uansett kjønn

Lønnsforskjeller mellom kjønnene: Derfor tjener kvinner mindr

For å kunne yte god sykepleie til en pasient som har en demenssykdom, er det viktig å kjenne pasientens identitet. Det å vite hvordan pasienten var tidligere, hva han gjorde, og hvordan hverdagen hans var, vil øke forståelsen for pasientens væremåte, særegenheter og behov Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn har vært studert og debattert i et stort antall forskningsrapporter, Nå er det forbudt å lønne menn høyere enn kvinner på Island. Likelønn • Likelønn er et likestillingspolitisk mål om at kvinner og menn skal lønnes på samme måte uten hensyn til kjønn Hvorfor arbeide aktivt med å fremme Lønnskartleggingen har som mål å identifisere lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike nivå i organisasjonen. fra de forholdene som er avdekket under trinn 1 og 2. Det er ikke et krav om at bedriften ska Det første er om forskjellene øker, det andre er om eventuelle økninger kan tilskrives Høyre og Frp. De ulike måleindikatorene som brukes, trekker i retning av at forskjellene har økt jevnt og trutt siden 1980-tallet, også under Solberg-regjeringen. Gini-koeffisienten er et vanlig brukt mål for ulikhet, og den har økt Når man diskuterer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, så viser det seg at kvinner i gjennomsnitt tjener omtrent 85% av hva menn tjener. Det er selvsagt mange grunner til dette. Men en hovedgrunn til at kvinner sakker akterut er at de jobber mye mer deltid enn menn gjør. Og der har det skjedd lite på 10 år

og menn. Det er denne analysen av lønnsforskjellene jeg legger til grunn for oppgaven. Det er ingen tvil om at det foreligger vesentlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Norge. Det finnes flere måter å presentere statistikken om lønnsforskjeller på, jeg skal imidlertid nøye meg med å ta utgangspunkt i to nøkkeltall Vårt mål er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge og kvinner og menn har like rettigheter, er vi langt fra ferdige. Det er fremdeles systematiske forskjeller mellom kvinner og menn på alle disse områdene Hvorfor er det alltid kvinnene som tjener minst? Det er besynderlig, sier Bente Espenes, nestleder i forbundet. - Toppledelsen må gå foran og sette et mål om å ha en miks av kvinner og menn i ulike stillingskategorier. Det er jo ikke slik at det bare er menn som er kvalifisert til å sitte i en ledergruppe, legger Espenes til

Delta!: Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Før vi presenterer mål på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i resultatavsnittet trenger vi en kort gjennomgang av hvorfor det kan være lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dette vil påvirke hva vi kontrollerer for i våre analyser. Vi har ikke ambisjon om å gi et I Norge er likestilling mellom kvinner og menn en helt sentral samfunnsverdi. Likestilling er en verdi vi med stolthet holder frem når vi reiser utenlands. Gutter og jenter, kvinner og menn, har like evner og skal ha like muligheter til å delta i samfunnet vårt Arbeidsmarked og lønnsdannelse . Hvorfor er lønnsdannelse så viktig? Påvirker • Hvor mange som er i jobb • Allokering av arbeidskraft mellom bedriftene • Inntektsfordeling . Hvorfor har vi lønnsforskjeller? • Er det lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på grunn av diskriminering

2. Valg mellom yrkesaktiv og ikke-yrkesaktiv: Lønn, skatt, støtteordninger (kontantstøtte), offentlige goder (barnehage, skole, SFO, aldershjem), normer etc. 3. Valg mellom yrker: Lønnsforskjeller og andre forskjeller mellom jobbene 4. Valg av jobbsted: Geografiske lønnsforskjeller og andre geografiske forskjeller 5 Det burde ha gitt en utjevning av lønnsforskjeller og bedre fordeling av lederstillinger, men fordi utdannings- og yrkesvalgene fortsatt er tradisjonelle vedvarer forskjellene mellom kvinner og menn I denne bransjen er lønnsforskjellene ekstreme: - Det er ikke fordi kvinnene tjener veldig lite, men fordi mennene tjener vanvittig mye En helt ny datakilde avslører lønnsforskjeller mellom menn og kvinner i Norge

Formålet er å avdekke og forhindre usaklige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, som utfører likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Loven gir også en definisjon om arbeidet som er å betrakte som likeverdig med et annet arbeid, jf. 3 kapittel 10 §. Fra og med 1. januar 2017 er det ikke lenger et krav om å utarbeide en likestillingsplan Bør det ikke være et mål å unngå systematiske lønnsforskjeller mellom menn og kvinner med like lang utdanning og like mye ansvar og risiko i jobben? Trenger menn til helseyrkene. Korona har vist oss hvor avhengig vi er av helsesektorens kapasitet og beredskap. SSBs framskrivninger peker mot store behov for arbeidskraft i denne sektoren Verdsettingsdiskriminering innebærer lønnsforskjeller mellom kvinner og menn som skyldes at kvinners arbeid verdsettes lavere fordi det er kvinner som gjør det. Noen snakker i realiteten om likelønn som «lik lønn for samme arbeid», det vil si fravær av direkte lønnsdiskriminering Det er et overordnet mål for NTL at alle i samfunnet skal sikres økonomisk uavhengighet Intensjonen i lovverket om å begrense midlertidige ansettelser må følges for å motvirke at faste oppgaver utføres av NTL vil arbeide for lik lønn for likt og likeverdig arbeid og for utjevning av lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Videre dreier det seg her om hvorfor det finnes lønnsforskjeller, og om ulikheter mellom kvinner og menn i arbeidslivet. Vi skal også se på hvordan arbeidslivet er organisert gjennom organisasjoner, og hvordan det finnes en rekke lover som regulerer hva som er lov og ikke lov både for arbeidsgivere og arbeidstagere Den andre er de lønnsforskjellene som har sammenheng med strukturelle forhold i arbeidsmarkedet, noe som i dag er hovedutfordringen i arbeidet for å redusere lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Kvinner har i dag i gjennomsnitt en lavere timelønn enn menn, og kvinners timelønn utgjør om lag 85 prosent av menns

prosent. Det er ikke grunnlag for å påstå at denne utdanningseffekten er forskjellig for kvinner og menn. Det er større lønns- og inntektsforskjeller mellom utdanningsgrupper i privat enn i offentlig sektor. Med utgangspunkt i sammenliknbare studier er det få tegn til at utdanningseffekten har endret seg fra omkring 1980 til midten av. Det beste er om man kan samarbeide med arbeidsgiver for å se om det er ubegrunnede forskjeller mellom kvinner og menn, sier Herø. Forskjellene blir mindre Lønnsforskjellene vokser også når vi. - NBIM har et overordnet mål om å øke andelen kvinner og har spesiell oppmerksomhet mot å tiltrekke seg og beholde kvinnelige medarbeidere. De har blant annet etablert et kvinnenettverk for å tiltrekke, beholde og utvikle kvinnelige medarbeidere. Det syns vi er et positivt tiltak, skriver Groth

Meld. St. 6 (2010-2011) - regjeringen.n

Er mellom halvparten og tre firedeler av de ansatte organiserte - så øker lønningene med hele 23 prosent for kvinner og 18 prosent for menn. Ved enda høyere andel organiserte enn tre av fire på en arbeidsplass, finner ikke forskerne noen ytterligere lønnsøkning å snakke om Det må være et mål at lærere gjennom sine væremåter og gjøremål bestreber seg på å utvide barnas forestillinger om hva menn og kvinner kan være og kan gjøre. Barna Vi må vite noe om kjennetegn på gruppenivå - det vil si for gutter som gruppe og jenter som gruppe - og noe om variasjon innen hver gruppe Det er store skiljer mellom kjønna, også på arbeidsmarknaden. Mannsominerte yrker har ofte høyere status og lønn enn kvinneyrker. Det er en overvekt av kvinner i offentlege mens av menn i det private. Det er grunna at flertall kvinner tek høyere utdanning; men likevel så er arbeidsmarknaden ganske tradisjonell En befolkning er summen av innbyggerne i et område, eller av menneskene som tilhører en bestemt gruppe, for eksempel «befolkningen i Norge», «den samiske befolkningen» eller «sivilbefolkningen». Ordet blir brukt synonymt med folkemengde, folketall, folkesetnad, folkeslag og innbyggere. Verdens befolkning er i 2020 på 7,8 milliarder mennesker

Etter likestillingsloven er det både diskriminerende og forbudt å lønne kvinner og menn ulikt for likt arbeid. Paragraf 5 sier at lønnen skal fastsettes på samme måte for kvinner og menn uten hensyn til kjønn. Likevel tjener menn 5.700 kroner mer i måneden enn kvinner. Kvinner hadde 86,5 prosent av menns lønn i 2012 Start studying Samfunnsfag: spørsmålsbank. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Det er ikke slik at en demokratisk styreform er den «endelige», at når vi har nådd dit, er vi i mål. Vi ser eksempler på at demokratiske land avskaffer denne styreformen gjennom demokratiske valg. Det har skjedd både i Algerie og Tunisia i nyere tid. Det er et tankekors. Ikke desto mindre har det skjedd Unngå pliktdelsarv Slik kan du slippe pliktdelsarven Du skal ikke kunne gjøre barna dine arveløse, men du kan omgå reglene. PLIKTDEL: Det er regler for hvor mye hver av barna dine skal arve etter deg, men ved å gi bort gaver til dem mens du lever, bestemmer du selv hvor mye de arver etter deg. Foto: Scanpix. Vis me Ellers er det her en rekke egne regler, blant annet for hvor mange søndager man kan jobbe på rad (i snitt). Helligdager er i utgangspunktet regulert som søndager. Se Arbeidsmiljølovens paragrafer 10-10, 10-11 (og 10-8 (4) for antall søndager). Merk at det også er egne lovregulerte arbeidstidsbestemmelser for arbeid før helligdager

Store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Tallene viser også at lønnsforskjellene mellom menn og kvinner fortsatte å krympe i 2019. Gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte kvinner ligger nå på 88,9 prosent av gjennomsnittlig lønn for menn. • Likelønnspott kan åpne for særkrav. Varsler kamp mot ulikhe Høymiddelalderen er i norsk historie perioden fra 1130 til rundt 1350. 1130 har tradisjonelt vært regnet som et tidsskille i Norges historie. Dette året døde kong Sigurd Jorsalfare (1103-1130), og en fredelig periode ble avløst av en strid om kongemakten som varte helt til 1240. Nyere historieskrivning har opprettholdt tidsskillet ved 1130 og kalt den følgende hundreårsperioden for.

Forholdet mellom vekt og høyde, KMI (kroppsmasseindeks), er et mål for å vurdere vekt i forhold til kroppsstørrelse. Formelen for KMI. vekt (kg) / høyde (m) x høyde (m). Din KMI er vekt i kilo dividert på høyden i meter i annen potens. Eksempel: En kvinne veier 65 kilo og er 1,67 meter høy Kvinnebevegelsens kamp for økonomisk likestilling og flere kvinner i lederstillinger handler tross alt om om å nå et større mål. Det endelige målet er full kvinnefrigjøring. Og dette oppnås ikke ved at den totale arbeidsmengden for kvinner økes, men ved at både menn og kvinner deltar like mye i det lønnede og ulønnede arbeidet Stor avstand mellom virkelighet og ambisjon. Peters er en av over hundre forskere som har bidratt til å lage den årlige rapporten fra FNs miljøprogram, kalt «Emissions gap report».Den viser avstanden mellom vårt faktiske utslipp av klimagasser hvert år, og hvor mye utslipp vi må kutte for å klare å begrense global oppvarming til henholdsvis 1,5, 1,8 og 2 grader Bakgrunnen for tiltaket: Hvorfor er tiltaket iverksatt? Tiltak bør knyttes til vurderingene i trinn 1, for eksempel: Tilstandsrapporteringen viser kjønnsbaserte lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på enhetsledernivå Det viser seg at vi har få søkere med nedsatt funksjonsevne til våre stillinge

Derfor øker lønnsforskjellene i Norg

Da er jeg avhengig av at menn begynner å snakke seg i mellom om hvilke utfordringer de står ovenfor, i stedet for å legge et slør av tabu over det hele som har vært tilfelle alt for lenge. Kvinner har hele veien snakket seg i mellom, ikke vært redd for å dele og satt kvinnesak på dagsorden - Det viktigste er at man aksepterer ubalansen og gjør noe med den, istedet for å ha endeløse diskusjoner om hvorfor og om årsaken til ubalansen. Å sette mål og å bekjentgjøre målene og måloppnåelsen for resten av organisasjonen virker skjerpende, fortsetter Solberg. Kristin Skogen Lund sier kjønnsbalanse er et viktig tema for NHO Å overlate oppryddinga til partene i arbeidslivet har ikke gitt resultat. Det har heller ikke hjulpet at Kvinnekomiteen i FN, som er satt til å overvåke FNs kvinnekonvensjon, gjentatte ganger har uttrykt bekymring for manglende likestilling i det norske arbeidsmarkedet, herunder lønnsforskjellene mellom kvinner og menn Fattigdom og ulikhet er en kilde til sosial uro og politiske opprør. For å redusere fattigdom og skape stabile samfunn må ressursene fordeles rettferdig på landets innbyggere. FNs bærekraftsmål nummer 10 handler om å redusere ulikheten innad i land, og mellom land for å skape et mer stabilt og bærekraftig samfunn Et delmål handler om å bryte koblingen mellom vekst og miljøskader. I Norge er over 80 pst. av utslipp av klimagasser underlagt en pris. Det er også tiltak rettet mot å redusere utslipp fra kilder uten utslippspris. For andre miljøproblemer, er utfordringene gjennomgående mindre i Norge enn i de fleste andre industriland

Rødt kjøtt er det kjøttet som har flere røde enn hvite muskelfibre, som det fra okse, sau og svin. Det anbefales altså også å begrense inntaket av bearbeidet kjøtt, og spesielt det røde. Det gjelder ikke alle typer bearbeiding, men produkter som har vært utsatt for røyking, salting og andre konserveringsmidler Hold avstand for å begrense smitte. Ved å øke avstanden mellom mennesker forsinkes utbruddet av covid-19. Sykdommen smitter hovedsakelig via dråpe- og kontaktsmitte. Jo mer sannsynlig det er at du er smittsom, desto større avstand må du holde til andre

Delta!: Kapittel 5 - Arbeidsli

 1. dre og tjener
 2. st to tiltak bør rapporteres). Eksempel: Lederkurs med tre deltakere, hvorav to menn og en kvinne. M = 67 %, K = 33 %
 3. Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er fortsatt er stort problem i Norge. er det vanskelig å forstå hvorfor vi ikke har Hva er nødvendig for å øke. Vi kan nå se om vår modell kan forklare hvorfor det er så dyrt i Rik, ved å ikke endres, dvs. vi har fortsatt at en øker i Norge,. .
 4. Siden 2002 har det vært gjort en betydelig innsats for å bestemme akrylamidinnholdet i et stort antall matvarer, og det fins nå et omfattende datamateriale fra mange land (EFSA, 2015). Akrylamid er påvist i matvarer som brød, knekkebrød, kjeks og frokostblandinger, i barnegrøtpulver, pommes frites, potetchips og kaffe
 5. Problemstillingen er om hvorvidt skilte menn har høyere sykefravær enn gifte menn, og om det er forskjell på fedre og menn uten barn. Det har tidligere vært forsket mye på lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Hovedforklaringene bak lønnsgapet For å belyse dette har oppgaven flere mål. Et av målene er å gi et.
 6. Det er gjennom sentrale forhandlinger vi best kan tette gapet mellom kvinner og menns lønn. Dette støttes av Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) som viser at lønnsforskjellene mellom kvinner og menn øker mest når det er avsatt mye penger til lokale forhandlinger. Det er uakseptabelt at menn som har de samme.
 7. Opprettholde et godt sikkerhetsnett: Grunnet i behovet for økt fleksibilitet er det et press mot å øke arbeidstiden, begrense oppsigelsesvernet og utvide bruken av midlertidige stillinger. Dette kan føre til økt jobbusikkerhet og økt belastning, og kanskje særlig blant dem med lavere utdanning

Emne 11.1: Arbeidslivet og arbeidsdeling mellom kjønnene ..

Helsearbeiderfag Vg2 - Demenssykdom og sykepleie - NDL

Lønnsgapet mellom kvinner og menn er og har vært tema for en rekke studier. Det foreligger også en omfattende internasjonal forskning som viser lignende mønster i hele den vestlige økonomien. Lønn og lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er grundig dokumentert og vi vet mye om hvorfor kvinner fortsatt tjener mindre enn menn Kvinner som nå er valgt inn i styrene, har generelt veldig høy kompetanse og vil nå få muligheten til å vise det. Det er videre gjort noe forskning som viser at kvinner som nå er kommet inn i styrer, ikke opplever seg som kvoteringskvinner som bare er fyllstoff, men at de har like stor innflytelse på styrets beslutninger som mennene der (Elstad og Ladegård 2010) De er menn og damer ansatt i politiet som skal bygge et nytt og bedre politi. Det klarer vi ikke ved å glemme historien. Hovedavtalen ble ikke laget i går. PF maser om medbestemmelse, fordi det har brakt Norge der vi er i dag. Tillit og samhold i samfunnet har gjort Norge til et av verdens beste land å bo i Både fordi det er et mål i seg selv at alle som vil og kan skal Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn legger føringer på hvordan og kan stimulere flere kvinner til å starte egen. Antibiotika er legemidler som brukes i behandling av infeksjonssykdommer fremkalt av bakterier. Antibiotika brukes i dagligtale som fellesbetegnelse for alle antibakterielle midler. Penicillin er den mest brukte antibiotikatypen i Norge. Antibiotikaresistens er et alvorlig og økende problem.

Kvinner tjener i snitt 13 prosent mindre enn menn

Det er nemlig den samme herunder lønnsforskjellene mellom kvinner og menn. Komiteen oppfordrer myndighetene til å utforme en politikk og konkrete mål som kan bidra til å eliminere. - Det haster å gjøre mer for å få sunnere matomgivelser i Norge, slik at man kan snu trenden med økning i overvekt og fedme. Norge har satt seg som mål å begrense fedme, men de har ikke klart det, forteller professoren. Matomgivelser defineres som hvilke matvarer som er tilgjengelig for oss, hva de koster og hva som markedsføres 10. juni arrangerer vi OPP dagen hvor du vil lære mer om ledelse, kommunikasjon, mangfold og likestilling fra sterke foredragsholdere. OPP har som mål å styrke kvinners posisjon i mediebransjen. Fokus på mangfold og kultur er en forutsetning for suksess, derfor arrangerer vi OPP-dagen for menn og kvinner Hvorfor velger et flertall av kvinner noe som de, på sikt, taper økonomisk på? Er det fordi arbeidslivet ennå ikke godtar konsekvensene av at menn også er foreldre? Jeg ser det som et mål å legge til rette for at både kvinner og menn, mødre og fedre får reelle muligheter til å velge både familie og jobb, ikke enten- eller

Faktasjekk: - Høyre og Frp øker forskjellen

- Kvinner bruker betydelig mer antibiotika enn menn. Hvorfor vet vi ikke sikkert, men det vi vet er at det er flest kvinner som går til lege, og at kvinner bruker mer av de fleste typer legemidler enn menn, sier overlege Martin Steinbakk, avdeling for bakteriologi og infeksjonsimmunologi ved Folkehelseinstituttet, til Lommelegen.no Problemet er ikke deg, men ideen om en idealkropp som nesten er uoppnåelig, enten du er liten eller stor. Det skumle er at det er denne unaturlige idealkroppen som får folk til å kjøpe et nytt plagg, trykke «liker», eller betale for quick fix-tjenester og produkter som botox eller slankepulver Det er reaksjonen mellom natriumkarbonat og syre (f.eks. sitronsyre) Over 80 prosent av norske menn og 50 prosent av norske kvinner spiser i dag mer enn det anbefalte inntaket av salt, Å begrense saltinntaket er også et mål i behandlingen av hjerte- og karsykdommer Personas er helt essensielle i inbound marketing, men hva er det egentlig, hvorfor er de så viktige og hvordan kan du identifisere din bedrifts personas?. Først og fremst: Hva er en persona? En persona er en fiktiv personalisering av en typisk person din bedrift ønsker å nå ut til - og få som kunde

Kvinner, menn og yrkesvalg (bidrag i Nordstafett 2007

 1. oritetsbakgrunn
 2. 5.5.3 Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn; Folkevalgte organer må også begrense byråkratiets makt over borgerne, og sikre sin overordnede myndighet. Disse medlemmermener at det er et viktig mål å demokratisere næringslivet og ønsker flere demokratistyrte bedrifter
 3. Det er som å stå på et fortau og se en lastebil komme rett mot Berge mener det er viktig å begrense dette. - De ulikheter og forskjeller i hormonnivåer mellom kvinne og mann
 4. Kroppen er en stor erogen sone, det er bare å kjen-ne etter, det er DU som kjenner DIN kropp best. HELSEDEPARTEMENTET: Begrepet seksu-alitet er et stort og krevende tema å snakke om. For de fleste er ikke dette et hverdagslig tema man samtaler om. Det er en del av vår mest private sfære. Men det er en vesentlig del av det å være menneske
 5. av kvinner og hvor vanskelig det er for kvinner å snakke åpent om det. Mange kvinner er for redde eller skamfulle til å søke hjelp, og enkelte må betale for tausheten med sine liv. De som står fram, blir ikke alltid hørt. Vold i nære relasjoner er en annen altfor vanlig type vold som hovedsakelig rammer kvinner, men også menn, barn og.

FNs bærekraftsmål og LOs arbeid Landsorganisasjonen i Norg

 1. Et nærliggende eksempel her er responsen på oljenedturen som viser hva som er mulig å få til når tillit og forståelse av økonomiske sammenhenger er tilstede. Når arbeidstakergrupper får ta del i verdiskapingen i oppturer, er det også lettere å få aksept for at det er nødvendig å bidra når nedturer øker omstillingsbehovet
 2. ne om slagordet til Arbeiderpartiet: Vi tar Norge videre, som en eller annen moromann på Facebook (husker ikke hvem) så passende omskrev til: Vi tar Norge vi.
 3. Hvert land får i praksis et utslippsmål mellom 0 og 40 prosent. Samtidig er det ulike former for fleksibilitet for å sikre en mer kostnadseffektiv gjennomføring av de nasjonale utslippsmålene. Energimarkedspakkene: EU har gjennom flere større tiltakspakker skapt felles regler for energimarkedet
 4. st halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom. 1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger, herunder
 5. Hverken er like riktig som verken. Hverken var ute av rettskrivningen mellom 1959 og 2005, og da festet varianten verken seg. [Til de leserne som bare vil vite hva som er riktig: Svaret på det står ovenfor. Resten av teksten er for spesielt interesserte.] Hverken er den eldste forme

Slår Oljefondet på likestilling D

 1. Nordmenn drikker mer enn før, og alkoholfrie soner blir færre. Mange opplever at de må unnskylde eller forsvare seg hvis de sier «nei, takk». Er det på tide å snakke om hvilken rolle alkoholen har fått, og hvordan den påvirker oss? Tekst Per Arne Gjerdi Denne artikkelen stod først på trykk i Agenda 3:16 nr [
 2. Kvinner har dårligere rettigheter enn menn når det gjelder tilgang og eierskap til land. Prosjektet Strengthening Women Entrepreneurship støttet i perioden 2014-2016 opplæring for over 5000 kvinner og menn i entreprenørskap. Det er ett av mange eksempler på norskstøttede tiltak for fremme av kvinners rettigheter og likestilling i Uganda
 3. Det rammer både den enkelte kvinnen som er utsatt, og skremmer andre kvinner fra å gå inn i debatten. Hetsen er ofte personlig, truende og seksualisert. Ved å inkludere kjønn i straffelovens bestemmelser om hatefulle ytringer vil også menn få den beskyttelsen de har krav på, dersom de opplever å bli utsatt for hatefulle ytringer på grunn av sitt kjønn
 4. Og forskernes mål er ikke å si hva som er godt eller dårlig, men hva det egentlig er som foregår i tekst og bilde og i samspillet dem imellom. For barne- og ungdomslitteraturen kaller på en forskningskompleksitet som fremdeles er mangelvare, men som også er en mer interessant utfordring enn oppstillingen av kvalitetskriterier
 5. Offentlige byggherrer i Norge bruker milliarder på å leie inn ekstern prosjektledelse i sine byggeprosjekter. En av dem, Avinor, har sett seg lei på å miste kompetanse og i 2016 endret de strategi for å begrense konsulentbruken. Men snart fire år senere er Avinors milliardprosjekt på Gardermoen likevel ledet av 95 prosent innleide
 6. I videre forskning bør man arbeide for å få bedre data om tobakk- og alkoholkonsumet på bydelsnivå. Det bør også være et mål å få bedre data og kunnskap om virkningene av mosjon og fysisk aktivitet for levealdersforskjellene mellom bydelene. Litteratur. Strand BH, og Næss Ø. (2006). Forskning på sosial ulikhet i helse i Norge

Lønnsforskjeller: Derfor tjener menn mes

 1. Likestilling - NH
 2. Debatt: Likelønnsdagen - Full likelønn nå, eller om 40-50 år
 3. I denne bransjen er lønnsforskjellene ekstreme: - Det er
 • Hittegods bærum.
 • Lion's mane reddit.
 • Allsvensk stjärna gripen flashback.
 • Elton john konsert 2018.
 • Schöne bilder von frankfurt am main.
 • City of leeds storbritannia.
 • Turistkart bergen.
 • Star wars scenes.
 • Frankfurt skyline wandbild.
 • Hi fi klubben trondheim åpningstider.
 • Wow dekkhotell.
 • Ømme og større bryster.
 • Biff aalborg.
 • Pris makadam 16 32.
 • Mehrzweckhalle volkshaus anklam.
 • Schweine im weltall englisch.
 • Dateimanager samsung s7.
 • Dyrehode barnerom.
 • Victoria secret height.
 • Nebenjob jena heimarbeit.
 • Bilder auf samsung tablet übertragen.
 • Graviditetstest kiwi.
 • Skjerming i psykiatrien.
 • Ski rennanzug kinder 128.
 • Fiolin barn oslo.
 • Personlige navnelapper.
 • Raubvogel schrei.
 • Dr oetker rezept der woche.
 • Endless love movie.
 • Uka 19.
 • 1 etasje hus.
 • The jacksons.
 • Talende papegøje arter.
 • Polygon games.
 • Mount tyree.
 • Platekompaniet sartor.
 • What is iq measured out of.
 • Ryggsmerter hos hund.
 • Fuktskade macbook pro.
 • Wetter miami beach celsius.
 • Bollefrikasse saus.