Home

Kvinner og deltidsarbeid

I denne rapporten kartlegger vi omfanget og fordelingen av deltidsarbeid i Norge og analyserer mulige årsaker til ulike typer deltidsarbeid blant kvinner og menn. Analysen er basert på datamateriale innhentet i Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) 2001, påkoblet en rekke registeropplysninger Hver fjerde arbeidstaker i Norge jobbet deltid i 2001, flesteparten hadde valgt det selv. åtte av ti som jobber deltid, er kvinner. Både mindreårige barn og en ektefelle som tjener mye penger øker sjansen for at kvinner jobber deltid, viser resultatene fra rapporten Kvinner og menn i deltidsarbeid - Fordeling og forklaringer

Kvinner og menn i deltidsarbeid - SS

Mange kvinner jobber som kjent deltid, spesielt etter at de får barn. Jeg personlig har aldri hørt om en mann som har gjort det på den måten... Så hva tror dere, er det så frivillig som dere skal ha det til eller er det heller en overlevelsesstrategi for å klare dobbeltarbeidet som har hvilt på k.. Også forskjellen mellom kvinner med yngre barn og kvinner uten barn er sterkt redusert. Det er med andre ord ikke omsorg for barn som kan forklare kvinners deltidsarbeid i dag. I mange land fremstår deltidsarbeid som en løsning på utfordringer knyttet til kjønnslikestilling. I Norge framstilles deltidsarbeid i økende grad som et problem For likestillingsforskjellen er størst når det kommer til deltidsarbeid. 35 prosent av norske kvinner jobber deltid, mens kun 14 prosent av norske menn gjør det. Hvis du jobber deltid kan det gjøre det vanskeligere for deg å få en spennende jobb, god lønn og god råd den dagen du skal pensjonere deg. Samtidig synes noen at det er bedre å jobbe deltid for å få bedre tid til for. Hele 90 prosent av kvinner med to eller flere barn og som jobber heltid, oppgir at de er fornøyd, viser en studie fra 2009. Deltid gir lav pensjon. Deltidsarbeid over lengre perioder er også en viktig grunn til at ni av ti av landets minstepensjonister er kvinner. Kvinners frie valg av deltid kan dermed begrense valgmulighetene i alderdommen

Kvinner og menn jobber deltid av forskjellige årsaker - SS

 1. dre enn 20 timer i uken
 2. IKKE LIKE: Eier av Netthandelen, Einar Øgrey Brandsdal mener det ikke er et problem med et kjønnsdelt arbeidsmarked og mye deltidsarbeid blant kvinner. - Vi er skrudd sammen forskjellig, og ofte er det slik at kvinner ønsker å være sammen med barna, sier han. Foto: Tore André Baardse
 3. Menn betaler prisen for kvinners deltidsarbeid. Vi er opptatt av likestilling I Norge, men vi kan kanskje ikke ta for gitt at «hvis bare norske kvinner skjønner og tar inn over seg pensjonstapet ved å jobbe deltid», slik LO og Gerd Kristiansen håper, så vil de slutte å jobbe deltid, sier Egeland
 4. Deltidsarbeid. Det er kvinner som i hovedsak jobber deltid, både frivillig og ufrivillig. Gjennomsnittet for EU-landene er 31,5 prosent deltidssysselsatte kvinner og 8,3 prosent menn. Nederland har den høyeste deltidsandelen - opp mot 70 prosent for kvinner, høyt også for menn, opp mot 30 prosent
Økonomi: Derfor bør du ikke bli hjemmefrue - DinSide

sarbeidende i Oslo og andelen av disse som er kvinner, se på årsaker og konsekvenser deltidsarbeid har både overfor samfunnet og individet, og vurdere mulige tiltak som Oslo kommune kan vurdere å sette i gang for å minske andelen deltid. Denne rapporten er et resultat av et oppdrag fra Kvinnesaksforeningen i Oslo, og en stor takk rette Kvinner og menn i deltidsarbeid Fordeling og forklaringer Rapporter 2004/29 • Statistisk sentralbyrå 2004 I denne rapporten kartlegger vi omfanget og fordelingen av deltidsarbeid i Norge og analyserer mulige årsaker til ulike typer deltidsarbeid blant kvinner og menn. Analysen er basert på datamateriale innhentet i Arbeidskraftunder Hjem og fritid. Hus og hage; Hobby og fritid; Høytider og spesielle anledninger; Kjæledyr; Kultur, litteratur og musikk; Mat og drikke; Reiseliv og steder i Norge og verden; Tv og film; Kosthold, kropp, trening og sport. Kropp og helse; Kosthold og livsstil; Trening og sport; Mote og velvære. Klær, sko og mote; Velvære, hudpleie og kosmetik

I deltidsstillinger tjener kvinner og menn nesten like mye, og i spørreundersøkelsen var det kun 61 prosent som oppga at de jobbet full stilling eller mer. Deltidsarbeid gir naturlig nok lavere inntekt og er en medvirkende årsak til ubalansen mellom sykepleiere og deres partnere -Det er urovekkende at over 20.000 kvinnelige arbeidstakere i helsesektoren sliter med ufrivillig deltidsarbeid. Det er en klar nedvurdering av sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsmedarbeidere. Deltidstallene hindrer likestillingsarbeidet, mener forbundsleder Bjarnhild Hodneland (bildet) i Norges Kvinne- og familieforbund Det ferskeste Arbeidslivsbarometeret viser hvilke grunner kvinner og menn oppgir for å jobbe deltid. Der kommer det frem at helse er den viktigste grunnen både blant kvinner og menn. Flere kvinner enn menn oppgir derimot ønsket om mer fritid som en årsak. Andelen kvinner (15-74 år) som jobbet heltid, utgjorde 63,1 prosent i 2016 Arbeidsgivere i offentlige virksomheter og private arbeidsgivere med over 50 ansatte har plikt til å kartlegge kjønnsforskjeller på flere områder, blant annet lønn og ufrivillig deltidsarbeid. Kartleggingen skal skje i samarbeid med de tillitsvalgte Marjamaa mener at kvinner i deltidsarbeid er de største taperne, og en av årsakene til at kvinner ligger så langt unna menns pensjonsutbetalinger. Marjamaa tror mange kvinner arbeider deltid uten å tenke på hva det betyr for pensjonen. Personer med mye deltidsarbeid og jobbrotasjon får mange små kapitalbevis, de er gjerne spredt omkring

Fakta om deltidsarbeid - Arbeidslivet

Her ser vi at kvinner i helse- og omsorgssektoren hadde en noe høyere gjennomsnittlig stillingsprosent enn menn i 2018, med 66,2 prosent mot 64,7 prosent for menn. En gjennomsnittlig kvinne som jobber med helse- og omsorg i en kommune, har altså en litt større stilling enn en gjennomsnittlig mann i samme sektor, selv om det er flere menn som jobber heltid Sysselsetting - deltid blant kvinner og menn Deltidsarbeid - blir forskjellene utjevnet? Kvinner har de siste 30 år utlignet mye av forskjellen med menn i hvor mange som er yrkesaktive. Tilsvarende utjevning har ikke skjedd i arbeidstid. 41 prosent av kvinner

Menn prioriterer i større grad høy lønn, mens kvinner oftere prioriterer muligheter for deltidsarbeid. - Kvinner og menn tar ulike valg basert på ulike preferanser som påvirker inntekt. I sykepleieryrket, hvor inntekt er såpass bestemt ut ifra hvor mye du jobber og hvilke vakter du tar, så kan forskjellene være knyttet til dette, sier Abrahamsen

deltidsarbeid - Store norske leksiko

Få land har flere kvinner i deltidsarbeid enn Norg

Norske kvinner sammenliknes med kvinner som har innvandret fra Irak, Iran, Pakistan, Somalia og Vietnam. Vi finner at deltidsarbeid er langt mer stabilt hos kvinner uten innvandrerbakgrunn. Kvinner fra Irak, Iran, Somalia og Vietnam har større tilbøyelighet til å øke arbeidstiden enn norske kvinner, noe som kan tyde på høyere grad av ufrivillig deltid mellom kvinner og menn. Kvinner hadde 77 % høyere sykefravær enn menn i 2008, og denne forskjellen har vært økende de siste tiårene deltidsarbeid gir høyere sykefravær, og at det dermed kan forklare noe av kjønnsforskjellen da det er en hovedvekt av kvinner blant de deltidsarbeidende i Norge

Taper på mann og barn

Store kjønnsforskjeller i arbeidslivet - SS

Hun tror ulikhetene i yrkesvalg og det at kvinner oftere enn menn jobber deltid henger sammen med holdninger og forventninger, men også rent pragmatiske ting, som at det er mer økonomisk rasjonelt at den som tjener minst i et forhold er den som går ned i stilling, hvis det er det som trengs for å få familiekabalen til å gå opp. Og som vi har sett, er det størst sannsynlighet for at det. Deltidsarbeid og det at kvinner og menn jobber innenfor ulike yrker og sektorer er likevel viktige forklaringer på de vedvarende lønnsforskjellene. Selv om kvinner har økt sin yrkesdeltakelse betraktelig de siste tiårene,.

Sykepleierne rystet over LO-sjefens deltid-uttalelser - LO

Kvinner vet hva de gjør når de velger deltid - NRK Norge

 1. Tilbake står det mange unge kvinner i økonomisk usikkerhet på grunn av deltidsarbeid og midlertidige stillinger. Det er mer enn stressende nok å få barn som fast heltidsansatt
 2. Sundström er professor i økonomi ved Stockholms Universitet og forsker i hovedsak på familie- og arbeidsmarkedsdynamikk, og inntektsforskjeller mellom menn og kvinner. Årsakene til at deltidsarbeid ikke skaper pensjonstapere i Norge forklarer hun med at Norge har et pensjonssystem som kompenserer for at kvinner velger å være hjemme med sine barn
 3. Deling av arbeidstid mellom kvinner og menn var ein del av konteksten til inn på 80-talet. Hanne Cecilie Kavli har studert deltidsarbeid i helse- og omsorgssektoren. Foto: Privat. Dreiinga mot ufrivillig deltid som eit problem, skjedde parallelt med at behovet for arbeidskraft endra seg

Denne diskrepansen innebærer at kvinners bruk av deltid som arbeidstidstilpasning skiller seg fra måten deltid omtales på i den offentlige debatten. Kunnskap om kvinners deltid som sosial praksis utledes fra foreliggende forskning og statistikk, mens den diskursive praksisen utledes fra avisartikler om kvinner og deltidsarbeid i 2007 Forskjellene i pensjonsinntekt mellom kjønnene i dag preges av kjønnsrollemønsteret på 50- og 60-tallet, med vesentlig lavere yrkesdeltakelse for kvinner og mer deltidsarbeid. Heldigvis er det tegn til bedring for dagens kvinner, som har en langt høyere yrkesdeltakelse enn for noen tiår siden. Det gir seg utslag i høyere pensjoner 96 prosent flere kvinner og 150 prosent flere menn jobber delvis nå, sammenlignet med oktober 2019. Flest unge . Arbeidsledigheten er høyest for de under 30 år. 4,9 prosent av de under 30 år er arbeidsledige, mens andelen ledige totalt, i aldersgruppen mellom 18 og 66 år, er 3,6 prosent. Oktobertallene viser også at antall permitterte. Forskjellen mellom menns og kvinners yrkesdeltakelse har blitt betydelig mindre siden 1970-tallet. Samtidig har menn og kvinner noe ulik tilknytning til arbeidsmarkedet, blant annet med hensyn til deltidsarbeid

Kvinners deltidsarbeid - Barn og familie - Kvinneguiden Foru

 1. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. 61 prosent av KLPs medlemmer i kommunal sektor jobber i dag deltid og 82 prosent av dem er kvinner. Mange får sjokk - Kvinner er fortsatt de som tar mye av ansvaret hjemme og som prioriterer bort egen jobb mens barna er små. Det er mange som synes det er helt greit
 2. Kvinner er mest positive til delt pensjon Kvinner har lavere pensjon enn menn. De støtter også i større grad ideen om at ektefeller deler pensjonsrettigheter seg imellom, viser en ny studie
 3. Institutt for arkeologi, konservering og historie; Historie; View Item; JavaScript is disabled for your browser. Deltid og vekst. : deltidsarbeid blant kvinner 1945-60.
 4. alitet; Svalbard.
 5. I dag jobber 40 prosent av norske kvinner deltid. - Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid, men det er det ikke, sier Thorkildsen. Hun peker på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og makten og statusen som følger med det å stå i arbeid
 6. I 2014 var forskjellen mellom andelen menn og kvinner i deltidsarbeid på 21 prosentpoeng. 35 prosent av norske kvinner jobbet deltid, mot 14 prosent av mennene
 7. dre for å være mer hjemme med barna, må ofte mennene jobbe mer for å forsørge familien

Derfor sliter innvandrerkvinner med å få fast job

Kjønnsdelt arbeidsmarked utdanning

Dette sier forskningen om deltid - Forsiden - forskning

 1. På 1920- og 1930-tallet var arbeidsledigheten høy i Norge. Det samme var den økonomiske nøden. Både LO og Arbeiderpartiet oppfordret gifte kvinner til å avstå fra å søke arbeid og heller være hjemme. De få jobbene som fantes, måtte reserveres andre menn eller ugifte kvinner som ikke hadde noen til å forsørge seg
 2. oppgir helse/omsorg som viktigste årsak for sitt deltidsarbeid og blant de som jobber deltid av ønske. Kvinner som jobber deltid gjør litt mer av husarbeidet sammenlignet med kvinner som jobber fulltid. Kvinner som har hovedansvar for husholdningsoppgavene har høyere sannsynlighet for
 3. st 30 timer blant sysselsatte kvinner økt fra ca. 56 (Abrahamsen 2010), og sykepleierstudenter oppgir sterkere preferanser for deltidsarbeid og.

Arbeidsliv og kjønn - Bufdi

 1. Institutt for arkeologi, konservering og historie; Historie; Vis innførsel; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it..
 2. istrerende direktører er menn. I løpet av de siste fem årene har det vært en liten økning i andelen kvinner i lederstillinger på alle nivå. 36,2 prosent av alle norske ledere er kvinner
 3. Men skyldes forskjellene i deltidsarbeid at kvinner i politiet allerede i utgangspunktet er lite orientert mot deltid og mer dedikerte til yrket de skal inn i? For å finne ut av dette bygger vi på en spørreskjemaundersøkelse som ble gjennomført når studentene startet på studiet og i det siste semesteret av utdanningen (2015)
 4. syke barn, deltidsarbeid med videre. Likevel ser vi at både menn og kvinner ofte velger tradisjonelt. Mødre­ ne er lengst hjemme med barna i foreldrepermisjo­ nen, og mange arbeider deltid. Samtidig tar de fleste mennene kun fedrekvoten som sin del av foreldreper­ misjonen, og svært få fedre har deltidsarbeid. I sto
 5. LOs nye leder Gerd Kristiansen går høyt ut på banen om kvinner og deltid i dagens Aftenposten.Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid, mener 37,5 time er en grei arbeidsdag og sparker.

- Det er naturlig at kvinner velger barn fremfor job

I Fosnes derimot så har de høy andel deltidsarbeid også blant menn, som gjør at forskjellene blant menn og kvinner blir mindre enn hos en del andre kommuner. Andre indikatorer hvor man ser store forskjeller mellom kjønnene er i forhold til næringsstruktur, og kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor Butikker, sykehjem, restauranter og overnattingssteder er typiske eksempler. Andre næringer med drift ut over normalarbeidsdagen, som industri, offshore og politi, har derimot ikke noe stort omfang av deltidsarbeid. Her er majoriteten av arbeidstakerne menn Kvinner som søker seg til sykepleieryrket, er mer innstilt på å jobbe deltid enn kvinner som begynner på Politihøgskolen. Forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter kan tyde på at holdningen til deltidsarbeid påvirker utdanningsvalget, skriver Bente Abrahamsen og Silje Bringsrud Fekjær

Men om man bruker andre mål enn sysselsettingsgrad, finner man i skjæringspunktet mellom arbeidsliv og familieliv flere likestillingsutfordringer. Dette ser vi blant annet ved omfattende deltidsarbeid blant kvinner, vedvarende ulikelønn, mangel på kvinner i toppledelse og i privat sektor I 1884 ble Norsk Kvinnesaksforening stiftet, og Kitty Kielland gikk i bresjen med avisinnlegg, på utallige møter, og i den store og betydelige vennekretsen. Stemmeretten var en av de viktige sakene de kjempet for. Nå har vi en regjering som har endret likestillings- og diskrimineringsloven slik at kvinner nå ansees kun som en av mange grupper Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne. Hvorfor skal kvinner som vil jobbe deltid, skamme seg, spør Kyrre Wathne. Hopp til hovedinnhold. morgenbladet.no. Logg inn. Vi må akseptere at det finnes nordmenn som eier og driver bedrifter,. I dag jobber 40 prosent av norske kvinner deltid. - Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid, men det er det ikke, sier Thorkildsen. Hun peker på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og makten og statusen som følger med det å stå i arbeid. Les også: Fire av ti jobber delti

Menn betaler prisen for kvinners deltidsarbeid

- Pappa er løsningen | Kilden

Kvinner, og særlig de med kort utdanning, er overrepresentert når det gjelder deltidsarbeid og midlertidige ansettelser. Denne skjevheten bidrar til å opprettholde lønnsforskjeller, og begrenser kvinners og menns valgfrihet ikke bare i arbeidsmarkedet, men også i familieliv og utdanning Kvinners deltidsarbeid er problematisk ut fra hensynet til fordeling av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn. Deltidsarbeid gir lavere inntekt enn heltidsarbeid og omkring halvparten av forskjellen i lønnsinntekt mellom kvinner og menn kan forklares med at kvinner arbeider deltid

Forsker: - For mange blir deltid en vane - LO - VGFakta om deltidsarbeid - Arbeidslivet

LDO - Noen fakta om delti

Med fagbevegelsen i front har kvinner og menn før oss kjempet fram kortere arbeidsuke: 54 timer i 1915. 48 timer i 1919. 45 timer i 1959. 42,5 time i 1968. 40 timer i 1977 og 37,5 time i 1986 Deltidsarbeid gir pensjonstap. Det er deltidsarbeidende kvinner som er de største taperne i pensjonsreformen. Går de ikke ut i full jobb når barna begynner på skolen, blir pensjonen kraftig kuttet

Halden Arbeiderblad - Deltid er ett av arbeidslivets

Blandt dem er kvinner sterkt overrepresentert. Og selv om andelen deltidsarbeidende har gått ned over tid, er det fortsatt for mange som ikke får anledning til å jobbe heltid. Deltidsarbeid svekker den enkeltes muligheter til å forsørge seg selv, både som yrkesaktiv og den dagen man blir pensjonist 6.4 Deltidsarbeid - konsekvenser for likestilling mellom kvinner og menn. Et vanlig resultat fra tidsnyttingsundersøkelsene fra SSB har vært at kvinner og menn har omtrent lik total arbeidsbyrde når en ser på summen av lønnet og ulønnet arbeid, men at de fordeler tiden forskjellig på disse aktivitetene Denne rapporten har som mål å kartlegge andelen deltidsarbeidende i Oslo og andelen av disse som er kvinner, se på årsaker og konsekvenser deltidsarbeid har både overfor samfunnet og individet, og vurdere mulige tiltak som Oslo kommune kan vurdere å sette i gang for å minske andelen deltid. NKF_Kvinner-og-heltid_DIGITALT_18.12.19_mdato.pd Hun vil ha færre norske kvinner i deltidsarbeid, mener 37,5 time er en grei arbeidsdag og sparker spesielt til småbarnsmødre. Det mangler ikke på reaksjoner . Hennes tidligere kollega i Fagforbundet, Kjellfrid T. Blakstad, skriver en god replikk til min artikkel « God omsorg vil gi god organisering » i siste nummer av Søkelys på arbeidslivet (1-2, 2013) Resultatene tyder på at kvinner som arbeider deltid i mannsdominerte yrker,har mindre muligheter til faglig utvikling og interessant arbeid enn kvinner som arbeider heltid. I kvinnedominerte yrker har deltidsarbeid ikke slike konsekvenser. Utgiver Institutt for samfunnsforskning. Serie Rapport - Institutt for samfunnsforskning Den skal åpne for nye tanker og refleksjoner rundt tematikken deltidsarbeid og konsekvensene av det, lik lønn for likt arbeid og forskjeller i likestillingen. Underveis i oppgaven vil det dukke opp ord som elevene muligens trenger en forklaring på: likestilling; kjønnsdelt arbeidsmarked; kjønnsroller kvinneyrker (yrker dominert av kvinner

 • Marokko temperatur mars.
 • A380 plus.
 • Sykepleierutdanning studieplan.
 • Temperaturskalor.
 • Irische märchen zum erzählen und vorlesen.
 • Walter freiwald tot.
 • Lego batman auto anleitung.
 • Hotel hubertus brixen im thale.
 • Bilforretning rygge.
 • Når er det vår.
 • Sør afrika offisielle språk sesotho.
 • Neutron mass ev.
 • Thor satellite position canal digital.
 • Wahlgrens värld 2018.
 • Enemy of the state trailer.
 • Fahrradflohmarkt.
 • League of legends news.
 • 70 jährige frau sieht aus wie 20.
 • The walking dead staffel 9 anfang.
 • Medisin håndbok.
 • Omregistreringsavgift spania.
 • Porta potti qube 345.
 • Ph verdi såpe.
 • Kristiansand danmark.
 • Riverdale shooter.
 • Kreatin effekt.
 • Lunch sykt travelt.
 • Vampire diaries season 9 episode 1.
 • Wahlprogramm cdu 1991.
 • Hvor langt skal fjernlys lyse.
 • Astrid fru ferner benedikte ferner.
 • Bokia linköping.
 • Kaste brannslukningsapparat bergen.
 • Kurdistan nasjonaldag.
 • Canki.net mobil.
 • Flohmarkt münster.
 • Bräuche beispiele.
 • Antonella roccuzzo jose roccuzzo.
 • Spansk mat tradisjoner.
 • 26 january australia day.
 • Postnord exportgatan 41 b öppettider.