Home

Subsidiært fengsel

Hva betyr subsidiært fengsel 3 dager. Fotografert i automatisk trafikkontroll mål 91 km/t i 80km/t. account_circle. SVAR. Besvart 05.12.2017 14:12:37. Spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid Bot til og med 4000 kr: Tre dager fengsel Bot til og med 5000 kr: Fem dager fengsel Bot til og med 6500 kr: Syv dager fengsel Bot til og med 7000 kr: 11 dager fengsel Bot til og med 10 500 kr: 15 dager fengsel Bot over 10 500 kr: 20 dager fengsel (Kilde: Lovdata) Se de andre artiklene om dette: Slik straffes vi i trafikke

Hadde vel vært bot eller subsidiært fengsel hvis det bare var en av delene? Det står at de anbefaler å sende inn forelegget og når de har mottatt det, får man en faktura i posten. Vil tro at man da må i fengsel om man ikke kan betale Subsidiaert Fengsel 21 5334 sanders. 343 5. 10. april 2004. Fikk just en liten s0t bot i fra tollerne.. Et forenklet forelegg, paa ikke saa mye penger, men jeg nekter prinsippmessig aa betale boten. I forelegget staar det at jeg har mulighet paa subsidiaert fengsel

Hva betyr subsidiært fengsel? Må jeg sitte inne bak murene i 3 dager for en mindre fartsovertredelse? Dette betyr enkelt og greit at dersom du ikke er i stand til å betale bota vil du måtte sone 3 dager. Man kan ikke velge den subsidiære straffen, pengene (bota) vil bli forsøkt tvangsindrevet før du eventuelt må sone. DVS at. Sør-Øst politidistrikt har gitt et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, til en mann i slutten av 40 årene som kom med rasistiske ytringer rettet mot en fotballspiller. Fartsbot-Subsidiært fengsel NYTT TEMA. Innlegg: 618. Gubbeluren. 14.01.09 13:03. Del. Om en person er ilagt en fartsbot (fartskamera), med subsidiært fengsel. Hvordan skal denne personen forholde seg og argumentere om vedkommende ikke vedtar boten og vil heller ta subsidiært fengsel enn å betale boten ? Upassende Om en er litt hard på gassen kan tusenlappene fort fly. Men på forelegget du får, står det også noe om å sone i fengsel noen dager som en alternativ straff Hver Subsidiært Fengsel Samling. For brudd p forbudet om seg p i hytteeiendommer. img. Ble tatt på fersk gjerning med 50 gram hasj i bilen - Fosna.

Hvis du har blitt straffedømt eller har fått bøter av politiet, må du vente lenger på å bli norsk statsborger. Dette kalles «karenstid» Sør-Øst politidistrikt har gitt et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, til en mann i slutten av 40 årene som kom med rasistiske ytringer rettet mot en fotballspiller under en fotballkamp mellom Sandefjord og Vålerenga 18. oktober i år 2018 er siste ferdige serie per 2020. Personer dømt til eksakt ett år ubetinget fengsel, jamfør bestemmelsene for å kunne dømmes til samfunnsstraff subsidiært fengsel, er ikke tatt med, da statistikken per nå gjelder for personer dømt til inntil 11 måneders fengsel, deretter 1-2 års fengsel Innfører hytteforbud. 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager.. Postet av iØSTFOLD den mars 19, 2020 i NYHETER. Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen innfører derfor et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune

26-åringen ble også dømt til 420 timer samfunnsstraff som må gjennomføres innen ett år og seks måneder, subsidiært fengsel i ett år og fem måneder. Han ble dømt til å betale 2.000. Dersom du bryter karantenereglene eller forbud mot store ansamlinger eller bryter reglene om stenging av møteplasser, vil en normal bot være på 20.000, subsidiært 15 dager i fengsel Eks: I domspapirene vil det f.eks stå: Du er herved dømt til å betale 30000 kr i bot, subsidiært sone 60 dager i fengsel. For en som er dømt for fyllekjøring: Du er herved dømt til 30 dagers ubetinget fengsel, subsidiært at du må delta i et promilleprogram som går over 4 uker. Leser manger slike papirer i mitt yrke

Liste over fengsler i Norge er en oversikt over de 49 fengslene som finnes i Norge (per 2020). Liste over fengsler i Norge. Listen er i alfabetisk rekkefølge: Bastøy fengsel; Bergen fengsel; Bjørgvin. For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Studioet fortsetter under annonsen 14:4 Holstad ble på starten av åttitallet ilagt en bot på 20 000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, på grunn av salg av dagligvarer i helgene, noe som var strengt regulert på den tiden. I den sammenheng startet Holstad «Folkeaksjonen for melk og brød», som jobbet for en liberalisering av reguleringene i dagligvarebransjen

Påtalemyndigheten ba om ubetinget fengsel for en mann som fire ganger brøt reglene om karantene. Retten mener det holder med bot og betinget fengsel Hvis man unnlater å betale en bot pålydende 3.000 kroner, slipper man nemlig unna med tre dager fengsel - en dag per tusenlapp. Hvis man skylder 6.000 kroner, må man imidlertid belage seg på 11 dager i fengsel, nesten to dager per tusenlapp Dømt til fengsel En mann i 40-årene er i Vesterålen tingrett dømt til fengsel i ett år og syv måneder, og må i tillegg betale en bot på 26.000 kroner - subsidiært fengsel i 15 dager For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Men inne på hytta i Tuddal tar Håkon et personlig valg: Han blir værende Det skriver Sør-Øst politidistrikt i en pressemelding. Kampen var mellom Sandefjord og Vålerenga 18. oktober i år. Politidistriktet har gikk mannen et forelegg på 25.000, subsidiært fengsel.

Så lenge varer «subsidiær» fengselsstraf

Brot på desse forskriftene kan straffast med bøter eller fengsel inntil 6 månadar. Både forsettleg og grovt aktlaust brot er straffbart. Ifølgje brevet skal det for brot på karantenereglane normalt reagerast med bot på 20 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dagar. Straff for overnatting på fritidseigedo Subsidiær fengsel og penger på konto Undergrunn. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n subsidiært fengsel i 15 - femten - dager. 2. B, født 25. juli 1942, dømmes for overtredelse av lov om reindrift av 9. juni 1978 nr. 49 § 36 jf. § 24, til en straff av bot på 10 000 - titusen - kroner, subsidiært fengsel i 15 - femten - dager. (9) A og B har anket lagmannsrettens dom. Anken gjelder lagmannsrettens. For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Les også: Hytteeiere krever at hytteforbudet. I Riksadvokatens retningslinjer er bot ansett som den hensiktsmessige reaksjon, og botens størrelse ved brudd på karantenereglene skal normalt være kr 20 000, subsidiært fengsel i 15 dager. Ved brudd på forbudet mot overnatting på fritidseiendom, har Riksadvokaten fastsatt botens normalnivå til kr 15 000, subsidiært fengsel i 10 dager

Subsidiært fengsel? - Anonymforum - Skravle - Foreldreforu

Subsidiaert Fengsel - freak

bot og fengsel - Jus - VG Nett Debat

En 33-åring fra Stord er dømt for grovt underslag fra Sparebanken Vest på Stord. Sunnhordland tingrett har nå dømt mannen til 75 timers samfunnstraff, subsidiært 75 dagers fengsel Generell debatt; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik

Fyllekjøringsdom ble anket - får 45

25.000 for hatefulle ytringer - Siste nytt - NR

- Jeg tar gjerne en ferie i fengsel, men å betale 7000 kroner går ikke. Dommen sier subsidiært 24 dager fengsel. Det skjer hvis det er umulig å inndrive pengene. Anket Tiltalte truet med å knivstikke fornærmede, subsidiært ville han «knivstikke og voldta familien». Retten var enig med aktor og har dømt ham til 2 år og 8 måneders fengsel, hvorav 2 år og 5 måneders betinget fengsel. Prøvetida er to år på særvilkårene som ovenfor nevnt 15 dager i fengsel . Mannens forsvarer, Kristen Fari, la i retten ned påstand om frifinnelse, subsidiært at tiltalte ble ansett på mildeste måte, og selv om retten har lagt avgjørende vekt på fornærmedes forklaring, så har de sett hen til de formildende omstendigheter i forhold til den tiltaltes livssituasjon på tidspunktet for hendelsen Minstepensjonisten på over 70 år kjørte bil uten gyldig legeattest. Men bota på 5.000 kroner syntes han ble for drøy, og ba i stede Normalstraffen for å bryte denne loven er nå et forelegg på 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. For folk som bryter forskriftene om karantene og isolasjon (se faktaboks nederst i artikkelen) er normalstraffen et forelegg på 20.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager

Tiltalte ble dømt til fengsel i 40 dager for bilkjøring i ruspåvirket tilstand, kjøring uten gyldig førerkort samt oppbevaring av narkotika. Tiltalte ble også idømt sperrefrist for retten til å erverve førerrett til motorvogn for en periode på 2 år, i tillegg til en bot på kr 18 000. Krenkelse av EMK art. 6 medførte at fengselsstraffen på 40 dager ble gjort betinget i sin helhet Folk som bryter forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune enn hjemkommunen, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel, opplyste riksadvokaten i et rundskriv mandag Aktor: - Fengsel i 45 dager. Aktor Sverre Lilleng la i sin prosedyre ned påstand om fengsel i 45 dager og 112.000 kroner i erstatning i den såkalte hacker-saken. Forsvarer Kim Heger bad om full frifinnelse, subsidiært at tiltalte behandles på mildeste måte av retten

Festningstunnelen, Oslo: 142 i 70-sone: Ubetinget fengsel i 18 dager. Førerkort inndratt i 4 måneder. Idømt saksomkostninger med 3.000 kroner i tillegg. Østfold: 171 i 100-sone: 30 timer samfunnsstraff, subsidiært 15 dager fengsel. Førerkort inndratt i 13 måneder. Alle disse eksemplene var for øvrig mannlige sjåfører I tillegg blei han dømd til å betala ei bot på 5000 kroner, subsidiært fengsel i ti dagar. - Påtalemynde har anført at straffen bør settast til betinga fengsel i 16 dager og at den betinga fengselstraffen utan tilståing ville ha vore 21 dagar. Retten er einig i dette Mannen i 40-årene ble dømt til fengsel i 120 dager, der fullbyrdelsen av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Han ble videre dømt til 5.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i ti dager. Saken var oppe i Nord-Østerdal tingrett 13. mars Dette etter at mannen i 40-årene oppførte seg truende inne på Tynset trafikkstasjon 27. november 2013

Fartsbot-Subsidiært fengsel - Jus - VG Nett Debat

 1. Han gikk også inn for at den tiltalte faren skal betale en bot på 15.000 kroner, subsidiært 20 dagers fengsel, og saksomkostninger. For Nadias mor nedla aktor påstand om betinget fengsel i ett.
 2. Hun ble dømt til fengsel i 14 dager, samt en bot på 5.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Hun ble også fradømt retten til å føre motorvogn i 23 måneder - og hun ble ilagt.
 3. «For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager», skriver Riksadvokaten i et rundskriv til landets politidistrikter. Reagerer på hytteforbudet. Mange har reagert på denne nye regelen som straffer folk for å dra på hytta

Kan du gå i fengsel fremfor å betale fartsboten

 1. Retten følger i sin dom langt på veg påtalemyndigheten som forslo at straffen ble satt til fengsel i 21 dager som gjøres betinget med en prøvetid på 2 år, samt en ubetinget bot på 10.000 kroner subsidiært fengsel i 20 dager
 2. Mannen møtte nylig i Trondenes tingrett, siktet for bruk og oppbevaring av narkotika. Han fikk i en tilståelsesdom en reaksjon på 14 dagers fengsel med en prøvetid på to år. Les også: Tapte i retten, får ikke dekket vannskader på bygning. Han må også ut med 8.000 kroner i bot, subsidiært sone 16 dager i fengsel
 3. Dømt til fengsel for pengeutpressing mot Kjell Inge Røkke Jan Erik Iversens forklaring om at han ikke hadde forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for penger, men han hadde kun gitt ham et tilbud, falt på stengrunn. Dommen skal ankes, opplyser forsvarer
Dømt for krenkende Facebook-innleggFengsel for promillekjøring

Forsvarerne i saken, advokat Knut Lerum, Ørjan Eskeland og Anne Kroken, ba på sin side om frifinnelse og subsidiært om betinget fengsel. Forsvarerne mener jentene visste hva de gikk til da de ble med i russebilen, og at jentene hadde samtykkekompetanse.Det var 27. april 2012 at de tre guttene oppsøkte en ungdomsskole i Sola, to jenter på 14 og 15 år ble egget og melet på Våganes i Sola. 17. At Høyesterett endrer en straffeutmåling fra betinget til ubetinget fengsel, eller omvendt ; det tar jeg ikke så tungt selv om det alltid er dumt å bli knepet i ikke å ha lest på leksen.: 18. Både trafikkreglene og kjøretøyforskriftene fastslår at det kan ilegges 50 kroner i bot, subsidiært en dags fengsel for å sykle uten bremser og lys samt å kjøre mot rødt lys og bryte. Sør-Øst politidistrikt har gitt et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, til en mann i slutten av 40-årene som kom med rasistiske ytringer rettet mot en fotballspiller under en fotballkamp mellom Sandefjord og Vålerenga 18. oktober i år Senere har også politiet tatt tak i saken. De opplyser at mannen får et forelegg på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 50 dager, «etter straffelovens§ 185 for å ha fremsatt en diskriminerende eller hatefull ytring». Han får tid til å vurdere om han godtar forelegget eller ikke. (©NTB Norge under koronaviruspandemien i 2020 er en oversikt over utbredelsen av SARS-CoV-2-pandemien i Norge og tiltakene mot pandemien som ble innført i landet. Det første bekreftede smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø 26. februar 2020. I dagene etter ble det registrert nye tilfeller over hele landet, og mange tilfeller kunne spores til nordmenn som hadde vært på ferie i berørte.

Subsidiært fengsel i 15 dager. I selve dommen fikk mannen betinget fengsel i 15 dager, med en prøvetid på to år. Han endte med en bot på 5.000 kroner, subsidiært ti dagers fengsel. Det tas blant annet hensyn til tiltaltes svake økonomi. DOMMER: Sorenskriver Jørn Holme var med på å avgjøre saken Normal bøtesats for karantenebrudd (også ved ankomst til Norge) vil være kr. 20.000, subsidiært fengsel i 15 dager. Mange av dere er usikre på hva det betyr å være i karantene. Å ha karantene innebærer typisk at man skal oppholde seg i egen bolig og ellers kun være utendørs dersom man samtidig unngår nærkontakt med andre

Subsidiært Fengsel

I et rundskriv opplyser Riksadvokaten at normalstraffen for brudd på hjemmekarantene og isolasjon normalt skal straffes med 20.000 kroner i bot. Den subsidiære straffen er fengsel i 15 dager. Folk som bruker forbudet mot å være på fritidseiendom i en annen kommune, risikerer normalt 15.000 kroner i bot, subsidiært ti dager i fengsel Saken havnet dermed i tingretten, og i dag ble eleven dømt til en bot på 7200 kroner, subsidiært fengsel i 14 dager. I tillegg er mobiltelefonen inndratt. - Dommen viser at norske lærere skal kunne forvente at skolen som arbeidsgiver står opp for lærerne når de trenger det, og også at elevene skal ha krystallklar beskjed om at visse typer adferd ikke aksepteres, sier Helgesen

- Fengsel og erstatning - NN (hovedmannen, red.anm.) drepte bjørnen, de fire andre medvirket til det. Subsidiært at de medvirket til å skjule og frakte vekk bjørnen, sa aktor i sin avslutningsprosedyre i dag. Hun mener videre at han må idømmes en ubetinget fengselsstraff på 150 dager Risikerer 20 dagers fengsel etter sølesprut. Moderatorer: Knut Viggen, Frode Tellevik, Svein-Ove Arnesen, Njål Hagen. Skriv et svar. 9 innlegg • Side 1 av 1. Risikerer 20 dagers fengsel etter sølesprut. scaniaV8power » Ons Okt 07, 2009 15:24 Les saken her De åtte mennene hadde fått oppnevnt syv advokater, som alle ba om frifinnelse, subsidiært at klientene ble ansett på mildest mulig måte. Særlig mild ble straffen ikke, da dommeren la seg tett opp til aktors påstand om åtte måneders fengsel

For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Mange har fremdeles ikke reist fra hyttene sine. Regjeringen har derfor innført et forbud mot å overnatte på fritidseiendom utenfor egen kommune Boten settes for Bernt Olufsen til 10.000 - titusen - kroner, subsidiært fengsel i 5 - fem - dager. Ellers forkastes kjæremålet. Dommer Stang Lund: Jeg er enig med førstvoterende, dommer Backer, i forståelsen av domstolloven §131a jf §198 tredje ledd, at det i forhold til Bernt Olufsen ikke foreligger saksbehandlingsfeil av betydning og at boten for Bernt Olufsen settes til kr 10.000 En mann i slutten av 50-årene er dømt til subsidiært fengsel i 15 dager for brudd på arbeidsmiljøloven etter en hendelse i 2016. Illustrasjonsfoto: Colourbox 29.05.2018, klokken 14:52. Nyhetsbyrået NTB Ulykken skjedde 24. august 2016. Under felling av et skogsområde ved Hovdebygda i Ørsta falt et. Den 40 år gamle kvinnen dømmes til betinget fengsel i 75 dager. Hun får en prøvetid på to år. Hun dømmes videre til å betale en bot på 20.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 40 dager. Det betyr at hun unngår fengselet. Det var Økokrim som hadde aktorat i saken. Aktors påstand var 81 dager fengsel, hvorav 21 dager gjøres. For personer som oppholder seg på fritidseiendom i en annen kommune fastsettes boten normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager. Men inne på hytta i Tuddal tar Håkon et personlig valg: Han blir værende. Håkons trygge hav

Straffen ble fengsel i 18 dager samt en bot på 54.000 kroner - subsidiært fengsel i ytterligere 15 dager. Han fradømmes også retten til førerkort i tre år. Tagger JEVNAKER: En mann i 50-åra fra Jevnaker er i Ringerike tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha gitt uriktige opplysninger til NAV og dermed urettmessig ha mottatt 75.000 kroner for mye i dagpenger. Han er også idømt en bot på 5000 kroner, subsidiært fengsel i ti dager, og til å betale 1500 kroner i saksomkostninger. Mannen oppga via elektrisk meldekort til NAV at han i en.

Soning av bøter (fengsel) - Statens innkrevingssentra

2. BÅTFØRER 2, dømmes for overtredelse av havneloven § 28, jf. § 6, jf. forskrift av 19.06.2003 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 2, til en bot på 1 500 - ettusenfemhundre - kroner, subsidiært fengsel i 7 - syv - dager. 3 I retten blir det lagt ned påstand om en bot på 24.000 kroner, subsidiært fengsel i 34 dager hvis boten ikke kan betales eller inndrives. Det blir også krevd sakskostnader til det offentlige. (©NTB) En mann i 20-årene må møte i Oslo tingrett, tiltalt for å ha kjørt bil da han hadde covid-19 og var ilagt isolasjon

Var sørpe full da han kjørte bil

Riksadvokaten: Karantenebrudd skal normalt straffes med 20

Boten for å bryte dette påbudet fastsettes normalt til 15.000 kroner, subsidiært fengsel i 10 dager, skriver regjeringen på sine nettsider. Høie forbyr opphold på hytte utenfor hjemkommune. LES SAKEN. Nå sier den svenske epidemieksperten og rådgiveren i WHO, Johan Giesecke,. I sommer ble totalt fire personer siktet for bedrageri med corona-midler av Økokrim. Tre av dem ble varetektsfengslet. Dagbladet har fått tak i A-meldinger og andre dokumenter som viser at nettverket skal ha gjort om lavtlønte til 95 «bedriftsrådgivere» med lønn opp til 1,2 millioner kroner.. De siktede skal ha brukt personnumre til både avdøde mennesker og kjente personer, som. Han er idømt subsidiært fengsel i 18 dager, og må betale 12 000 kroner i bot. Per Danielsen er den domfelte mannens forsvarer, og mener denne dommen tegner en klar grense mellom islamkritikk og muslimhat

Påtalemyndigheten foreslo en straff på ubetinget fengsel i 28 dager og en bot på 87.000 kroner, subsidiært fengsel på 15 dager dersom boten ikke ble betalt. Rettspapirene viser at siktede fremhevet at hensyn til barna ville gjøre soning av ubetinget fengselsstraff som uforholdsmessig Dette medfører en fengselsstraff på 24 dager og en bot på 25.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Hun må også betale 25.157 kroner i erstatning til en campingplass. I tillegg mister hun førerrett for motorvogn i to år Det ønsket har retten etterkommet, og idømt mannen 80 dagers fengsel, med fradrag for to dagers varetektsfengsling. Han er også dømt til å betale en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager, og er også fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i to år. Domfelte tok betenkningstid på om han ville godta dommen Etter en samlet vurdering, hvor retten hensyn tar de samlede forhold, fastsettes boten til kr. 80 000,-, subsidiært fengsel i 15 dager». Det bemerkes at påtalemyndigheten hadde lagt ned påstand om at vedkommende skulle dømmes til å betale en bot på kr. 225 000,-

Den 19 år gamle mannen ble derfor dømt til 18 dager i fengsel hvor fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år. Videre ble han dømt til en bot på 14.000 kroner, subsidiært med fengsel i 28 dager Haramsmann dømd for barneporno. Ein mann busett i tidlegare Haram er dømd til samfunnsstraff i 75 timar, subsidiært fengsel i 75 dagar, for å ha lasta opp og delt bilde og filmar av mindreårige jenter i seksuelle positurar Tre menn er i Nord-Troms tingrett dømt for overtredelse av ligningsloven. En av dem var en 34-årig idrettskjendis fra Tromsø, mens de to andre er profilerte fjes i Midt-Troms regionen Mann må i fengsel. Turen på moped i Storgata i Harstad, var over etter snaue 15-20 meter. nyheter>> Publisert: 19 november 2015 15:52 Sist oppdatert: 19 november 2015 15:52. Kjell Magne Angelsen; E-post: kma@ht.no Der stod politiet, og turen gikk rett til.

76-årig songdøl nekter å vedta bot etter bålbrenning

Hva betyr subsidiært fengsel

Nylig ble han i Gjøvik Tingrett dømt til 60 dager betinget fengsel med en prøvetid på to år, en bot på 12.000 kroner subsidiært fengsel i 24 dager. Han ble også, ifølge domsavsigelsen, fratatt retten til å kjøre bil i ti måneder. For å få tilbake lappen, må han avlegge delvis praktisk førerprøve For personer som tar opphold på sine hytteeiendommer i annen kommune fastsettes boten normalt til kroner 15.000, subsidiært fengsel i 10 dager. Også her må straffeloven § 53 annet ledd iakttas. [Merk at forbud mot opphold på fritidseiendommer ikke har trådt i kraft enda] Dersom det foreligger skjerpende omstendigheter må bøtenivået økes En ung bilfører bosatt i Skaun kommune, er dømt til å betale ei bot på 6400 kroner - subsidiært ti dager fengsel - for å ha kjørt i 104 km/t i en 80-sone. Dette skjedde i juli i år. To mistet førerkortet og ni fikk bot Ei valdreskvinne i 20-årsalderen er fratatt førerkortet i to år, må sone 21 dager i fengsel og har godtatt ei bot på 10.000 kroner, subsidiært 15 dager i fengsel

Kurt Nilsen må betale 175

Hva er forskjellen på betinget og ubetinget fengsel

Alle de tre forsvarerne i saken hadde bedt om frifinnelse og subsidiært om betinget fengsel. De hevdet jentene visste hva de gikk til da de ble med i russebilen, og at jentene hadde samtykkekompetanse. De dømte mennene unnskyldte handlingene sine med at egging og mekling har lang tradisjon i Stavanger-området Må i fengsel. I dommen, som ble offentlig i dag, har retten dømt Bjørn Helge Karlsen til fengsel i ett år og to måneder for overtredelse av straffelovens § 276 b, korrupsjonsparagrafen, og inndragning av én million kroner. Den medtiltalte, som erklærte seg ikke skyldig, må i fengsel i ett år og og betale saksomkostninger på 10.000. Kvinnen blei dømd til 21 dagar betinga fengsel med ei prøvetid på to år. 30.000 kroner i bot, subsidiært fengsel i 15 dagar og tap av førarkortet i 18 månader. Om ho skal ha lappen igjen må ho avlegge full ny førarprøve. Kvinna vedtok dommen Aktor, statsadvokat Leif Aleksandersen, la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 9 år, med fradrag for 451 dager for utholdt varetekt. Forsvarer, advokat Knut Henning Larsen, la ned påstand om at saken avvises, subsidiært at tiltalte frifinnes for straff og erstatningskrav, og atter subsidiært at han ansees på mildeste måte En 50 år gammel mann fra Sørfold dømmes til betinget fengsel i 26 dager, samt en bot på 22 000 kroner - subsidiært fengsel i 15 dager om denne ikke betales. Dette etter at mannen i mai 2018 skal ha kjørt en personbil mens han var påvirket av alkohol, og i tillegg ikke ha hatt gyldig førerkort

Kjørte i 109 km/t i 80-sonen

Karantenebrudd kan gi kjempebot - Dagblade

Johannes Høsflot Klæbo er nå dømt til 16 dagers betinget fengsel for å ha forårsaket kollisjonen der blant annet en tolv år gammel jente ble skadd, skriver Dagbladet.Ifølge avisen er Klæbo dømt til betinget fengsel i 16 dager og en bot på 10 000, subsidiært fengsel 15 dager om boten ikke betales.Skistjernen dømmes også til en tap av førerrett i ni måneder, og må ta en delvis. I tillegg ble mannen dømt til 16 dagers betinget fengsel, og en bot på 12.000 kroner eller subsidiært fengsel i 15 dager. Artikkeltags Les mer om: fartskontroll; glåmdal tingrett; Kongsvinger; Nyheter; kriminalitet og rettsvesen; Se kommentarer. Flere saker. Gå til forsiden Dommen fra tingretten sier «7.000 kroner eller subsidiært 24 dager fengsel». Det betyr at 30-åringen må bak murene om boten ikke betales. Men fengsel blir det bare om det er umulig å inndrive pengene. - Jeg tar gjerne en ferie i fengsel, men å betale 7000 kroner går ikke, sier hun til Varden. Les også Aktor krever syv års fengsel for far og sønn for forsøk på æresdrap Av: Øyvind Thuestad 28. august 2020, 11:50 - Æresvold skjer i Norge, og det skjer i Bærum, fastslo aktor politiadvokat Børge Enoksen i sin prosedyre

75-åring tiltalt for å ha kollidert med turistbåt og

Påtalemyndigheten har i retten foreslått at straffen settes til 18 dager fengsel, samt en bot på kr 28.000, subsidiært 15 dager fengsel. Videre begjæres tap av føreretten for en periode på to år, heter det i rettspapirene En mann på 27 år har fått en bot på kr 3.000,-, subsidiært 6 dager i fengsel for at han i Vågan kommune kakket aske og/eller stumpet en sigarett i en blomsterpotte av plastikk som stod plassert på et dekke av tre inntil en trevegg. Det oppstod brannutvikling med utrykning fra brannvesen og politi

 • Uenighet kryssord.
 • König hausverwaltung aachen bewertung.
 • Hotel hubertus brixen im thale.
 • Byer i rhindalen.
 • P13 sendeskjema.
 • Skogstur med barn oslo.
 • Demokrit filosof.
 • Boudoir fotografering stavanger.
 • Vms tageskarte.
 • Fibonacci numbers.
 • Copernicus karten.
 • Bestille ballonger med logo.
 • Frost bursdagstema.
 • Ankelstøtte håndball.
 • Godartet svulst nyre.
 • Popcorn time ios.
 • Hund anfänger tipps.
 • Spruchbild generator app.
 • Telia mms innstillinger.
 • Hvor lenge må man ha bodd i norge for å stemme.
 • Keylink no.
 • Kalaydo wohnungen geilenkirchen.
 • Thor satellite position canal digital.
 • Google finance amazon.
 • Adamstuen sushi.
 • Skade il håndball.
 • Morsomme facebook navn.
 • Mat på fottur.
 • Urban exploring oppland.
 • Tanzen neu wulmstorf.
 • Innerdeutsche grenze harz.
 • Tullete kryssord.
 • Wie erklärt man kindern das down syndrom.
 • Wordpress azure.
 • Rc segelboot mit motor.
 • Love story film.
 • Temperaturskalor.
 • Neu verlieben nach langer beziehung.
 • Boston acoustics a25.
 • Kokkekonkurranse 2018.
 • Make csgo logo.