Home

Vitne i straffesak

Vitne i retten Norges Domstole

Lenke til brosjyren Til deg som skal vitne i retten i en straffesak (pdf) Du har plikt til å møte. Først og fremst er det viktig at du møter frem slik innkallingen viser. Du har plikt til å møte som vitne uansett hvor langt du må reise Hjelp, jeg skal være vitne i straffesak. Mange vil en eller flere ganger i livet oppleve å måtte vitne i en rettssak. Her får du en oversikt over de viktigste reglene som gjelder for vitner i straffesaker. Reglene om vitneplikt i straffesaker fremgår i hovedsak av straffeprosesslovens kap 10 (strprl) Som vitne blir du vanlegvis først avhøyrd av politiet. Deretter er det normalt påtalemyndigheita som avgjer om du seinare skal vitne i domstolen. Påtalemyndigheita betyr politiet, statsadvokaten eller riksadvokaten

Hjelp, jeg skal være vitne i straffesak - Jusstorge

§ 123. Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når svaret vil kunne utsette vitnet eller noen det står i slikt forhold til som nevnt i § 122 første ell... § 124. Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når det ikke kan svare uten å åpenbare en forretnings- eller driftshemmelighet. § 125 Nei, du trenger ikke avgi forklaring. Det samme gjelder som den klare hovedregel også for et vitne som politiet ønsker å avhøre. Men både om du er innkalt til avhør som vitne eller mistenkt, så må du møte opp hos politet og fortelle dem personlig at det ikke er ønskelig å avgi forklaring. I retten stiller det seg annerledes for vitner

Sakkyndig vitne Et sakkyndig vitne i sivile saker kan rette henvendelse til motparten for å få brakt faktiske forhold på det rene under sitt arbeid. Slik kontakt bør avtales med pro­ sessfullmektigene. Det bør sikres notoritet rundt informasjonsinnhentingen. I straffesaker bør politiets sakkyndige vitner sikre at det er slik notoritet rund Er man som vitne usikker eller ikke husker hva svaret er på alle de spørsmålene man får, må man gi uttrykk for dette. Vitner plikter å fortelle det de vet om faktiske forhold, men de plikter ikke å gi seg inn på vurderinger. Selv om man har plikt til å møte som vitne, er det ikke sikkert man har plikt til å forklare seg Et vitne kan nekte å svare på spørsmål når svaret vil kunne utsette vitnet eller noen det står i slikt forhold til som nevnt i § 122 første eller annet ledd for straff. Retten kan likevel pålegge et vitne å forklare seg når det er rimelig etter en samlet vurdering av sakens art, forklaringens betydning for sakens opplysning og følgene for vitnet av å gi forklaring Det følger av straffeprosessloven § 108 at dersom du blir innkalt som vitne i en straffesak så har du en plikt til å møte og til å forklare deg. Har du derimot lang reisevei (over 80 mil med rutegående befordringsmiddel eller mer enn 12,5 mil på annen måte, så kan vitnet fritas av retten for oppmøte Mistenkt i straffesak? Da trenger du å lese denne artikkelen. Det er fritt forsvarervalg. Du kan be retten om å bli forsvart av den advokaten du ønsker. (i strid med lov) kan ikke fremlegges. Videre er det strenge regler for når en politiforklaring fra et vitne kan leses opp. Den klare hovedregel er at bevisførselen skal skje i retten

Skal du vitne i retten? - Politiet

En kort animert film til vitner som viser hva som skjer i tiden mot rettsaken og under rettsaken. Animasjonen viser i korte trekk gangen i en straffesak fra. Fritak fra taushetsplikt - Fylkesmannen. Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold

Vitne i straffesak 22.09.2011 2011 Lov og rett; Vitne i rettssak 07.06.2013 2013 Sorg og krise; Har meldt bekymring for en venn - må jeg vitne dersom det blir sak? 29.01.2016 2016 Barnevern; Vitne i straffesak 16.01.2012 2012 Politi; Jeg skal vitne i tingretten 02.09.2014 2014 Seksuelle overgrep; Kan man nekte å vitne? 03.11.2015 2015 Lov og ret I nokre tilfelle kan du også be om at dørene blir lukka for offentlegheita. Det vil seie at det berre er dei som har noko med saka å gjere, som får vere i rettssalen. Er du i nær slekt med den tiltalte? Då kan du sleppe å forklare deg. Mange domstolar tilbyr hjelp og støtte til vitne Skal du vitne i en rettssak og er usikker på hvordan det foregår? Domstoladministrasjonen har laget en film som forklarer prosessen i grove trekk. politiet saken ligger bare på vent hos politiet sakens liggetid siktet straffeloven 102 straffeprosessloven 222a tiltalt vitne vitne i domstolen vitne i straffesak. Vitne i straffesak 22.09.2011 2011 Lov og rett Jeg har blitt innkalt til avhør, er jeg vitne eller mistenkt? 19.01.2015 2015 Politi Innkalt til avhør i straffesak Kommer helt an på saken. Er du stevnet som vitne skal du ha permisjon uten lønn og kompensasjon for tapt lønn fra enten retten i en straffesak eller via advokaten i en sivilsak. Noen arbedisgivere gir deg fri med lønn andre ikke. Kommer helt an på hvor du jobber. Ergo er det for lite info til et mer forståelig svar

Førerkortbeslag | Norges Domstoler

Sivil rettssak og straffesak. Videre er det viktig å skille mellom sivile saker og straffesaker. Prosessen i straffesaker reguleres av straffeprosessloven. Dersom en part - eller et vitne - er avskåret fra å møte i retten kan det (på nærmere angitte vilkår) gis tillatelse til vedkommende avgir forklaring per telefon (jfr Politiet: − I ytterste konsekvens kan en siktet få et sentralt vitne i en straffesak drept over telefonen. Varetektsfanger kan fritt ringe til sin advokat som igjen kobler samtalen videre til. Som vitne til vold kan barn oppleve meget sterke sanse-inntrykk. De kan se eller høre at en av foreldrene blir slått. Det kan være rop om hjelp, skrik, inventar som blir kastet og møbler som blir knust (Meld. St. 15 (2012-2013). Det vil også kunne oppstå sterk redsel og angst for at en av foreldren

Vitneplikt - straffesak «Enhver plikter etter innkalling å møtesom vitne og forklareseg overfor retten, med mindre annet er bestemt ved lov», straffeprosessloven § 108 Geografisk avstand-som medfører uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning - kan gis fritak for møteplikt Et vitne er et viktig bevis i så vel sivile tvister som i straffesaker, og en vitneforklaring kan i enkelte tilfeller avgjøre en sak. Det påhviler derfor et vitne en streng plikt til å snakke sant. Før vitnet forklarer seg, må det i de fleste tilfeller avgi en formell forsikring på ære og samvittighet om at det vil snakke sant En psykologs oppgave som vitne er å gi relevant informasjon og belyse de faktiske sidene av en sak. Som vitne begrenser de faglige vurderingene seg til de man har gjort av pasienten i fortid. Dette i motsetning til sakkyndigrollen der hovedanliggende ofte er å si noe om fremtidige utvikling, vurdering av konkrete bevis eller forhold i saken som krever psykologfaglige kunnskaper En stevning er et dokument som inngis til en domstol for å starte en rettssak. Ordet vitnestevning brukes om en formell innkalling til en person om å vitne for en domstol.. I lovgivningen er det stilt bestemte krav til hva en stevning må inneholde for at en domstol skal kunne behandle den. Det er blant annet krav om klar betegnelse av partene og av hva den som starter saken (saksøker) vil. Vitne- og bevisforbud etter straffeprosessloven §§ 118 og 119 Kandidatnummer: 574 Leveringsfrist: 26.11.2012 Antall partene i en straffesak som hovedregel kan føre alle bevis som vedrører saken. Det er opp til retten å bedømme hvilken vekt bevisene skal ha

Å vitne i en alvorlig straffesak kan være en tøff opplevelse. - Vitnene er mest redd for om den tiltalte skal være tilstede når de skal vitne, sier vitnestøttekoordinator Christine Schøyen. Å vitne i straffesak » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge dette . Følgere 1. Å vitne i straffesak. Av AnonymBruker, November 8, 2019 i Åpent forum. Er det noen her som har blitt avhørt av politiet og/eller vitnet i rettsak i forbindelse med straffesak john egil hatlevik Et vitne har sett, hørt eller erfart noe av betydning for en rettssak. Denne siden er for deg som skal vitne i en straffesak eller en sivil sak

Et vitne er noen koblet, direkte eller indirekte, med en forbrytelse som etterforskes. Vitneavhør spiller en viktig rolle i kriminell etterforskning, spesielt når lite eller ingen bevis er funnet. Intervjueren, som må kjenne til menneskelig psykologi, må tilpasse sin stil til vitner i alle aldre, bakgrunner og med ulik grad av samarbeid eller mistanke om skyld Home Straffesak Gangen i straffesak. Kort fortalt er gangen i en straffesak som følger: 1. Fornærmede eller andre, for eksempel vitne, anmelder straffesaken. 2. Politietterforsker starter opp etterforskning av straffesaken og avhører fornærmede, mistenkte samt eventuelle vitner

Stokke (NTB): Da Smiths Venner-toppen Bernt Aksel Larsen ble avhørt som vitne i en nederlandsk straffesak, fikk han beskjed om at han var mistenkt for dokumentforfalskning og ble oppfordret til å skaffe advokat Innkalt som vitne i straffesak HJELP 12 2209 Moira. 5 0. 20. september 2018. Jeg har blitt innkalt som vitne i en straffesak mot en slektning av meg. Jeg leser at man kan kreve å få unnlate å vitne om det er nær familie. Hvor nært må det være for at man kan få lov å nekte å forklare seg

Lagmannsrettene | Norges DomstolerBil på taket i Hamar etter kappkjøring

Skal du vitne? Generell informasjon til deg som skal vitne i en rettssak. Plikt til å møte Alle som blir innkalt som vitne i en rettssak, har plikt til å møte. Du er innkalt som vitne fordi én av partene har ønsket det, eller fordi retten selv har funnet det nødvendig. Opplysninger om tid og sted står i innkallingen du får i posten En mann som var avhørt som vitne i en straffesak mot mannen skal ha blitt truet utenfor et utested i Stjørdal sentrum for drøyt to år siden. - Dersom du vitner mot meg er det noe av det siste du gjør, skal mannen i 30-årene ha sagt. Stjørdalingen er også tiltalt for drapstrusler mot en annen mann på våren i fjor Retten til dokumentinnsyn i en straffesak reguleres av straffeprosessloven § 242. Lurer du på hva som ligger i innsynsretten? Vi gir deg svaret. At det er fare for tredjemann vil si at det foreligger en begrunnet risiko for at et vitne eller andre vil kunne bli utsatt for fare eller skade dersom deres navn eller forklaring blir kjent Advokat Thor Bache-Wiig er dømt til fengsel i et halvt år for å ha påvirket et vitne. Bache-Wiig må sone 45 dager av straffen, mens resten er gjort betinget

vitne - jus - Store norske leksiko

 1. isteren ba om straffesak mot Geert Wilders. En tidligere embetsmann hevder at Nederlands justis
 2. Det juridiske fakultet Adgangen til å avholde hovedforhandling i straffesak uten tiltaltes tilstedeværelse — Siw Skogstad Johnsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap vår 201
 3. Hovedforhandling er den delen av en rettssak som foregår for den dømmende rett. Under hovedforhandlingen foregår bevisføring og prosedyre.. Den anklagende part (i straffesaker påtalemyndigheten) innleder forhandlingene, med bevisførsel etter forutgående saksforberedelse.Den anklagedes advokat har alltid det siste innlegget i hovedforhandlingene
 4. Forbruker, jus og økonomi; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik
 5. Jeg har fått innkalling for å være vitne i en straffesak, men jeg er på ferie på tidspunktet uten mulighet til å avbestille. Hvordan kan jeg løse det? Saken gjelder vold, der jeg vet at det er flere vitner
 6. Mistenkt er i juridisk sammenheng den som er anmeldt eller med en viss grad av sannsynlighet kan antas være den som har begått en forbrytelse som er gjenstand for etterforskning. Den som er mistenkt i en straffesak er i straffeprosessloven og påtaleinstruksen gitt enkelte rettigheter, blant annet rett til å la seg bistå av forsvarer og som utgangspunkt rett til å få se dokumentene i.

Artikkelen er ei omarbeidd utgåve av mastergradsoppgåva mi med tittelen «Barn som vitne i straffesak mot nærståande, - rett og plikt i konflikt?» (levert ved Universitetet i Bergen hausten 2006). Mastergradsoppgåva vart skriven under kyndig og inspirerande rettleiing frå stipendiat Gert Johan Kjelby Et vitne har, med visse begrensninger, plikt til å forklare seg med mindre taushetsplikten er til hinder for dette. Mens sakkyndige skal være til stede under hovedforhandlingen, skal vitner som hovedregel ikke være til stede under hovedforhandlingen før de selv har avgitt forklaring i retten Vitnet i straffesak Marianne Arctander var stevnet som vitne i straffesaken mot Harald Wærpen i Drammen tingrett 16. mai. Publisert 16. mai 2008 av Hurum Venstr

Dagbladets politiske journalist Steinar Solås Suvatne er en av journalistene som skal vitne i saken der Laila Anita Bertheussen står tiltalt for trusler mot blant andre sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara.. Det bekrefter han selv overfor Journalisten Aktor, anklager. I norsk rett betegnelse på påtalemyndighetens representant i en straffesak når den behandles for retten. I de fleste tingrettssaker vil en jurist ansatt i politiet (politiadvokat eller politifullmektig) være aktor dersom saken ikke er av de mest alvorlige som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks år. I de alvorligste tingrettssakene samt i saker for lagmannsrett. En slektning av drapssiktede Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken. Slektningen erkjenner ikke straffskyld Innkalt som vitne i straffesak HJELP Offentlige institusjoner. Du må være registrert og logget inn for å kunne legge ut innlegg på freak.n Tilrettelagte avhør gjøres som en del av politiets etterforskning og for å unngå at barn under 16 år behøver å vitne i retten. Ved en eventuell straffesak vil de som er under 16 år ikke behøve å vitne i retten, men et opptak av tilrettelagte avhøret vises i stedet

Hasjsiktede Cappelen skal vitne i straffesak mot tidligere Thule-styreleder. Hans Eirik Olav nekter straffskyld, og beskyldte sentrale aktører i straffesaken mot ham for inhabilitet grunnet frimureri Min datter, 16 år, var vitne til en voldsepisode i Tromsø sentrum og er navngitt av fornærmede (tidligere kjæreste) som eneste vitne, men ca 15 andre så også hva som skjedde alle kjente av både tiltalte og fornærmede. Alle de involverte går på samme skole. Det er gjort et telefonavhør uten verge tilstede, mor valgte å forlate rommet

Seks måneders fengsel for 35-åring fra Stjørdal for trusler mot tre personer - blant annet vitne i straffesak mot ham Mor og sønn truet vitne. En ungdom må gå i fengsel fordi han fremsatte en dødstrussel mot et sentralt vitne i en straffesak Tiltalt truga vitne Ein mann i 40-åra som er tiltalt i straffesak som pågår i Sunnfjord tingrett, truga tysdag kveld fleire av vitna i saka. Publisert 21.10.2004, kl. 08.59 Oppdatert 21.10.2004. Påtalemyndigheten har opprettet straffesak for hensynsløs atferd mot Tommy Sharif, som må møte i Nedre Romerike tingrett 14. august. Stormberg-gründer Steinar J. Olsen sier han skal vitne i.

Har du som vitne møteplikt og forklaringsplikt? - Fru

Av det du nevner i saken virker det som en du har interesse av å vitne imot. Anbefaler deg å avgi forklaring så best du kan på møte med aktor eller lignende før rettsaken, og holde deg til den. Pga sakens alvor har han sannsynligvis ikke akkurat en passiv forsvarsadvokat og de benytter enhver sjanse til å få deg til å si noe annet enn det du har sagt i forklaring osv STRAFFESAK Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 700 Leveringsfrist: 25.04.10 Til sammen 17 981 ord 26.04.2010 . I Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 vitne har forklart for retten i siktedes fravær etter § 245 første ledd. Videre skal parten. De kan si nei til å være sakkyndig vitne for Breivik, sier Stabell til Dagsavisen. Vil helst slippe I stevningen som tidligere Frp-formann Carl I. Hagen mottok kan det se ut som han er kalt inn. Data er hentet fra rapporten «Vold og overgrep mot barn og unge». «Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015» fra Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA rapport 5/2016) (Mossige & Stefansen (red), 2016) baserer seg på et landsrepresentativt utvalg av ungdommer på 3. trinn i videregående skoler. 4530 jenter og gutter i alderen 18.

Vitne men bortreist NYTT TEMA. kingkop Innlegg: 3121. 27.01.11 18:38. Del. Hei. Jeg er innkalt som vitne i en straffesak men jeg er ikke i Norge denne perioden. Jeg skal ta kontakt med myndighetene i morgen men håper noe her kan tipse meg om hva jeg kan gjøre?. En slektning av drapssiktede Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken, skriver VG. Slektningen erkjenner ikke straffskyld. - Jeg kan bekrefte at min klient er siktet. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier slektningens forsvarer, advokat Trond Eirik En slektning av drapssiktede Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken, skriver VG. Slektningen erkjenner ikke straffskyld En bilfører som kjørte fra Bardu mot Målselv på torsdag kan være vitne i en straffesak. nyheter Publisert: 09 august 2014 11:00 Sist oppdatert: 09 august 2014 11:0 Bodømannen står tiltalt for å ha forsøkt å motarbeide rettsvesenet i en straffesak. Foto: Preben Hunstad. Ville hindre mann å vitne i retten: - Dette er bare en anbefaling for din egen skyld Av Sindre Kolberg 30.09.2020 17:00 Få full tilgang til Bodøs mest hardtsatsende nettavis for nyheter,.

Hasjsiktede Cappelen skal vitne i straffesak mot tidligere Thule-styreleder. Saken er inne i sin tredje av i alt fire berammede uker. Olav, som nekter straffskyld, var styreleder i Thule Drilling. Riggselskapets konkurs i 2010 regnes blant Norges største noensinne, med erstatningskrav på 179 millioner dollar, nesten 1,1 milliarder kroner FORBEREDE SEG TIL RETTSSAK (STRAFFESAK) 1. Innledning - Rettssaker er forskjellige - vil med dette gi noen generelle råd - Viktig å være forberedt, ofte en påkjenning å være fornærmet/vitne i en rettssak 2. Praktiske forhold 2.1. Tidspunkt - Fornærmede/vitner vil motta innkalling fra politiet med informasjon om når man skal møte

Home Straffesak Rettssak. Å forberede seg til en rettssak. 1. Alle rettssaker er forskjellige Det er viktig å være forberedt, ofte en påkjenning å være fornærmet/vitne i en rettssak. 2. Tidspunkt Fornærmede/vitner vil motta innkalling med informasjon om når man skal møte Skyting og trusler mot kvinne i Oslo knyttes til kommende straffesak. Politiet jakter på to menn etter flere meldinger om skyting fra en leilighet i Oslo De to Smiths Venner-toppene og investorene Kåre J. Smith og Bernt Aksel Larsen må vitne i straffesaken mot nederlenderen som er siktet for å ha svindlet til seg 75 millioner kroner. Nederlenderen sier han kun var «stråmann» Han var innkalt som vitne i en straffesak i Nedre Telemark tingrett. Da dagen kom slo vitnet av telefonen, og unnlot å stille i retten. Det ble dyrt

Lov om rettergangsmåten i straffesaker

 1. Hva skjer dersom en er innkalt som vitne i straffesak, men unnlater å møte? » Fellesforum » Anonymforum - Skravle; Hjelp oss å rapportere regelbrudd
 2. Stokke (NTB): Da Smiths Venner-toppen Bernt Aksel Larsen ble avhørt som vitne i en nederlandsk straffesak, fikk han beskjed om at han var mistenkt for dokumentforfalskning og ble oppfordret til.
 3. Smiths Venner-topp fra vitne til mistenkt Stokke (NTB): Da Smiths Venner-toppen Bernt Aksel Larsen ble avhørt som vitne i en nederlandsk straffesak, fikk han beskjed om at han var mistenkt for dokumentforfalskning og ble oppfordret til å skaffe advokat

Innkalling til avhør hos politiet - Vitneavhør AdvokatTip

Animasjonsfilm om å vere vitne i ei straffesak. Teksting på nynorsk by Domstoladministrasjonen. 2:56. Animasjon om å være vitne i en straffesak. Samisk tekstin Smiths Venner-topp fra vitne til mistenkt Da Smiths Venner-toppen Bernt Aksel Larsen ble avhørt som vitne i en nederlandsk straffesak, fikk han beskjed om at han var mistenkt for dokumentforfalskning og ble oppfordret til å skaffe advokat

Rune Bård Hansen | Norges DomstolerKonkurs | Norges Domstoler

Vitneplikt Paragrafen

 1. Et vitne er noen som har, som hevder å ha eller blir antatt, av noen med myndighet til å tvinge vitnesbyrd, å ha kunnskap som er relevant for en hendelse eller andre saker av interesse. I lov er et vitne noen som enten frivillig eller under tvang fremlegger vitnesbyrd, enten muntlig eller skriftlig, om det han eller hun vet eller hevder å vite om saken før en tjenestemann har fullmakt til.
 2. Vitne tukling kan også innebære å bestikke et vitne. For eksempel kan en tiltalte i en straffesak eller søksmål tilby å betale et vitne til å lyve for ham på standen. I USA, vitne tukling er etablert som en føderal forbrytelse etter lov 18 USC § 1512. Loven definerer denne forbrytelsen som tukling med et vitne, offer, eller en.
 3. Som mistenkt i en straffesak innehar du diverse rettigheter det er nyttig å være klar over. For det første har du rett til dokumentinnsyn, jf. straffeprosessloven § 242, se artikkelen Dokumentinnsyn i straffesak. Videre skal avhøret foregå under litt andre rammer enn hvis du kun har status som vitne,.
Saken mot advokat Amir Mirmotahari – VG

Jeg skal vitne i egen sak og jeg lurer på om jeg kan få slippe å ha de tiltalte tilstede? Dette gjelder en vold og overgrepssak og jeg blir dårlig bare av å skrive det her nå. Svar. Hei, og takk for at du skriver til oss. Hovedregelen i en straffesak er at tiltalte har rett til å være til stede under fornærmedes forklaring En 18 år gammel mann er tiltalt for å ha truet et vitne i en straffesak via meldingstjenesten Snapchat Her kan du fylle ut anmeldelsesskjemaet på PC-en, slik at det blir enklere å lese anmeldelsen. Når skjemaet er fylt ut, skriv den ut, signer og send til politiet. Husk at fornærmede, anmeldte og vitne skal skrive under. Dersom du foretrekker det, kan du også skrive ut et tomt skjema og fylle det ut for hånd Vitneavhøret i Follo tingrett torsdag var en del av en straffesak mot et tidligere medlem av Smiths Venner, der Larsen har hatt sentrale posisjoner i flere år, skriver Dagens Næringsliv. Larsen ønsker ikke å kommentere vendingen saken tok. Han sier han ikke var forberedt på at hans status skulle bli endret fra vitne til mistenkt Ved en eventuell straffesak vil barn og unge under 16 år ikke behøve å vitne i retten. Et opptak av avhøret vises i stedet. Det er utarbeidet en egen forskrift som beskriver hvordan tilrettelagte avhør skal foregå i Norge

Plikt til å møte som vitne i straffesak - Advokatfirmaet Wulf

Straffesak. Øyvind Tvedt 06/05/2017 Straffesak. Siktede skal eter annet ledd også ha forsvarer i rettsmøte som holdes for å avgjøre om et vitne skal forklare seg anonymt, jf. § 130 a eller § 234 a. Det samme gjelder når retten før hovedforhandlingen foretar et anonymt avhør av et vitne Mener innkalt vitne droppet å møte i retten og kom med trusler om å forklare seg ufordelaktig om tiltalte http://www.domstol.no/no/Straffesak/Vitne-i-retten En slektning av drapssiktede Tom Hagen er siktet for å ha forsøkt å påvirke et sentralt vitne i saken, skriver VG. Slektningen erkjenner ikke straffskyld. SLEKTNING: En slektning av Tom Hagen er ha opptrådt slik at det er egnet til å påvirke aktøren til å foreta eller unnlate en handling i forbindelse med en straffesak»

Strafferett - Siktet i straffesak? - Rettigheter AdvokatTip

Kategori: Juridisk - Domstol - Sivile saker og straffesaker Skjema, Vitnestevning i sivil sak: Alle har plikt til å møte som vitne ved tingrett og lagmannsrett. Retten kan imidlertid på nærmere vilkår frita et vitne for møteplikt dersom det har lang reisevei og fremmøte vil medføre uforholdsmessige ulemper eller kostnader sammenlignet med vitnets betydning for sakens opplysning Et kvinnelig vitne fra Arendal har hatt et romantisk forhold til politimannen som avhørte henne. I går spiste de middag sammen begrepet bevis i en straffesak er nært knyttet til sine eiendommer.En av de viktigste - er relevans, som er evnen til å godkjenne eller nekte noen av de fakta som er viktige for straffesak under etterforskning.Den andre eiendommen - er det mulig.Det er evnen av den resulterende informasjon for å bli brukt i forsøket som bevis.Det må være produsert av de aktivitetene som er autorisert av. Sakkyndig vitne benyttes som hovedregel av det offentlige. Hvorfor? Har du rett til å benytte deg av sakkyndig vitne Altså om man er innkallt som vitne i en straffesak, og må avlegge forklaring hos politiet. Har 6 mil dit, og har allerede vært èn gang, ikke spesiellt lyst til å blåse enda flere hundrelapper på kjøringa

vitne straffesak - Advokatfirmaet Wulf

Den tiltalte har også status som vitne for de øvrige tiltalte, og dermed kunne ikke saken kjøres uten han. Skal ha stjålet for 12.000 De fire tiltalte, tre menn på 20, 24 og 26 år og en ung kvinne (19), slo til mot Stubben barnehage i Vadsø natt til fredag 8. februar i fjor Spørsmålet oppsto fordi det kunne være en risiko for at forskere skulle havne i en lojalitetskonflikt: På den ene side hadde de lovet sine informanter taushet om opplysninger de avga; på den annen side kunne de være forpliktet til å røpe deres identitet til domstolene dersom det ble en straffesak I familievold ser ser vi at det er to «grupper» av barn: barna som har vært vitne til vold mellom foreldrene, og barna som selv har blitt utsatt for vold. Barn som selv har blitt utsatt for vold vil som hovedregel alltid ha krav på erstatning. I tillegg vil barnet ha krav på egen bistandsadvokat I forbindelse med etterforskning av straffbare forhold mot klagers mor sendte politiet en begjæring om at en ansatt i barnevernet skulle fritas fra lovbestemt taushetsplikt i en tidligere barnevernssak hvor klager var part. Hovedspørsmålene i saken er hvilke saksbehandlingsregler som gjelder for Fylkesmannens behandling av slike begjæringer

Tina-saken: Har kastet hårbeviser – VG

Skal du vitne? Animasjon om det å være vitne i en

Torsdag skal ordføreren i vitneboksen i Kristiansand tingrett i straffesaken mot 19-åringen som forsøkte å utpresse Arvid Grundekjøn for 1,25 millioner kroner — Politimannen sverget på at jeg ikke trengte å vitne i en straffesak, men her er jeg, sier vitnet tydelig oppgitt. — Nå er det slik at du ikke har plikt til å forklare deg for politiet, men du har plikt til å forklare deg for retten. Du hadde møteplikt i går, men møtte ikke. Det var derfor du ble pågrepet Den som er siktet eller tiltalt i en straffesak har krav på å la seg bistå av forsvarer som dekkes av det offentlige. Det er enkelte unntak for saker som gjelder forelegg eller mindre tilståelsessaker. Barn som har fylt 15 år har krav på forsvarer ved siktelse eller tiltale. Ta kontakt, så vil vi raskt avklare om du har krav på forsvarer

Gammel mugg på murAdvokat Cato Schiøtz (t

Det er imidlertid viktig at denne personen ikke er et potensielt vitne i saken. Under etterforskningen har bistandsadvokaten ansvaret for å følge opp politisaken. Arbeidet kan bestå i å purre på saksbehandlingstiden hos politiet, begjære etterforskningsskritt og sørge for at du blir underrettet om utviklingen i saken vitne til mord, vitne på engelsk, vitne kryssord, vitne i straffesak, vitne på pantedokument, vitne til vold, vitne i rettssak, vitne skjøte, vitne i retten, vitne synonym, jehovas vitne, jehovas vitne Ved en straffesak i et annet land er det alltid dette landets lover og regler som kommer til anvendelse. Boken belyser minimumsgarantiene som skal sikre alle under rettergang. Boken tar opp en rekke emner som statsborgerskapets betydning, rettigheter ved pågripelse og fengsling, konsulær beskyttelse, mulighetene for straffesak i Norge, samt forberedelse og gjennomføring av straffesak i. Saken Gulating lagmannsrett nå har avgjort, har utgangspunkt i en straffesak fra 2016. Der ble den tidligere kommunelegen fra en kommune i Nord-Norge dømt til ett år og tre måneders fengsel for en voldsepisode. I forbindelse med denne straffesaken, skal mannen ha fått sin ekskjæreste til avgi falsk forklaring til politiet I rettsmøte som holdes for å avgjøre om et vitne skal forklare seg anonymt. Det samme gjelder når retten før hovedforhandlingen foretar et anonymt avhør av et vitne. I visse tilfeller av hemmelige tvangsmidler mot mistenkte (ransaking uten underretning, teknisk sporing, utsatt underretning om beslag og utleveringspålegg, kommunikasjonsavlytting og kontroll av kommunikasjonsanlegg) Vitne og festdeltager Jeanette Kvisvik mener flere av vitnene i saken mot Christian Eidem er blitt utsatt for sterkt sosialt press. Jus 29.10.2019 Lagmannsretten avviser Christian Eidems private straffesak mot Einar Grev

 • Hvilke temaer var de realistiske forfatterne på 1870 og 1880 tallet opptatt av?.
 • Sista minuten till egypten från köpenhamn.
 • Wal malvorlage.
 • Lasocki wiosna 2018.
 • Polis athen.
 • Italienske halvøya.
 • Ryan stiles whose line is it anyway.
 • Wonderwaffel rheine.
 • Ishmael.
 • Dokumentar politiet.
 • Zara mammaklær.
 • Adamstuen sushi.
 • Party fulda heute.
 • Kettenspanner fahrrad funktion.
 • Gyllenborg skole ukeplan 5a.
 • Møbelringen kristiansand.
 • Tele2 roaming.
 • Pote katt.
 • Den kalde krigen bodø.
 • Airconsole drinking games.
 • Nfoto julekort.
 • Mat for gode tarmbakterier.
 • Vaske håret med zalo.
 • Gmc modelle.
 • Enslig forsørger skatteklasse.
 • Büscher friseure sieker.
 • Test av klipsch.
 • Antonella roccuzzo thiago messi roccuzzo.
 • Mario orsolics beruf.
 • Pension schladming planai.
 • Kristen stewart und stella maxwell.
 • When did ireland get independence.
 • Serbere i kosovo.
 • Alte teestube norderney wohnung 62.
 • Trapinch evolve.
 • Kontakt sas.
 • Isdannelse på vann.
 • Mascha und der bär englisch.
 • Amu kurser audebo.
 • Gudstjeneste grinilund kirke.
 • Laroche chablis 2015.